اعمال نیرو/مقاومت، در برابر مقاومت/اعمال نیروی حریف )در هنگام دفاع(
+2 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف با وضعیت نامناسب ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند سگگ دوبل
0 مقاومت در برابر اعمال نیروی حریف، با وضعیت صاف و مستحکم ستون فقرات و سایر مفاصل بدن، مانند بارانداز
برخوردها و ضربهها )برخورد با تشک(
+2 سقوط در زمان گرو بودن قسمتی از بدن با حالت نامناسب )خارج از دامنه طبیعی مفصل( در مانند، کول انداز و پیچ پیچک
+3 سقوط روی سر و صورت، مانند فنون پرتابی از بالا
+2 سقوط روی شانه ها، آرنج و مچ دستها بویژه در حالت کشیده، مانند فنون پرتابی از بالا
+1 سقوط به همراه تحمل وزن حریف، مانند دو خم درو
0 سقوط بدون تحمل وزن حریف و روی اندام تحتانی و یا کمر
برخوردها و ضربهها )برخورد با حريف(
+3 برخورد شدید اندام حریف به ناحیه سر و صورت و گردن
+1 برخورد شدید هر یک از اندام حریف به ناحیه ای غیر از سر و صورت
ر مرحلــه بعــد بــه منظــور اعتبــار یابــی، پرسشــنامه برگرفتــه از آزمــون بــه متخصصیــن پزشــکی ورزشــی، بیومکانیــک و آســیب-شناس ی ورزشــی، فیزیوتراپه ا، مربیـان و ورزشـکاران تیــم مل ی کشــتی )روش توافــق داوران( ارائــه و اعتبــار محتوایــی و صــوری آزمــون تأییــد شــد. بــرای پایایــی ســنجی درونــی، پنــج نفــر آزمونگــر در دو روز متوالــی آزمــون را روی یــک مهــارت اجــرا )روش آزم ون مج دد( و ضری ب همبس تگی پیرس ون ب ا اس تفاده از نرم اف زار 19 SPSS محاس به ش د و ب رای پایای ی س نجی بی ن آزمونگ ر پن ج نف ر آزمودن ی ب رای اولی ن ب ار آزم ون را روی س ه مهــارت منتخــب بررســی کردنــد )محاســبهICC (. نرمــال بــودن دادههــا بــا روش کلموگــروف اســمیرنوف تأییــد شــد. بــا توجــه بــه ضریــب همبســتگی 764 = r و نیــز ICC برابــر بــا 84 sig =( )0.001, P < 0.05آزمــون بــه ترتیــب از پایایــی درون آزمونگــر و بیــن آزمونگــر بالایــی برخــوردار بــود. پــس از طراحــی، اعتبــار یاب ی و پایای ی س نجی آزم ون WSEA، فیل م اج رای مهارته ای منتخــب بــا اســتفاده از نرم افــزار KINOVEA VERSION 51.8.0 ب ه منظ ور تعیی ن زوای ای مفاص ل، مش اهده و آزم ون اج را ش د. نتای ج حاص ل ب ا نتای ج تحقیق ات آس یب شناس ی ب ه منظ ور آزمــون فرضیههــا و بررســی اعتبــار ملاکــی، مقایســه شــد.
زمــون حاضــر بــا بررســی آســیب های رایــج مشــاهده شــده در اجــرای مهــارت )بــا اســتفاده از آســیب های گــزارش شــده در کشــتی(، و بهــره گیــری از نظــرات متخصصــان علــوم ورزشــی ،مربیــان و کشــتی گیران طراحــی شــده اســت و هــدف آن پیــش بینــی پتانســیل بــروز آســیب ها و ارائــه پیشــنهادهایی بــرای پیش گیری ب ا دو رویک رد ح ذف و ی ا کاه ش آس یب ها اس ت. در طراح ی ای ن آزم ون، عوام ل تأثی ر گ ذار در ب روز آس یب در س ه بخ ش م ورد بررس ی ق رار گرفت ه اس ت: ال ف( نیازه ای مرتب ط ب ا اج رای مه ارت: ش امل بررس ی دامن ه حرکت ی مفاص ل در ان دام محــوری و ضمیمــه ای در اجــرای مهــارت )تصویــر 1( و متغیــر برخورده ا و نیروه ای وارد ب ر ورزش کار )ج دول 1 و 2( وضعی ت ورزش کار: ش امل م وارد مرتب ط ب ا ش رایط و پیش ینه ورزش کار در مباحثــی چــون میــزان مهــارت، ســطح آمادگــی، خســتگی …
)ج دول 2 و 3( ش رایط محیط ی: ش امل عوام ل محیط ی اثرگ ذار ب ر مس ابقه مانن د دم ا، روش نایی، تهوی ه، نظاف ت تش ک و …. . در ای ن آزم ون، ب ا روش مش اهده ای از طری ق ن رم اف زار kinovea( 51.8.0( فیل م مهارت ه ا بررس ی، عوام ل مختل ف ب ا توج ه ب ه میــزان و شــدت آنهــا امتیــاز دهــی، احتمــال آســیب زایــی هــر عام ل تعیی ن و عوام ل ب ا درج ه آس یب رس انی ب الا )حداکث ر امتیــاز( در رونــد پیــش گیــری از بــروز آســیب مدنظــر قــرار می گیرنــد.
دامنه(درجه)
باز كردن

امتياز دامنه(درجه)
نزديك كردن

امتياز سر و گردن
دامنه(درجه)
خم كردن

امتياز
+90 61-90 21-60 0-20 +68 35-67 14-34 0-13 +3 +2 +1 0 +3 +2 +1 0 +46 23-45 10-22 0-9
( دامنه(درجه
باز كردن بيش از حد

امتياز خم كردن/ باز كردن افقي چرخش داخلي/ خارجي +3 +2 +1 0
+1 +1 دامنه(درجه)
باز كردن بيش از حد

امتياز
+21 11-20 6-10 0-5 سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتياز كل: خم كردن بيش از حد دوران +3 +2 +1 0 +31 16-30 7-15 0-6
جه) دامنه(در
دور كردن/ نزديك كردن

امتياز +2 +1 +3 +2 +1 0
آرنج امتياز اندام خم كردن جانبي چرخش
+45 31-45 16-30 0-15 دامنه(درجه)
خم كردن

امتياز +1 +2
+3 +2 +1 0 تنه
ست بدن:
چپ بدن:
ز كل سمت راسمت
امتيا چرخش داخلي/ خارجي +100 61-100 0-60 دامنه(درجه)
خم كردن

امتياز
+3 +2 +1 +1 دامنه(درجه)
باز كردن

امتياز +46 26-45 11-25 0-10
+3 +2 +1 0
زانو +100 61-100 0-60 دامنه(درجه)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

باز كردن

امتياز
دامنه(درجه)
خم كردن

امتياز +3 +2 +1 سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتياز كل پرونيشن/
سوپينيشن +46 26-45 11-25 0-10
+135 91-135 31-90 0-30 +3 +2 +1 0
+3 +2 0 +1 دامنه(درجه)
باز كردن بيش از حد

امتياز
دامنه(درجه)
باز كردن

امتياز مچ دست +21 11-20 6-10 0-5
+135 91-135 31-90 0-30 دامنه(درجه)
خم كردن

امتياز +3 +2 +1 0
+3 +2 +1 0 +51 26-50 11-25 0-10 امتياز اندام
خم كردن جانبي چرخش
نيرو در جهت والگوس/ واروس +3 +2 +1 0 +1 +2
+3 دامنه(درجه)
باز كردن

امتياز شانه
ست بدن:
پ بدن:
كل سمت را
سمت چ
امتياز چرخش داخلي/ خارجي دامنه(درجه) خم كردن

امتياز
+1 +46 24-45 10-23 0-9 +3 +2 +1 0 +95 48-94 20-47 0-19
مچ پا سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتياز كل انحراف به سمت زند زيرين/ زبرين +3 +2 +1 0
ه(درجه)

متياز دامن
نزديك شدن پا به سمت ساق
ا دامنه(درجه)
باز كردن

امتياز
+1 +20 11-20 6 -10 0-5 كتف +95 48-94 20-47 0-19
+3 +2 +1 0 دور شدن/ نزديك شدن چرخش بالايي/ پاييني +3 +2 +1 0
دامنه(درجه)
دور شدن پا از ساق

امتياز +1 +1 دامنه(درجه)
باز كردن بيش از حد

امتياز
سمت راست بدن:
سمت چپ بدن: امتياز كل تيلت قدامي/ خلفي +50 25-50 11-25 0 -10 +1 +32 16-31 0-15
+3 +2 +1 0 ران +2 +1 0
سمت راست بدن:
سمت چپ بدن:
امتياز كل اينورشن/ اورشن دامنه(درجه)
خم كردن

امتياز دامنه(درجه) دور كردن

امتياز
+1 +90 61-90 21-60 0 -20 +25 13-24 6-12 0-5
+3 +2 +1 0 +3 +2 +1 0


دیدگاهتان را بنویسید