تصوير 1: دستگاه پیشنهادی متشکل از سنسورهای FSRروش کار
طراحی دستگاه آزمون
بهمنظــور محاســبه نیروهــای وارد بــر انگشــتان و همچنیــن کــف دســت هنــگام اعمــال نیــرو بــه درب شیشــه های دهانپهــن در
جدول 1: تحقیقات گذشته و نقاط قوت و ضعف آن
نقاط ضعف پژوهش نقاط قوت پژوهش سال
انتشار نام محقق
عدم توضیح در مورد نحوه خروجی دستگاه و گزارش صحیح
به صورت عددی و واضح عدم بیان ویژگیهای آنتروپومتری استفاده از بسته بندی های مختلف، استفاده از نمونه آماری بزرگ 1981 ]4[ Berns
استفاده از سالمندان در پژوهش و عدم ارائه اطلاعات مجزا برای خانم ها و مردان استفاده از نمونه آماری با اندازه مناسب و معرفی دستگاه مورد استفاده 1988 ]5[ Imrahn
اطلاعات فقط در مورد یک وسیله آورده شد سه نوع وسیله اندازه گیری ساخته شده، اندازه گیری ویژگیهای آنتروپومتری 2000 ]2[ DTI
عدم اندازه گیری ابعاد دست استفاده از نمونه آماری بزرگ با سنین مختلف، نشان دادن شکل دستگاه مورد استفاده 2001 ]6[ Voorbij
عدم اندازه گیری ابعاد دست، وزن و قد استفاده از نمونه آماری بزرگ با سنین مختلف 2005 ]7[ Langley
مشخص نبودن نمونه آماری ساخت دستگاه به منظور آنالیز همزمان نیرو و گشتاور 2009 ]8[ Su
نمونه آماری کم و عدم ارائه اطلاعات در مورد گشتاور استفاده از یک دستگاه مخصوص محاسبه نیروی اعمالی توسط اعضای نمونه، اندازه گیری ابعاد دست و قد و وزن 2009 ]9[ Kuo
استفاده از دستگاه پژوهشهای پیشین، عدم اندازه گیری ابعاد دست، قد و وزن انجام آزمایشات زیاد با تعداد افراد بالا، گروه های سنی متنوع 2009 ]10[ Yoxall
نمونه آماری کم، داشتن یک مجموعه محدود کننده گشتاور ساخت یک وسیله جدید برای مشخص کردن نیرو ، اندازهگیری ابعاد دست و قد و وزن ضبط سرعت چرخاندن 2010 ]11[ Carse
استفاده از تجهیزات محققان گذشته، نمونه آماری کم و ارائه اطلاعات فقط در مورد یک قطر معرفی 7 نوع مختلف از نحوه چنگش بسته بندی ،اندازه گیری گشتاور روی سه نوع قطر مختلف 2011 Rowson ]12[
نمونه آماری با تعداد کم و تنها محدود به جنس مؤنث ساخت دستگاه جدید برای اندازهگیری نیرو انگشتان و
گشتاورو بررسی دو حالت مختلف از نوع چنگش بسته بندی 2014 ]14[ Huang
ای ن تحقی ق، دس تگاه مخصوص ی طراح ی و س اخته ش د ک ه در تصویــر 1 ملاحظــه می شــود.
ایــن دســتگاه شــامل 19 حســگر مقاومــت حســاس دربراب ر نیــرو )Force-Sensing Resistor( اس ت ک ه مطاب ق تصوی ر 2 در محل ه ر ی ک عض لات ک ف دس ت و ه ر بن د از انگش تان، چس بانده می شــوند. دلیــل اینکــه حســگرها بــر روی دســتکش مخصــوص نصــب نشــدند، تفــاوت اندازههــای کــف دســت اعضــای نمونــه میباش د؛ ب ه همی ن دلی ل حس گرها ب ا چس ب ب ه نق اط م ورد نظ ر روی ک ف دس ت چس بانده می ش وند .FSR مقاوم ت حس اس ب ه نیروس ت ک ه ب ا افزای ش نی روی وارد بر س طح فعال ش، مقاومت آن کاهــش می یابــد. تکنولــوژی حســگرهای نیــرو کاربردهــای بس یاری دارد. ب ه عن وان مث ال در عل وم توانبخش ی و ش اخه های تحقیقــات آن ماننــد بیومکانیــک و ارگونومــی، سالهاســت کــه FSR بــه عنــوان ابــزار اندازهگیــری و تســت محصــول اســتفاده ش ده است. ای ن حس گرها قادرن د نی رو را در دامن ه N 001-1/0 اندازهگیــری کننــد. همچنیــن مقادیــر نیــرو بــا فرکانــس Hz 01 ب ه رایان ه انتق ال می یاب د. ب ه منظ ور کالیبراس یون حس گرها، س ه مرحل ه ط ی ش ده اس ت: 1- ابت دا تم ام اع داد ب ه ج ز صف ر در خروجــی نرمافــزار در حالتــی کــه دســتگاه در حالــت بــدون بــار )No Load( می باش د را صف ر میکنی م.2- وزن ه ی ک کیلوگرم ی روی ه ر حس گر ق رار میدهی م .3- ضری ب کالیبراس یون را تعدی ل نمــوده و دورافــت) Offset( را تعییــن میکنیــم.

تصوير 2: چگونگی قرارگرفتن حسگرها درکف دست
طريقه آزمايش
طریق ه انج ام آزمای ش ب ه ای ن ش کل اس ت ک ه ه ر ش رکتکننده در آزمــون همان طــور کــه در حالــت عــادی شیشــه دهــان پهــن را بــاز میکننــد، ایــن آزمایــش را انجــام میدهــد. افــراد ش رکتکننده در ای ن آزمای ش ب ه دلی ل محدودی ت در جابجای ی و تنظی م دس تگاه، از بی ن دانش جویان دانش گاه فردوس ی مش هد انتخــاب شــدند. بســتهبندی مــورد اســتفاده در ایــن آزمایــش در تصویــر 3 مشــاهده میشــود. بــه منظــور هرچــه واقعی تــر شــدن شــرایط از یــک بســته بندی دارای محتویــات اســتفاده شــد و میــزان گشــتاور بســته بنــدی در تمــام آزمونهــا یکســان اســت .مش خصات بس تهبندی م ورد اس تفاده در ج دول 2 آم ده اس ت. در هن گام اعم ال نی رو توس ط ه ر ش رکتکننده، اطلاع ات نیروه ا از طری ق درای ور مخص وص ب ه نرم اف زار کامپیوت ری دس تگاه منتق ل می شــود.

استفاده

مورد

بندی

بسته

:3

ر
ي
تصو

استفاده

مورد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بندی

بسته

:3


دیدگاهتان را بنویسید