میانگین ± انحراف معیار حداکثر حداقل تعداد
72/6 ± 5/43 79 65 سن32
28 ± 3/41 32 13 تجربه رانندگی32
214 ± 145 500 50 متوسط مسافت رانندگی در هفته32
9700 ±3230 15000 5000 متوسط مسافت رانندگی در سال32
2/6 ± 1/2 5 1 تجربه تصادف32
در ایــن آزمایــش ،32 شــرکت کننــده مــرد بــا حداقــل ســن 56 ســال) 34/5 = M = 7/26 ،SD(، در شــرایط رانندگــی واقعــی ،مــورد بررســی قــرار گرفتنــد )جــدول 1(. نمونهگیــری از طریــق فراخ وان دانش گاه و س ازمان بهزیس تی انج ام ش د ک ه معیاره ای ورود اولیــه داشــتن ســن بــالای 65 ســال و داشــتن گواهینامــه رانندگــی معتبــر بــود .121 نفــر ثبــت نــام کردنــد کــه از طریــق پایــش تلفنــی، بــا توجــه بــه معیارهــای مذکــور و معیــار حداقــل ده ســال ســابقه رانندگــی 54 نفــر بــرای پایــش نهایــی انتخــاب ش دند. بع د از غربالگ ری از طری ق آزم ون کوت اه وضعی ت ذهن ی و س لامت بینای ی و ش نوایی 37 نف ر ب رای آزم ون انتخ اب ش دند .5 نف ر ب ه دلای ل ش خصی و س لامتی در آزمونه ا ش رکت نکردن د و نهایت اً آزمونه ا ب رای 32 نف ر انج ام ش د )ج دول 1(. لازم ب ه ذک ر اس ت، پی ش از ورود ب ه مطالع ه، ش رکت کنن دگان اطلاع ات کامل ی در م ورد نح وه انج ام آزمونه ا و مراح ل آزمای ش دریاف ت کردن د، س پس ب ا تکمی ل ف رم رضایتنام ه طراح ی ش ده، اج ازه ورود ب ه مطالع ه را پی دا کردن د.
اطلاعــات مربــوط بــه راننــدگان از طریــق فــرم خودگزارشــی اطلاعــات دموگرافیــک و ســوابق رانندگــی جمــع آوری شــد .همچنی ن از راداری ک ه وس ط س پر جل و تعبی ه ش ده ب ود، ب ا ن رخ 25 هرت ز ب رای نمون ه گی ری اطلاع ات مربوط ه ب ه فاصل ه زمان ی تــا خــودرو جلویــی اســتفاده شــد. ایــن اطلاعــات از طریــق یــک سیس تم ضب ط کنن ده اطلاع ات) data logger( جم ع آوری ش ده و مطاب ق ب ا الگوریتم ی ک ه تعری ف ش ده ب ود، م دت زم ان رانندگ ی در مح دوده خط ر محاس به ش د. همچنی ن ب ه منظ ور محاس به دقی ق تع داد دفع ات س بقت و انحرافـات جانب ی خ ودرو از ی ک دوربی ن دیجیت ال) Sony Cyber Shot W710 ( ک ه ب ه س مت ج اده روب روی خ ودرو م ورد نظ ر ب ود، اس تفاده ش د. بع د از اتم ام آزمونهــا، از طــرف نــرم افــزار تصویــری، وقایــع ضبــط شــده بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه) frame by frame( آنالیــز شــدند، و اطلاع ات مرب وط ب ه وضعی ت جانب ی خ ودرو اس تخراج ش د.
بســیاری از مطالعــات گذشــته، اطلاعــات مربــوط بــه عملکــرد رانندگــی را از طریــق سیســتم های شبیه ســاز رانندگــی و ســناریوهای شبیه ســازی شــده جمــعآوری کردهانــد] 81-22[. در ایــن مطالعــه بــه منظــور جمــع آوری اطلاعــات واقعی تــر ، آزمونهــا در رانندگــی جــادهای و بــا اســتفاده از ســناریو واقعــی انج ام ش دند. خ ودرو م ورد نظ ر) subject vehicle SV,( در ی ک ج اده ی ک طرف ه ب ا خ ط کش ی وس ط ب ه ط ول 20 کیلومت ر حرکــت میکــرد. ایــن خــودرو یــک تنــدر L90 مــدل 1931 مجه ز ب ه ایرب گ و ترم ز ABS ب ود. رانندگ ی ب ه ص ورت م داوم و ب دون توق ف انج ام ش د. ب ه عل ت میدان ی ب ودن آزمای ش، در نظ ر گرفت ن خط رات احتمال ی الزام ی ب ود، ل ذا در خ ودرو SV، ترم ز اضاف ی زی ر پ ای سرنش ین کن ار رانن ده وج ود داش ت ت ا مشــاهدهگر، در مواقــع خطرنــاک ترمزگیــری کنــد. آزمون هــا در روزهــای دوشــنبه، سه شــنبه و چهارشــنبه بیــن ســاعات های 10:00 تــا 11:00 انجــام شــد )مــلاک انتخــاب روز و ســاعت در قس مت تراک م ترافیک ی ذک ر ش ده اس ت(. رانن دگان ی ک ب ار ای ن مس یر را ب دون ارائ ه فعالی ت ثانوی ه ش ناختی از س اعت 10:00 ت ا 10:20 تکمی ل کردن د؛ س پس ب ار دیگ ر ای ن مس یر را در ش رایط رانندگــی دو وظیفــه ای همــراه یــک فعالیــت ثانویــه شــناختی از ســاعت 10:40 تــا 11:00 تکمیــل کردنــد. قبــل از شــروع آزمــون دوم، از شــرکت کننــدگان درخواســت شــد بــه دقــت بــه مکالمــه پخ ش ش ده گ وش دهن د. ب ا توج ه ب ه تأثی ر ش رایط ترافیک ی و وضعی ت ج اده ب ر عملک رد رانن دگان، در ای ن مطالع ه س عی ش د ت ا ب ا انتخ اب ش رایط ترافیک ی مش ابه، اث ر تداخل ی ای ن عام ل مداخلهگــر کنتــرل شــود، لــذا آزمونهــا در ســاعتها و روزهایــی انج ام ش دند ک ه تراک م ترافیک ی مش ابهی وج ود داش ت. ب ا توج ه ب ه چرخ ه س یرکادین، رانن دگان بیش ترین هوش یاری را در صب ح ودر مح دوده زمان ی س اعت 10 صب ح دارن د] 21[؛ ل ذا ب ازه زمان ی 10 ت ا 11 صب ح ک ه رانن دگان هوش یاری بیش تری دارن د، ب رای انجــام آزمونهــا انتخــاب شــد. ســپس بــا اســتفاده از رابطــه k =N/L )کــه k معــادل تراکــم ترافیکــی ،N تعــداد خودروهــا و L ط ول مس یر م ورد نظ ر ب ه کیلومت ر اس ت(، تراک م ترافیک ی ب رای روزه ای هفت ه محاس به ش د. مس یر مذک ور در روزه ای دوش نبه ، سهش نبه و چهارش نبه تراک م ترافیک ی مش ابهی داش ت، ل ذا ای ن روزه ا ب رای انج ام مطالع ه انتخ اب ش دند.
از آنجایــی کــه گــوش دادن بــه مکالمــات و اخبــار رادیویــی پردازشهــای ذهنــی بیشــتری میطلبــد و بــرای محدودیتهــای شــناختی ســالمندان چالــش برانگیــز اســت؛ لــذا در ایــن مطالعــه گ وش دادن ب ه ی ک مکالم ه ضب ط ش ده ب ه عن وان وظیف ه ثانوی ه تعری ف ش د. ای ن مکالم ه ضب ط ش ده ک ه در رابط ه ب ا وضعی ت س لامت در ای ران بـود از ش بکه رادیوی ی س لامت توس ط ضب ط کنن ده ص دای 2400-Olympus DS ب ا کیفی ت ب الا ضب ط ش د ،س پس ب ا فرم ت Mp3 در ی ک س ی دی ذخی ره ش د. ای ن فای ل صوت ی توس ط سیس تم صوت ی خ ودرو L90 ب ا ش دت ص وت dB
70 در حی ن آزم ون دوم پخ ش ش د.
متغیره ای مطالع ه حاض ر ش امل ای ن م وارد اس ت: ال ف( س رعت متوس ط رانندگ ی) Ṽ(: س رعت متوس ط خ ودرو SV ط ی انج ام س ناریو از ابت دا ت ا انته ا مطاب ق رابط ه Ṽ = (x1-x0)/t محاس به ش د ک ه در آن 1×0-x مع ادل مس افت ط ی ش ده و t زم ان ط ی ک ردن مس یر اس ت. ب( م دت زم ان رانندگ ی در ناحی ه ن ا ام ن: برابــر اســت کــه مجمــوع بازههــای زمانیهایــی اســت کــه فاصلــه خ ودرو SV ت ا خ ودرو جلوی ی کمت ر از 5/2 ثانی ه اس ت )تصوی ر 1(. ج( تع داد س بقت) number of overtaking, NOT(: تع داد دفعاتــی کــه راننــده خــودرو SV از خــودروی جلویــی ســبقت میگرفــت یــا اقــدام بــه ســبقت میکــرد .7( تعــداد دفعــات انحــراف جانبــی خــودرو) number of lane-changing, NOL(: برابــر مجمــوع تعــداد دفعــات انحــراف جانبــی خــودرو بــود. بــا توج ه ب ه اینک ه ب ه رانن دگان گفت ه ش ده ب ود در لای ن س مت راس ت رانندگ ی کنن د، مگ ر اینک ه بخواهن د س بقت بگیرن د، ل ذا تع داد دفعات ی ک ه تای ر جل و س مت چ پ از خ ط کش ی وس ط عب ور میک رد )و آنالی ز ویدوی ی نش ان م یداد ک ه رانن ده س بقت نگرفت ه اس ت(، ب ه عن وان انحراف ات جانب ی در نظ ر گرفت ه ش د .لازم ب ه ذک ر اس ت، زمان ی ک ه آنالی ز ویدئوی ی نش ان م یداد ک ه بع د از انح راف جانب ی خ ودرو، رانن ده س بقت گرفت ه اس ت، ای ن فری م ج زء انح راف جانب ی خ ودرو محاس به نمیش د. آنالیزه ای آمــاری ایــن مطالعــه شــامل آمــار توصیفــی و تحلیلــی بــود کــه توس ط ن رم اف زار SPSS V21 انج ام ش د. در رابط ه ب ا مقایس ه دادههــای آزمــون اول و دوم، متغیرهــا از طریــق آزمــون pairedt-test بررســی شــدند. همچنیــن از ضریــب همبســتگی پیرســونب رای بررس ی همبس تگی متغیره ا اس تفاده ش د.

خطر

محدوده

تعیین
:1

ر
ي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تصو

خطر

محدوده

تعیین

:1

ر


دیدگاهتان را بنویسید