در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار ويژگيهاي افراد تحت بررسي
عيار گروه تجربي
ميانگين ± انحراف م ل ف معيار گروه كنترميانگين ± انحرا متغير
73±5/46
63/75±4/65
159/41±4/67 70/33±5/59
63±5/16
159/66±4/49 سن (سال)
وزن (كيلوگرم) قد ( سانتيمتر)
25/21±1/94 2 4/91±1/96 جذور قد) BMI (كيلوگرم بر م

براساس نمودار 1 و جدول 2، نتايج آزمون نشان داد كه در سالمندان گروه دمانس فعال، پس از انجام پروتكل تمريني در پس آزمون نسبت به پيش آزمون تفاوت معناداري در سطوح BDNF مشاهده شد (001/0P=). از سوي ديگر، در وضعيت شناختي در گروه طبيعي بهبود معنا داري را نشان داد (015/0=P). اندازه گيري ها پس از 12 هفته نشان داد كه مسافت طي شده در آزمون FRT افزايش معنا داري در گروه فعال داشت (005/0=P). گروه فعال در آزمون TUG به طور معنا داري سريع تر عمل كرد (001/0=P) و امتياز بالاتري در BBS به دست آورد (001/0=P) (جدول2). بين دو گروه فعال و كنترل، در تمام متغيرها، تفا وت معنا داري مشاهده شد (05/0p<).

نمودار 1. مقايسة گروه هاي تحقيق پيش و پس از دوازده هفته در سطوح BDNF
سطح معنا داري 05/0P<
* معنا دار بودن تفاوت واريانس درون گروهي
¥ معنا دار بودن تفاوت واريانس بين گروهي (گروه تجربي با گروه كنترل)

جدول 2. نتايج مقايسة تغييرات واريانس درون گروهي و بين گروهي در عملكردهاي شناختي و حركتي در گروه هاي تجربي و كنترل
-67735-92181

متغير گروه پيش آزمون پس آزمون تغييرات
-67735423564

ميانگين± انحراف ميانگين± انحراف درون گروه بين گروه استاندارد استاندارد ارزش p ارزش p BBS تجربي 35/3± 58/28 63/3± 92/35 001/0* ¥001/0 كنترل 20/3± 92/28 08/3± 42/28 336/0
تجربي 45/1± 35/17 38/1± 78/16 001/0* ¥001/0TUG
كنترل 34/1± 32/17 32/1± 27/17 739/0
-67735-9493FRT
تجربي

11
/
3
±
25
/
20

005
/
0
*

002
/
0
¥

862
/

0
MMSE
015
/

0

*
011
/
0
¥

530
/

0

FRT

تجربي

11


دیدگاهتان را بنویسید