ایــن مطالعــه از نــوع مداخلــه ای بــوده کــه بــر روی 25 نفــر از پرســنل واحــد بطــری ســازی یــک صنعــت تولیــد کننــده مــواد شــوینده در ســال 1395 انجــام شــد. در ایــن مطالعــه جهــت تعیی ن فراوان ی و ش یوع اخت لالات اس کلتی- عضلان ی از پرس ش نامــه ناراحتــی اختــلالات اســکلتی- عضلانــی کرنــل) CMDQ( ک ه روای ی و پایای ی آن توس ط عفیف ه و هم کاران م ورد تأیی د ق رار گرفت ه ب ود اس تفاده گردی د] 12[. همچنی ن جه ت ارزیاب ی س طوح ریس ک از روش ش اخص کلی دی) KIM( اس تفاده ش د .روش نمونــه گیــری در ایــن مطالعــه بــه روش هدفمنــد صــورت پذیرفــت زیــرا تنهــا واحدهایــی می بایســت انتخــاب می شــد کــه بــا توجــه بــه هــدف طــرح و روش ارزیابــی قابــل ارزیابــی می بودن د. حج م نمون ه ب ا توج ه ب ه اینک ه روش ای ن مطالع ه روش ش به آزمایش ی می باش د)پژوهش در ش رایط کام لاً طبیع ی صــورت گرفتــه ( لــذا از کل جمعیــت هــدف افــرادی کــه بــا روش ش اخص کلی دی KIM قاب ل ارزیاب ی بودن د و ب ا ریس ک فاکتوره ای م ورد نظ ر در ای ن روش مواجه ه داش ته اند، انتخ اب شــدند] 13[. همچنیــن ازذکرنــام افــراد درپرســش نامــه پرهیــز گردی د. همچنی ن از وروداف رادی ک ه تمای ل ب ه هم کاری در ای ن طــرح نداشــتند پرهیــز گردیــد.
در نهایــت ایــن مطالعــه در ســه مرحلــه بــه شــرح ذیــل انجــام گردیــد:
مرحلــه اول: جمــع آوری اطلاعــات توســط پرســش نامــه و ارزیابــی ارگونومیــک قبــل از مداخــلات
در ایــن مطالعــه جهــت تعییــن فراوانــی و شــیوع اختــلالات اس کلتی –عضلان ی از پرس ش نام ه ناراحت ی اخت لالات اس کلتی –عضلانــی کرنــل کــه روایــی و پایایــی آن توســط عفیفــه و هم کاران م ورد تأیی د ق رار گرفت ه ب ود، قب ل و بع د از اج رای برنامه هــای مداخلــه ای اســتفاده گردیــد. ایــن پرســش نامــه در ســال 1999 توســط Alan Hedage و همــکاران طراحــی شــده اســت کــه شــامل فراوانــی ناراحتــی، شــدت ناراحتــی و تأثیــر در تــوان کاری در هفتــه کاری گذشــته تنظیــم شــده کــه دارای نقشــه بــدن بــوده و 12 عضــو از بــدن و مجموعــاً 20 قســمت از ب دن را م ورد آنالی ز ق رار می ده د] 12[. درای ن مطالع ه جه ت ارزیابــی ارگونومیکــی از روش شــاخص کلیــدی KIM اســتفاده ش د. ش اخص کلی دی ی ک روش جدی د ب وده و توس ط موسس ه فــدرال ایمنــی و بهداشــت شــغلی آلمــان در ســال 7002-1002 ارائ ه ش ده اس ت. روش KIM یک ی ازکام ل تری ن و معتبرتری ن روش های ارزیاب ی وظای ف دس تی و وظای ف حم ل ب ار می باش د که دارای س ه کار برگ متفاوت می باشد] 14, 51[.
ارزیاب ی وظای ف بلن د ک ردن؛ نگ ه داش تن و حم ل ب ار KIM-LHC
ارزیابی وظایف کش یدن / هل دادن بار KIM-PP
ارزیابــی وظایــف دســتی )وظایــف غیــر حمــل دســتی بــار( KIM-MHO
در ای ن روش دامن ه خط ر در چه ار س طح ش امل س طوح 4-1 تقســیم می گردنــد. لــذا می تــوان اولویــت اقدامــات اصلاحــی را تعییــن و نســبت بــه آن اقــدام لازم را انجــام داد. در ایــن روش اگ ر دامن ه خط ر در س طح 1 ق رار گی رد، بدی ن معن ی خواه د ب ود ک ه مق دار ب ار ک م، ب روز ب ار فیزیک ی اضاف ی بعی د ب ه نظ ر می رســد و نیــازی بــه اقــدام اصلاحــی نمی باشــد واگــر دامنــه خط ر درس طح 2 ق رار گیردبدی ن معن ی خواه د ب ود ک ه مق دار ب ار افزای ش یافت ه، ب ار فیزیک ی اضاف ی ممک ن اس ت ب رای اف راد بی ش از 40 س ال وکمت ر از 21 س ال رخ ده د. ب رای آن گ روه اف راد، طراح ی مج دد محی ط کار مفی د خواه د ب ود واگ ر دامن ه خط ر در س طح 3 ق رار گیردبدی ن معن ی خواه د ب ود ک ه مق دار ب ار ب ه ش دت افزای ش یافت ه اس ت، ب ار فیزیک ی اضاف ی ممک ن اســت بــرای افــراد عــادی رخ دهــد. طراحــی مجــدد محیــط کار توصیــه می گــردد و در نهایــت واگــر دامنــه خطــر در ســطح 4 ق رار گیردبدی ن معن ی خواه د ب ود می زان ب ار ب الا، ب ار فیزیک ی اضاف ی ب ه احتم ال زی اد رخ می ده د. طراح ی مج دد محی ط کار ض روری اس ت. در ای ن مطالع ه ب ه دلی ل اینک ه از وظای ف اصل ی شــاغلین حمــل دســتی بــار و انجــام وظایــف دســتی در تولیــد بط ری ب وداز روش ش اخص کلی دی KIM اس تفاده ش د.
مرحله دوم: اجرای مداخلات ارگونومیک
پ س از جم ع اطلاع ات توس ط پرس ش نام ه نارحت ی اس کلتی–عضلان ی کرن ل وارزیاب ی ارگونومیک ی وظای ف ب ه روش ش اخص کلی دی KIM و مش خص ش دن دامن ه خطر در وظایف و مش خص ش دن ریس ک فاکتوره ای اصل ی در ای ن روش مداخ لات مناس ب انتخــاب و اجــرا گردیــد. در ایــن مطالعــه مداخــلات مهندســی شــامل تغییــر در روش تخلیــه بطری هــای تولیــد شــده از ســبد فلــزی ثابــت بــه داخــل ســبد پلاســتیکی، طراحــی وســیله ای جه ت کاه ش و ح ذف خ م راس ت ش دن کارگ ر در حی ن تخلی ه بطــری از ســبد بــه کیســه ها، طراحــی وســیله ای ســاده جهــت قس مت تولی د بط ری پ ت جه ت بهب ود وضعی ت کم ر در حی ن پ ر نم ودن کیس ه های مخص وص محص ول پ ت وح ذف مرحل ه حم ل و جابجای ی دس تی کیس ه های م واد اولی ه دس تگاه بط ری س ازی ب ا جایگزین ی روش پمپ اژ م واد اولی ه ب ه مخ زن دس تگاه بط ری س ازی وکاه ش زم ان پوس چر نامناسـب م چ دس ت ب ا خریدی ک دس تگاه تولی د بط ری ب ا قابلی ت تولی د بط ری ب دون ضایع ات وع دم نی از ب ه پلیس ه گی ری ب ا ابزارص ورت پذیرف ت.
مرحل ه س وم: جم ع آوری اطلاع ات و ارزیاب ی تأثی ر مد ا خلا ت
پ س از گذش ت 5 م اه از اج رای مداخ لات، داده ه ای حاص ل از پرس ش نام ه اخت لالات اس کلتی- عضلان ی کرن ل و روش ارزیاب ی ارگونومیکــی شــاخص کلیــدی جهــت آگاهــی از میــزان تأثیــر و کارای ی مداخ لات ص ورت پذیرفت ه و نهایت اً تعیی ن می زان ش یوع اختــلالات اســتخراج و بــا آزمون هــای آنالیــز آمــاری توصیفــی و ت ی زوج ی ب ا ن رم اف زار SPSS16 م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار گرفتن د.
یافته ها
میانگیــن ســنی افــراد شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه 73/7 ± 48/32 و میانگی ن س ابقه کاری آن ان 99/5 ± 07/6 و 8% از اف راد صب ح کار و 92% ب ه ص ورت چرخش ی فعالی ت می نمودن د. س ایر ویژگی ه ای دموگرافی ک و ش غلی در ج دول 1 ارائ ه ش ده اس ت.
نتای چ تصوی ری قب ل و بع د از مداخ لات در ج دول 2 ارائ ه ش ده است.
جدول 1: ویژگی های دموگرافیک و شغلی افراد مورد مطالعه) 52 = n(ویژگی های دموگرافیک و انحراف معیار ± میانگین یا )درصد(
شغلیتعداد
زمان کار00/0 ± 00/12
32/48 ± 7/73 سن
6/07 ± 5/99 سابقه کار
شیفت کار
(8)2 روز کار
(0)0 عصر کار
(0)0 شب کار
(29)32 چرخشی
تحصیلات
(21)3 ابتدایی
(46)61 متوسطه
(42)6 دانشگاهی
جدول 2: نتایج تصویری قبل و بعد از مداخلات
بعد ازمداخله قبل از مداخله
جایگزینی و خرید دستگاه جدید با قابلیت تولید بطری بدون نیاز به پلیسه گیری و بهره وری بالا وکاهش زمان استفاده از ابزار دستی و پوسچر نامناسب کمر، مچ و بازوها در زمان پلیسه گیری بطری 820650

وضعیت مچ دست جهت استفاده از ابزار دستی برای پلیسه گیری بطری به مدت طولانی و پوسچر استاتیک زانو و کمر و وضعیت نامناسب بازوها

طراحی وسیله ای جهت قرار گرفتن کیسه ها در ارتفاع مناسب و جلو گیری از خمش کمر در زمان پر نمودن پت ها داخل کیسه 77620-175470

وضعیت کمر جهت پر نمودن پت های تولید شده و جمع آوری آن درون کیسه ها

تخلیه بطری های پلیسه گیری شده به داخل سبد و از سبد به داخل کیسه نصب شده داخل حلقه و حذف خمش و پیچش کمرو بهبود بازوها و زانو و کمر در زمان پر نمودن کیسه ها 78255-197378

وضعیت کمر و پا و زانوو بازوها به دلیل تکرار بسیار زیاد جهت پر کردن کیسه ها بعد از تولید بطری

تامین مواد اولیه دستگاه تولید بطری به صورت
وکیوم از میکسر و حذف حمل دستی بار و بهبود
وضعیت کمر، بازو و زانو 89685-82125

حمل دستی بار و وضعیت بازوها و زانوها و کمر به دلیل حمل بار از روی پله ها جهت تأمین مواد اولیه دستگاه بطری سازی

وضعیت تغییرقسمتی از خط تولید وبهبود فضای کار و جمع آوری بطری داخل سبد پلاستیکی پس از پلیسه گیری 76985-183090

وضعیت فضای کار محدود وجمع آوری بطری تولید شده داخل سبد فلزی

-5456-2302414تأثی ر مداخ لات ب ر روی ش یوع اخت لالات اندامه ای مختل ف ب دن در تصوی ر 1 ارائ ه ش ده اس ت.
نتای ج ارزیاب ی ریس ک ارگونومیک ی در مطالع ه م ورد نظ ر توس ط روش ش اخص کلی دی در قب ل و بع د ازاج رای مداخ لات در جدول 3 ارائ ه ش ده اس ت. مطاب ق نتای ج حاصل ه، س طح ریس ک در ه ر دو وظیف ه اصل ی کاه ش نش ان داد.
جدول 3: نتایج ارزیابی ارگونومیک با استفاده از روش شاخص کلیدی و سطوح نهایی خطر و اقدام اصلاحی) 25n=(
شغلوظیفه/نوع فعالیتامتیاز پوسچر
قبل از بعد از مداخلهمداخله
بطری سازیوظیفه تولید بطری و جمع 42آوری آن
بطری سازیوظیفه تأمین مواد اولیه 31دستگاه بطری سازی
بــر اســاس نتایــچ ارائــه شــده در جــدول 4، تأثیــر مداخــلات ارگونومیــک بــر روی احســاس درد و ناراحتــی اندامهــای شــانه ،پشــت، بــازو، مــچ و زانــو معنــادار بــود) 50/0 > P(.
بحث
ج دول 4: تأثی ر مداخل ه ارگونومی ک ب ر روی احس اس درد و ناراحت ی در اندامه ای مختل ف ب ا آزم ون ت ی زوج ی
قبل و بعد از مداخلهمعناداری) P-value(
گردن0/235
شانه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

راست0/021
چپ0/035
قسمت فوقانی پشت0/097
قسمت فوقانی بازو
راست0/036
چپ0/032
قسمت تحتانی پشت0/001
ساعد
راست0/380
چپ0/061
مچ
راست0/024
چپ20/0
باسن0/524
ران
راست0/256
چپ0/417
زانو
راست0/044
چپ0/023
قسمت تحتانی پا
راست0/142
چپ0/096
پا
راست0/170
چپ0/170
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دادکــه ناراحتیهــای اســکلتی –عضلانــی در بیــن کارگــران واحــد بطــری ســازی شــایع می باشــد و ل ذا اج رای مداخ لات ارگونومیک ی جه ت کاه ش ناراحتیه ای اســکلتی عضلانــی ضــروری بــود. بــا توجــه بــه میــزان تولیــد بطریهــا در هــر شــیفت کاری توســط هــر دســتگاه کــه بیــش از 2500 بطــری میباشــد و اســتفاده از ابــزار دســتی جهــت پلیســه گیــری، هــم چنیــن انتقــال بطریهــای پلیســه گیــری شــده ازداخــل ســبد فلــزی بــه داخــل کیســه های پلاســتیکی وحمــل دســتی کیســه های مــواد اولیــه بــا وزن 40 کلیوگــرم از قســمت میکســر و طــی مســیر پلههــا تــا محــل تخلیــه دســتگاه بطــری س ازی، ش اغلین ای ن واح د را ب ه دلی ل اعم ال نی روی چنگش ی وپوس چر نامناس ب م چ دس ت وق رار گی ری کم ر، بازوه ا، زانوه ا ،پاهــا در پوســچر نامطلــوب و تکــرار زیــاد، اعمــال نیــرو در حیــن حمــل بــار، درمعــرض ابتــلا بــه ناراحتیهــای اســکلتی-عضلانی قــرار میدهــد. لــذا ایــن فعالیتهــا باعــث وارد آمــدن فشــار بــه اندامهــای مختلــف بــدن پرســنل شــده و میتواننــد زمینــه ســاز بــروز ناراحتیهــای اســکلتی – عضلانــی باشــند] 16[. ایــن مطالع ه نش ان داد ب ا طراحـی مج دد فراین د کار، انج ام وظیف ه وهمچنی ن ح ذف حم ل دس تی ب ار خط رات و ریس ک فاکتوره ای ارگونومیک ی درمحی ط کار کاه ش می یاب د. ای ن روش ها از اص ول کلــی و عمومــی درکنتــرل خطــرات حمــل دســتی بــار درمحیــط کار محس وب میگردن د] 17[.همچنی ن نتای ج حاص ل از ارزیاب ی ب ا روش ش اخص کلی دی KIM دامن ه خط ر را دروظیف ه تولی د بط ری و تأمی ن م واد اولی ه ب ا توج ه ب ه ریس ک فاکتوره ای در مع رض ب ه ترتی ب 4 و 3 نش ان دادک ه نتای ج ای ن مطالع ه ب ا نتایج مطالع های ک ه توس ط H. Kalkis و هم کاران ب ا ه دف ارزیاب ی ب ار کاری در ش غل نظاف ت هت ل و ب ا روش ش اخص کلی دی KIM انج ام گرف ت همخوان ی دارد] 18[. همچنی ن در مطالعهه ای ک ه توس ط انجم ن ف درال ایمن ی و بهداش ت حرف ه ای آلم ان ص ورت پذیرفــت مشــخص گردیــد روش شــاخص کلیــدی KIM جهــت ارزیاب ی ب ار کاری فیزیک ی و مش اغلی ک ه حم ل دس تی ب ار دارن د مناســب می باشــد] 19[. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بعــد ازاجــرای مداخــلات ارگونومیکــی شــیوع ناراحتیهــای اســکلتی- عضلان ی دران دام ه ای مختل ف ب دن کاه ش یاف ت. نتای ج مطالع ه مصب اح و هم کاران نش ان دادک ه مداخل ه ارگونومیک ی می توان د باع ث بهبودوضعی ت بدن؛ایس تگاه کاری وهمچنی ن کاه ش ش یوع
اخت لالات اس کلتی عضلان ی در بی ن کارکن ان ش ود] 20[. نتای ج مطالعــه دهقــان وهمــکاران کــه بــا هــدف کاهــش ناراحتیهــای عضلانــی اســکلتی در مونتــاژکاران صنایــع الکترونیــک صــورت پذیرف ت ب ا ای ن مطالع ه همخوان ی دارد] 21[. نتای ج مطالع ه حاضر ب ا مطالع ه ای ک ه توس ط اس کندری و هم کاران و ب ا هدف بررس ی شــیوع اختــلالات اســکلتی –عضلانــی و ارزیابــی ارگونومیکــی ریســک ناشــی از حمــل دســتی بــار را بــا روش شــاخص کلیــدی KIM در بیــن شــاغلین یــک صنعــت خــودرو ســازی صــورت پذیرف ت نی ز همخوان ی نزدیک ی دارد] 7[. از اه داف ای ن مطالع ه در نظرگرفتــن طراحــی تولیــد بــا رویکــرد ارگونومــی بــود کــه ریس ک فاکتوره ای ایج اد کنن ده اخت لالات اس کلتی– عضلان ی را ب ه می زان قاب ل توجه ی کاه ش داد. موس وی و هم کاران نش ان دادندکــه طراحــی خطــوط مونتــاژ بــدون درنظرگرفتــن رویکــرد ارگونوم ی عل ی رغ م افزای ش به ره وری و افزای ش راندم ان تولی د ب ر کاه ش می زان ناراحتیه ای اس کلتی عضلان ی تاثی ری نداش ته و حتــی ایــن ناراحتیهــا در بعضــی از انــدام شــیوع بیشــتری خواه د داش ت] 22[. نتای ج مطالع ه جهانگی ری و هم کاران نش ان داد ک ه مداخ لات ارگونومیک ی پ س از گذش ت 9 م اه تأثی ر قاب ل توجهــی در کاهــش ناراحتیهــای اســکلتی عضلانــی داشــتند 23][. مطالعــه ای کــه Sisay A Workinehو همــکارش تحــت عن وان طراح ی ایس تگاه کاری چن د موقعیت ی درجه ت افزای ش راحت ی کارب ا کامپیوت ر انج ام دادن د نش ان داد مداخل ه مربوط ه ب ا طراح ی ایس تگاه کاری جدی د ک ه ب ه کارب ر اج ازه کار درچن د موقعی ت را میده د و ه م چنی ن قابلی ت تطاب ق ب ا ص دک پنج م و ن ود و پنج م کارب ران را دارد از تع ادل ب دن در حی ن کار حمای ت و پش تبانی می نمای د] 24[. نتای ج ارزیاب ی درای ن مطالع ه ب ه روش ش اخص کلی دی KIM نش ان داد بع د از اج رای مداخ لات س طوح اقدامــات اصلاحــی بــه مقــدار قابــل ملاحظــهای کاهــش یافــت .نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــه مداخلــه ای حســام و همــکاران ک ه ب ا اس تفاده از روش ش اخص کلی دی KIMص ورت پذیرف ت همخوان ی داش ت] 6[. درمطالع ه مش ابه ای ک ه توس ط معتم دزاده و هم کاران ب ا ه دف نق ش طراح ی ارگونومی ک در ایم ن س ازی وظایــف حمــل دســتی بــا اســتفاده از روش ارزیابــیNIOSH ص ورت پذیرف ت نتای ج نش ان داد بع د از اج رای مداخ لات خط ر بلن د ک ردن ب ار ک ه بی ش از 3 ب ود ب ه س طح خطرکمت ری بی ن 1-3کاهــش یافــت] 25[. درمطالعــه دیگــری کــه توســط معتمــد زاده و همــکاران جهــت ارزیابــی جابجایــی دســتی کپســول های اکیســژن در یــک شــرکت فــولاد بــا اســتفاده از جــداول اســنوک ص ورت پذیرف ت نتای ج نش ان داد ب ا ح ذف جابجای ی دس تی ب ار ریس ک فاکتوره ای ایج اد کنن ده اخت لالات اس کلتی عضلان ی نی ز حــذف گردیــد] 26[. ایــن مطالعــه نشــان داد بــا تغییــر ســاده در انج ام وظای ف و طراح ی مناس ب میت وان از ایج اد پوس چر ه ای خطرنــاک جلوگیــری نمــود. درمطالعــه Loo و همــکاران کــه بــا انج ام دو اق دام اصلاح ی ص ورت پذیرف ت ب ه نتیج ه مشـابه ای دس ت یافتن د] 9[. نتای ج ای ن مطالع ه نش ان داد بع د از گذش ت 5 م اه از اج رای مداخ لات و ب ر اس اس نتای ج پرس ش نام ه کرن ل و آزم ون آم اری ت ی زوج ی می زان احس اس درد و ناراحت ی دران دام ه ای مختل ف کاه ش یاف ت ول ی ای ن کاه ش تنه ا در اندامه ای ش انه، ب ازو، قس مت تحتان ی پش ت، م چ راس ت و زان و معن ادار ب ود) 50/0 > P( ک ه ب ا مطالع ه مداخل ه ای ک ه توس ط WithayaChanchia و هم کاران ص ورت پذیرف ت ه م خوان ی دارد] 27[. در مطالع ه مداخل های دهق ان و هم کاران نی ز نتای ج نش ان داد ک ه بع د از اج رای مداخل ه ارگونومیک ی کاه ش معن ا داری درش دت ناراحت ی نواح ی گردن،ش انه، ب ازو ،کم ر و آرن ج ،س اعدو نی ز کل ب دن ایج اد ش د] 12[.
نتیجه گیری
روش ش اخص کلی دی KIM روش مناس بی جه ت ارزیاب ی ریس ک فاکتوره ای ارگونوم ی می باش د. ای ن روش از روشه ای نوی ن عل م ارگونومــی در ارزیابــی ارگونومــی فیزیکــی محســوب میگــردد .هــدف از ایــن مطالعــه اجــرای مداخــلات مناســب بعــد از انجــام ارزاب ی ب ا روش ش اخص کلی دی KIM ب ود. نتای ج نش ان داد بعد از اج رای مداخ لات ریس ک فاکتوره ای تهدی د کنن ده کاه ش معن ا داری نشــان دادنــد. از محدویــت هــای ایــن مطالعــه می تــوان بــه ای ن موض ع اش اره ک رد ک ه ب ا توج ه ب ه اینک ه هزین ه جایگزین ی دس تگاههای قدیم ی تولی د بط ری قاب ل توج ه می باش د مدیری ت ق ادر ب ه خری د و جایگزین ی دس تگاههای جدی د ب ه تعداد مناس ب ب ا توج ه ب ه ش رایط اقتص ادی موج ود نب ود.
سپاسگزاری
ایــن مطالعــه در شــرکت پاکنــام از صنایــع تولیــد کننــده مــواد شــوینده صــورت پذیرفــت لــذا بدینوســیله نویســندگان از مدیــر عام ل محت رم ش رکت جن اب مهن دس مظف ری ومدی ر ش رکت جن اب مهن دس س لیمی و کارش ناس بهداش ت حرف ه ای ش رکت جن اب آق ای مهن دس محم د صفاعرفان ی پوروهمچنی ن از مس ئول ایمنــی ش رکت جنــاب آقــای مهنــدس ملکــی ودرنهایــت ازآقــای مهن دس یدا…یوس فی کارش ناس ارش د بهداش ت حرف های مرک ز بهداشــت بوئیــن زهــرا، جهــت راهنمایــی و همــکاری ارزنــده ایش ان دراج رای ای ن ط رح کم ال تش کر و قدردان ی را ب ه عم ل می آورنــد.
assessment of working conditions within a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:272. DOI: 10.1186/1471-2474-11-272 PMID: 21108790Marras WS, Karwowski W. Fundamentals and assessment tools for occupational ergonomics. Second Edition ed. USA: CRC Press; 2006.
Bridger RS. Introduction to Ergonomic. USA: Taylor & Francis 2003.
Kalkis H, Roja Z, Kalkis V. Physical load analysis in hotel cleaning work. Agron Res. 2014;12(3):843-50.
Steinberg U. New tools in Germany: development and appliance of the first two KIM (“lifting, holding and carrying” and “pulling and pushing”) and practical use of these methods. Work. 2012;41 Suppl 1(Supplement 1):3990-6. DOI: 10.3233/WOR-2012-0698-3990 PMID: 22317333Mesbah F, Choobineh A, Tozihian T, Jafari P, Naghib-alhosseini F, Shidmosavi M, et al. Ergonomic intervention effect in reducing musculoskeletal disorders in staff of Shiraz Medical School. Instit Hosp. 2012;9(1):41-51.
Dehghan N, Choobineh AR, Hasanzadeh J. Interventional ergonomic study to correct and improve working postures and decrease discomfort in assembly workers of an electronic industry. Iran Occup Health J. 2013;9(4):71-9.
Musavi F, Saremi M, Alibabaei A. The effect of assembly line redesign based on engineering techniques on productivity and ergonomics factors. Instit Hosp. 2016;12(6):1-15.
Jahangiri M, Mohammadpour H, Mosavi S, Saeidi CH, Negahban SAR, FarrajiTomarkandi V, et al. Concurrent Ergonomics Intervention and Implementation of Engineering and Administrative Techniques to Reduce Musculoskeletal Disorders in a Lead Mine. Arums Health. 2013;4(2):13446.
Workineh SA, Yamaura H. Effects of Multiple Working Positions on User Comfort: A Study on Multi-position Ergonomic Computer Workstation. Proc Manuf. 2015;3:4792-9. DOI: 10.1016/j.promfg.2015.07.585 Motamedzade M, Dormohammadi A, Amjad Sardrodi H, Zarei E, Dormohammadi R, Shafii Motlagh M. The Role of Ergonomic Design and Application of NIOSH Method in Improving the Safety of Load Lifting Tasks. Arak Med Univ J. 2013;16(6):90-100.
Motamedzadeh M, Shafiei Motlagh M, Darvishi E. Ergonomics intervention in manual handling of oxygen. J Health Saf Work. 2013;3(1):19-28.
Chanchai W, Songkham W, Ketsomporn P, Sappakitchanchai P, Siriwong W, Robson MG. The Impact of an Ergonomics Intervention on Psychosocial Factors and Musculoskeletal Symptoms among Thai Hospital Orderlies. Int J Environ Res Public Health. 2016;13(5). DOI: 10.3390/ ijerph13050464 PMID: 27153076REFERENCES
Mohseni Bandpi M, Ahmadshirvani M, Bagheri M, Khalilian A. [A pathological investigation of back pain in nurse]. J Babol Med Uni. 2004;26(2):6.
Mattila M, Vilkki M. The Occupational Ergonomics Handbook: OWAS methods; 1999. 447-59 p.
Choobineh A, Lahmy M, Shahnvaz H. Musculoskeletal disorders – muscular carpet industry in Iran. J Public Health Instit Health Res. 2005;2:1-2.
Tajvar AH, Madani A, Farahnak M, Ghanbarnejhad A. Prevalence of Musculoskeletal and Cumulative Trauma Disorders in Aluminum Industry. J Prev Med. 2014;1(1):39-45.
Brisson C, Montreuil S, Punnett L. Effects of an ergonomic training program on workers with video display units. Scand J Work Environ Health. 1999;25(3):255-63. PMID: 10450777Hesam G, Motamedzade M, khakbaz G, Moradpour Z. Ergonomics intervention in poultry slaughter industry and evaluate the effectiveness by key indicators method (KIM). J Ergon. 2014;2(2):9-19.
Falaki H, Motallebi Kashani M, Bahrami A. The prevalence of musculoskeletal disorders and occupational risk factors in Kashan SAIPA automobile industry workers by key indicator method (KIM), 1390. J Health Saf Work. 2012;2(1):27-36.
Kumar Kushwaha D, Kane PV. Ergonomic assessment and workstation design of shipping crane cabin in steel industry. Int J Ind Ergon. 2016;52:29-39.
Loo HS, Yeow PH. Effects of two ergonomic improvements in brazing coils of air-handler units. Appl Ergon. 2015;51:383-91. DOI: 10.1016/j.apergo.2015.06.007 PMID: 26154237Amick BC, 3rd, Robertson MM, DeRango K, Bazzani L, Moore A, Rooney T, et al. Effect of office ergonomics intervention on reducing musculoskeletal symptoms. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(24):2706-11. DOI: 10.1097/01. BRS.0000099740.87791.F7 PMID: 14673374Albers J, Estill C, MacDonald L. Identification of ergonomics interventions used to reduce musculoskeletal loading for building installation tasks. Appl Ergon. 2005;36(4):427-
39. DOI: 10.1016/j.apergo.2004.07.005 PMID: 15892937Afifehzadeh-Kashani H, Choobineh A, Bakand SH, Gohari MR, Abbastabar H, Moshtaghi P. Validity and Reliability Farsi Version Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ). Instit Hosp. 2011;7(4):10-0.
Hejazi E, Sarmad Z, Bazargan A. Research ways of behavioral sciences. Tehran: Agah Publications; 2014.
Keikha Moghaddam AA. Ergonomics Assessment Methods. 2012.
Klussmann A, Steinberg U, Liebers F, Gebhardt H, Rieger MA. The Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO) – evaluation of a new method for the
Physical Ergonomic Assessment by Key Indicator
Index (KIM) and Ergonomics Intervention in a Detergent-Producing Industry
Majid Motamedzade 1, Asghar Payoon 2, *, Rashid Heydari
Moghaddam 3, Javad Fradmal 4, Mohammad Babamiri 3, Payam Heydari 5
Professor, Department of Ergonomics, School of Health, Hamedan University of
Medical Sciences, Hamedan, Iran
MSc, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
Research Center for Health Sciences and Department of Ergonomics, School of Public
Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
Department of Biostatistics and Modeling of Noncommunicable Diseases Research
Center, School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran
MSc, Department of Occupational Heealth Engineering, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
9000521095

* Corresponding author: Asghar Payoon, MSc, Department of Ergonomics, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. E-mail: [email protected] yahoo.com
Abstract
Introduction: Muscle-skeletal disorders are one of the most common job-related disorders in industrial workplaces due to different reasons. The current study performed an ergonomic assessment using the key indicator index (KIM) in order to reduce injuries in the bottle-making salon of one of the detergent-producing industries of Qazvin province. Methods: This study was an interventional study and consisted of 25 workers and was done in a bottle-making salon of one of the detergent-producing industries, during year 2016. For data collection, the Cornell questionnaire and key indicator index assessment method were used before and after the ergonomic interventions. Data was analyzed by descriptive analytical tests using the SPSS 16 software.
Results: According to the results, in the bottle production task (risk score: 4), the risk score decreased significantly by redesign (risk score: 2). Also, regarding the bottle’s material, supply task that workers used to do it by manual material handling (risk score: 3), by redesign, risk score decreased significantly (risk score: 1).
Conclusions: In this study, musculoskeletal disorders decreased meaningfully by workstation ergonomic redesign after 5 months from the intervention.
15353-7236Original Articl
e

Original

Articl

e

Journal of Ergonomics
Volume 5, No. 1, Spring 2017


دیدگاهتان را بنویسید