یافته ها
میانگی ن و انح راف معی ار س ن اف راد م ورد مطالع ه 3/2 ± 1/22 ب ا بیش ینه و کمین ه س نی ب ه ترتی ب 28 و 19 س ال ب ود. نتای ج بــه دســت آمــده از ایــن مطالعــه نشــان دادکــه میانگیــن تعــداد خطاه ا در دم ای c° 22 ب ا افزای ش ش دت روش نایی کاه ش یافت ه اســت. نتایــج حاصــل از بررســی ها نشــان داد کــه بــا گذشــت 09 دقیق ه از مواجه ه اف راد، زم ان واکن ش س اده، تش خیصی، انتخاب ی دورن گ و انتخاب ی دو ص دا در تم ام س طوح روش نایی معن ی دار ش ده اند) 100/0 ˂ P(. نتای ج حاص ل از بررس ی زمانه ای واکن ش در س طوح مختل ف روش نایی نش ان داد ک ه پ س از گذش ت 09 دقیق ه مواجه ه، بیش ترین زم ان واکن ش در روش نایی 200 لوک س و کمتریــن در روشــنایی 1500 لوکــس بــوده اســت. بطــور کلــی نتایــج آزمــون توصیفــی آنــووا نشــان داد کــه بــا افزایــش شــدت روش نایی در حال ت آس ایش حرارت ی زم ان واکن ش بط ور معن ی داری تغییــر میکنــد) 001/ 0˂ P(.
تصوی ر A1- نش ان میده د ک ه پ س از 5/1 س اعت مواجه ه ب ا شــدت روشــنایی 200 لوکــس کمتریــن زمــان واکنــش ســاده در لحظــه صفــر) 292/5 میلــی ثانیــه( وبیشــترین مقــدار آن در 09 دقیقــه) 300/4( بــود. پــس از 5/1 ســاعت مواجهــه باســطح 005 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش س اده در لحظ ه 30 دقیق ه) 2/372 میلــی ثانیــه( وبیشــترین مقــدار آن درلحظــه 90 دقیقــه) 2/682 میلــی ثانیــه( بــود. بــا گذشــت 5/1 ســاعت از مواجهــه در ســطح 1500 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش س اده در لحظ ه 60 دقیق ه
276/2) میلــی ثانیــه( و بیشــترین مقــدار آن درلحظــه 90 دقیقــه
282/2) میل ی ثانی ه( ب وده اس ت. بط ور کل ی ب ا مقایس ه 3 س طح روش نایی، کمتری ن زم ان واکن ش س اده در روش نایی 500 لوک س 273/2) میلــی ثانیــه( وبیشــترین درســطح 200 لوکــس) 4/003 میل ی ثانی ه( ب ود.
تصوی رB 1- حاک ی از ای ن اس ت ک ه زم ان واکن ش تش خیصی پــس از گذشــت 5/1 ســاعت مواجهــه باســطح 200 لوکــس در لحظــه صفرکمتریــن مقــدار) 434/7 میلــی ثانیــه( ودر 90 دقیقــه بیشــترین مقــدار) 465/4 میلــی ثانیــه( بــود. بــا گذشــت 5/1 ســاعت مواجهــه باســطح 500 لوکــس زمــان واکنــش تشــخیصی در لحظــه صفــر کمتریــن مقــدار) 405/2 میلــی ثانیــه( ودر 06 دقیقــه دارای بیشــترین مقــدار) 426/4 میلــی ثانیــه( بــود. زمــان واکنــش تشــخیصی پــس از مواجهــه بــا ســطح 1500 لوکــس در لحظــه 30 دقیقــه کمتریــن مقــدار) 390/5 میلــی ثانیــه( و در 90 دقیقــه بیشــترین مقــدار) 410/1 میلــی ثانیــه( بــود. بهطــور کل ی ب ا مقایس ه س ه س طح روش نایی، کمتری ن زم ان واکن ش تش خیصی در س طح روش نایی 1500 لوک س) 390/5 میل ی ثانی ه( و بیش ترین مق دارآن در 200 لوک س) 4444/6 میل ی ثانی ه( ب ود.
تصوی ر C1- نش ان میده د ک ه میانگی ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو رن گ پ س از گذش ت 5/1 س اعت مواجه ه ب ا ش دت روش نایی 200 لوکـس در لحظ ه 30 دقیق ه کمتری ن مق دار) 462/8 میل ی ثانی ه( و در 90 دقیق ه بیش ترین مق دار خ ود) 480/9 میل ی ثانی ه( راداش ت. ب ا گذش ت 5/1 س اعت مواجه ه ب ا س طح 500 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو رن گ در لحظ ه صف ر) 8/744 میل ی ثانی ه( و در 90 دقیقه بیش ترین مق دار) 464/7 میل ی ثانیه( را داش ت. پ س از مواجه ه 5/1 س اعته باس طح 1500 لوک س کمتری ن زمــان واکنــش انتخابــی دو رنــگ درلحظــه 30 دقیقــه) 2/134 میل ی ثانی ه( وبیش ترین در 60 دقیق ه) 447/9 میل ی ثانی ه( ب ود . بهطورکل ی ب ا مقایس ه 3 س طح روش نایی کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو رن گ در روش نایی 1500 لوک س) 431/2 میل ی ثانی ه( وبیش ترین در روش نایی 200 لوک س) 480/9 میل ی ثانی ه( ب ود.
تصوی ر D1- نش ان می ده د ک ه میانگی ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو ص دا ب ا گذش ت 5/1 س اعت مواجه ه ب ا س طح روش نایی 002 لوک س درلحظ ه صفرکمتری ن مق دار) 463/4 میل ی ثانی ه( و در 60 دقیق ه بیش ترین مق دار) 479 میل ی ثانی ه( ب ود. پ س از 5/1 س اعت مواجه ه ب ا س طح 500 لوک س کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دوص دا درلحظ ه صف ر) 446/2 میل ی ثانی ه( وبیش ترین در 90 دقیقــه) 464 میلــی ثانیــه( بــود. زمــان واکنــش انتخابــی دوصــدا پــس از 5/1 ســاعت مواجهــه بــا ســطح 1500 لوکــس درلحظ ه 30 دقیق ه کمتری ن مق دار) 421/5 میل ی ثانی ه( ودر 09 دقیق ه بیش ترین مق دار) 444/3 میل ی ثانی ه( ب ود. بط ور کل ی ب ا مقایس ه س ه س طح روش نایی کمتری ن زم ان واکن ش انتخاب ی دو ص دا در س طح 1500 لوک س) 421/5 میل ی ثانی ه( و در س طح 200 لوک س بیش ترین مق دار) 479 میل ی ثانی ه( ب وده اس ت.
تصویــر E1- نشــان میدهــد بیشــترین تعــداد خطــا در شــدت روش نایی 200 لوک س) 7/4( و کمتری ن در روش نایی 1500 لوک س 6)/1( ب وده اس ت. آزم ون توصیف ی آن ووا نش ان داد ک ه افزای ش ش دت روش نایی ق ادر ب ه ایج اد تغیی ر معن ی دار در تع داد خط ای زم ان واکن ش اف راد اس ت )100/0 ˂ P(.
-1953-6031439

زمان واکنش انتخابی دوصدا )میلی ثانیه( ،E: میانگین تعداد خطاهای زمان واکنش

نتای ج حاص ل از بررس ی درص د توج ه در مواجه ه ب ا س طوح مختلف ش دت روش نایی نش ان داد ک ه بیش ترین درص د توج ه در روش نایی 1500 لوکــس برابــر بــا 75/99% و کمتریــن درصــد توجــه در روش نایی 500 لوک س براب ر ب ا 36/99% ب وده اس ت. نتای ج حاصل از آنالی ز آزم ون آم اری آن ووا نش ان داد ک ه افزایش ش دت روش نایی در ش رایط آس ایش حرارت ی ق ادر ب ه ایج اد تغیی ر معن ی دار در درص د توج ه پیوس ته اف راد اس ت) 400/0 = P(. نتای ج حاص ل از ای ن آنالی ز نش ان داد ک ه افزای ش ش دت روش نایی باع ث ایج اد تغیی ر معن ی دار در میانگی ن زم ان پاس خ در س طوح مختلف روش نایی ش ده اس ت )100/0 ˂ P(. کمتری ن زم ان پاس خ در س طح 200 لوک س) 1/174
تصویر 1: میانگین زمانهای مختلف واکنش دستگاه reaction time در سطوح مختلف روشنایی
A: میانگین زمان واکنش ساده )میلی ثانیه(، تصویر B: میانگین زمان واکنش تشخیصی )میلی ثانیه( ،C: میانگین زمان واکنش انتخابی دورنگ )میلی ثانیه( ،D: میانگین
میل ی ثانی ه( وبیش ترین در 500 لوک س) 404/1 میل ی ثانی ه( ب ود.
ب ا افزای ش ش دت روش نایی تغیی رات خط ای ارائ ه پاس خ معن ی دار گردی د) 100/0 = P(. بیش ترین خط ی ارائ ه پاسـخ در س طح 200 لوکــس) 5/0( وکمتریــن در ســطح 500 لوکــس) 1/0( بــود .پاســخ حــذف نیــز در ســطوح مختلــف روشــنایی معنــی دار شــد )710/0 = P(. بیش ترین پاس خ ح ذف در س طح 200 لوک س) 3/0( و کمتری ن در 500 و 1500 لوک س) 1/0( ب ود. می زان پاس خ های صحیــح در ســطوح مختلــف روشــنایی معنــی دار شــده اســت )400/0 = P(. بیشــترین پاســخ صحیــح در ســطح 1500 لوکــس
149/6)( و کمتریــن در ســطح 500 لوکــس) 149( بــود.
بحث
بــا توجــه بــه مطالعــات قبلــی و احتمــال تأثیــر ســطوح مختلــف روش نایی ب ر عملک رد ش ناختی اف راد ای ن مطالع ه در ی ک اتاق ک تنــش حرارتــی انجــام شــد. در فرآینــد ادراک انســان- ماشــین فعالیته ای ش ناختی نظی ر زم ان واکن ش و توج ه ب ه منظ ور درک و تحلی ل ش رایط وظیف ه محول ه، از عناص ر س اختاری ب ه ش مار میروند]12[.نتای ج حاص ل از مطالع ه پی ش رو نش ان داد ک ه در س طوح مختل ف ش دت روش نایی خط ای زم ان واکن ش اخت اف معن ی داری دارد) 100/0 ˂ P(. یعن ی ب ا افزای ش ش دت روش نایی تع داد خطاه ا کاه ش یافتهان د ک ه ای ن مطل ب احتم الاً ب ه تأثی ر مثب ت افزای ش روش نایی ب ر هوش یاری و بهب ود عملک رد ش ناختی مرب وط اس ت.

تصویر 2: میانگین عملکردهای ادراکی آزمون عملکرد پیوسته در سطوح مختلف روشنایی )لوکس(
A: میانگین درصد توجه ،B: میانگین زمان پاسخ( میلی ثانیه( ،C: میانگین پاسخ صحیح ،D: میانگین تعداد پاسخ حذف و خطای ارائه پاسخ
از دیگ ر س و مش اهده گردی د ک ه زم ان واکن ش در تمام ی س طوح روش نایی ان دازه گی ری ش ده ب ا یکدیگ ر اخت اف معن اداری دارن د ک ه ای ن مطلـب ب ا نتای ج برخ ی مطالع ات گذش ته ازجمل ه ب ا مطالعــه smolders و همــکاران کــه اعــام نمودنــد افزایــش شــدت روشــنایی) 1000lux در مقایســه بــا 200lux( باعــث بهبودعملکردهــای شــناختی، افزایــش هوشــیاری، خــواب آلودگــی کمتــر، انــرژی بیشــتر و زمــان واکنــش کوتاهترمــی شــود نیــز مطابقــت دارد]17[. مطابــق مطالعــه زمانیــان و همــکاران تمــاس شــغلی بــا روشــنایی درخشــان میتوانــد بــر برخــی شــاخصهای زیس تی )ترش ح کورتی زول و ماتونی ن( تأثی ر گ ذار باش د . IgorKnez اذعــان نمــود کــه روشــنایی فرکانــس بــالا نســبت بــه فرکانــس پاییــن بــرای شــرکت کننــدگان در مطالعــه خوشــایندتر بــود کــه بــه نوبــه خــود عملکــرد حــل مســئله آنهــا را افزایــش داد]22[. همچنی ن مطالع ات آزمایش گاهی متع ددی، نش ان داد ک ه ق رار گرفتـن در معـرض س طوح روش نایی بالاتـر در ش ب منج ر بــه ترشــح کمتــر ماتونیــن، افزایــش انگیختگــی فیزیولوژیــک ،هوشــیاری ذهنــی بالاتــر، و بهبــود توجــه مســتمر و عملکــرد شــناختی میگــردد]9, 32-52[.
در آزم ون عملک رد پیوس ته افزای ش ش دت روش نایی س بب ش د تــا میانگیــن زمــان پاســخ افــراد کاهــش یابــد. میانگیــن درصــد توج ه پیوس ته و پاس خ صحیـح افزای ش یافت ه ام ا خط ای ارائ ه پاس خ و پاس خ ح ذف کاه ش یافت ه اس ت. ای ن یافت ه مطاب ق ب ا مطالعـه smolders و همـکاران اس ت ک ه اذع ان نم ود افزای ش روشــنایی باعــث بهبــود توجــه پیوســته در افــراد میشــود]71[.
Hygge و همکاران ش در س ال 2001 در مطالع ه خ ود در خصوص تأثیــر صــدا، گرمــا و روشــنایی محیــط بــر عملکــرد شــناختی از آزمونهــای میــزان توجــه، حــل مســائل، یــادآوری بلنــد مــدت و شــناخت، و یــادآوری کوتــاه مــدت اســتفاده کردنــد ودریافتنــد ســرعت، دقــت و همچنیــن یــادآوری بلنــد مــدت در صــدای کــم نسـبت بـه صـدای بــالا در دمــای 21 نسـبت بـه 27 درجـه و در روشـنایی 1500 لوکـس نسـبت بـه 300 )صـدا کم،دمـا پایی ن و روشــنایی بــالا( بهتــر بــود] 62[.علــت افزایــش شــدت روشــنایی در بهبــود عملکردهــای شــناختی شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد کـه مطالعـات زیـادی ارتبـاط بیـن روشـنایی و عملکـرد و ترش ح ماتونی ن را اثب ات میکنن د در حض ور روش نایی ضعی ف هورم ون ماتونیــن ترشــح شــده کــه موجــب خــواب آلودگــی و کاهــش فعالیت هــای ذهنــی و عملکــرد میشــود]72[. مطالعــه حاضــر در ط ول روز ب وده اس ت و م دت زم ان مواجه ه) 5/1سـاعت( ب ا روش نایی ک م200 لوک س ب ه ان دازه ای ب وده اس ت ک ه ب ر ترش ح کورتی زول هورم ون مترش حه در روز اث ر بازدارن ده داش ته باش د و موجـب ترشـح ماتونیـن گـردد .Partonrn و همـکاران بـه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه افزای ش ش دت روش نایی باع ث بهب ود خل ق و خــوی، عملکردهــای شــناختی و کاهــش اســترس هــاس روانــی میگــردد] 01[.
نتیجه گیری
درص د توج ه و زمـان واکنـش از اصلی تری ن پاسـخهای ش ناختی ب ه محرکه ای بیرون ی می باش ند. نتای ج مطالع ه حاض ر نش ان داد ک ه زم ان واکن ش و خطاه ای زم ان واکن ش ب ا افزای ش س طوح روشـنایی تغییـرات معنـاداری داشـت و درصـد توجـه نسـبت ب ه افزایــش شــدت روشــنایی تغییــرات معنــادار نشــان داد بــا توجــه بـه ایـن واقعیـت کـه مطالعـات زیـادی ارتبـاط بیـن روشـنایی و عملک رد و ترش ح ماتونی ن را اثب ات میکنن د در حض ور روش نایی ضعی ف هورم ون ماتونی ن ترش ح ش ده ک ه موج ب خ واب آلودگی و کاهــش فعالیت هــای ذهنــی و عملکــرد میشــود همچنیــن افزایــش شــدت روشــنایی باعــث بهبــود عملکردهــای شــناختی ،افزای ش هوش یاری، خ واب آلودگ ی کمت ر، ان رژی بیش تر، بهب ود توجــه و زمــان واکنــش کوتاهترمــی شــود. نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه تاییــدی بــر ایــن فرضیــه می باشــد کــه افزایــش شــدت روش نایی باع ث افزای ش توج ه و کاه ش زم ان واکن ش می ش ود.
factors: Crc Press; 2001.
Kosinski RJ. A literature review on reaction time. Clemson Univ. 2008;10.
Stranks JW. Human factors and behavioural safety: Routledge; 2007.
Hoffmann G, Gufler V, Griesmacher A, Bartenbach C, Canazei M, Staggl S, et al. Effects of variable lighting intensities and colour temperatures on sulphatoxymelatonin and subjective mood in an experimental office workplace. Appl Ergon. 2008;39(6):719-28. DOI: 10.1016/j.apergo.2007.11.005 PMID: 18164275Smolders KC, de Kort YA, Cluitmans PJ. A higher illuminance induces alertness even during office hours: findings on subjective measures, task performance and heart rate measures. Physiol Behav. 2012;107(1):716. DOI: 10.1016/j.physbeh.2012.04.028 PMID: 22564492Schouten JF, Bekker JA. Reaction time and accuracy. Acta Psychol (Amst). 1967;27:143-53. PMID: 6062205Weiss AD. The Locus of Reaction Time Change with Set, Motivation, and Age. J Gerontol. 1965;20(1):60-4. PMID: 14246532Lee JK, Koh AC, Koh SX, Liu GJ, Nio AQ, Fan PW. Neck cooling and cognitive performance following exercise-induced hyperthermia. Eur J
Appl Physiol. 2014;114(2):375-84. DOI: 10.1007/s00421-013-2774-9 PMID: 24318656Ramsey JD. Task performance in heat: a review. Ergonomics. 1995;38(1):154-65. DOI: 10.1080/00140139508925092 PMID:
7875117Knez I. Affective and cognitive reactions to subliminal flicker from fluorescent lighting. Conscious Cogn. 2014;26:97-104. DOI: 10.1016/j. concog.2014.02.006 PMID: 24685568Boyce P, Beckstead J, Eklund N, Strobel R, Rea M. Lighting the graveyard shift: The influence of a daylight-simulating skylight on the task performance and mood of night-shift workerst. Lighting Res Technol.
1997;29(3):105-34. DOI: 10.1177/14771535970290030501
Ruger M, Gordijn MC, Beersma DG, de Vries B, Daan S. Time-ofday-dependent effects of bright light exposure on human psychophysiology: comparison of daytime and nighttime exposure. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2006;290(5):R1413-20. DOI: 10.1152/ ajpregu.00121.2005 PMID: 16373441Rüger M, Gordijn MC, de Vries B, Beersma DG. Effects of diurnal and nocturnal bright light exposure on human performance and wake EEG. Lighting up the clock: effects of bright light on physiological and
REFERENCES
Kahya E. The effects of job characteristics and working conditions on job performance. Int J Ind Ergonom. 2007;37(6):515-23. DOI: 10.1016/j.ergon.2007.02.006
Ferlazzo F, Piccardi L, Burattini C, Barbalace M, Giannini A, Bisegna F. Effects of new light sources on task switching and mental rotation performance. J Environ Psychol. 2014;39:92-100. DOI: 10.1016/j.jenvp.2014.03.005 Javan M, Barakat S, Dehghan H, Yosefi Ha, Amiri M, Abram F. Eval Lighting Intensity Dormitory Study Halls in Isfahan University of Medical Sciences. Health Syst Res. 2013;9(1):96-103.
Vandewalle G, Maquet P, Dijk D-J. Light as a modulator of cognitive brain function. Trends in cogn sci. 2009;13(10):429-38. DOI: 10.1016/j.tics.2009.07.004 Mills PR, Tomkins SC, Schlangen LJ. The effect of high correlated colour temperature office lighting on employee wellbeing and work
performance. J Circadian Rhythms. 2007;5(1):2. DOI: 10.1186/1740-5-19332 PMID: 17217543Smolders KC, de Kort YA, Tenner AD, Kaiser FG. Need for recovery in offices: Behavior-based assessment. J Environ Psychol. 2012;32(2):126-34. DOI: 10.1016/j.jenvp.2011.12.003 Viola AU, James LM, Schlangen LJ, Dijk DJ. Blue-enriched white light in the workplace improves self-reported alertness, performance and sleep quality. Scand J Work Environ Health. 2008;34(4):297-306. PMID: 18815716Smolders KC, de Kort YA. Bright light and mental fatigue: Effects on alertness, vitality, performance and physiological arousal. J Environ Psychol. 2014;39:77-91. DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.12.010 Badia P, Myers B, Boecker M, Culpepper J, Harsh JR. Bright light effects on body temperature, alertness, EEG and behavior. Physiol Behav. 1991;50(3):583-8. PMID: 1801013Partonen T, Lonnqvist J. Bright light improves vitality and alleviates distress in healthy people. J Affect Disord. 2000;57(1-3):55-61. PMID: 10708816Zarghi A, Zali A, Tehranidost M, Zarindast MR, Khodadadi SM. Application of cognitive computerized test in assessment of neuro-cognitive domain. Pajoohandeh J. 2011;16(5):341-245.
Marras WS, Karwowski W. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics: CRC Press; 2006.
Karwowski W. International encyclopedia of ergonomics and human
psychological states in humans. Groningen, Netherlands: University of 2001;21(3):291-9. DOI: 10.1006/jevp.2001.0222 Groningen; 2005. 27. Abo-Ras HMH. The Effect of Light Intensity on Blood Pressure, Heart 26. Hygge S, Knez I. Effects of noise, heat and indoor lighting on cog- Pulse Rate, Blood Oxygen Saturation and Temperature of Children in nitive performance and self-reported affect. J Environ Psychol. Jenin-City Schools: An-Najah Natl Univ; 2012.
Evaluation of Effects of Different Levels of
Brightness on Attention and Reaction Time under Laboratory Conditions
Habibollah Dehghan 1, Zohreh Mohebian 2,*, Ghasem Yadegarfar 3
Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of
Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
MSc Student, Department of Occupational Health Engineering, School of Health,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Assistant Professor, Biostatistics Department, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
9000517134

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

* Corresponding author: MSc Student, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: [email protected]
Abstract
Introduction: Few studies were conducted to determine the effects of lighting on cognitive performance. However, they could not reach a decisive conclusion. This study investigated cognitive performance of university students exposed to different levels of lighting under laboratory conditions.
Methods: In this experimental study, 33 subjects (age range 19-26 years) performed cognitive tests. Participants were exposed to three levels of lighting (200, 500 and 1500lux) in laboratory conditions while performing CPT tests to investigate percentage of attention and reaction time machine that measures reaction time.
Results: The results of this study showed that the maximum percentage of attention (99.75%) belonged to lighting of 1500 (lux) and the minimum percentage of attention was related to 500(lux) (99.36%). statistical analysis showed significant differences in percentage of attention in different levels of lighting (P=0.004). In addition, results of data analysis showed that increase in intensity of lighting can make a significant change in the average response time (P˂0.001), correct response (P=0.004), commission error (P=0.001) and omission error (P=0.017). With increasing the lighting intensity, reaction time has decreased. The reaction time showed significant differences at all levels of lighting
(P˂)100.0
15353-7236Original Articl
e

Original


پاسخی بگذارید