در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی

فروردین و اردیبهشت 6931، دوره 1، شماره 6 06017-DOI: 10.21859/jne بررسی اثر بخشی مدل همکار آموزشی برمهارت بالینی دانشجویان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رضا مهدوی 1، شهناز پولادی 2، *، مسعود بحرینی 3، نیلوفر معتمد 4، فاطمه حاجی نژاد 5


دیدگاهتان را بنویسید