(6/3) 92/5 (0/5) وزن (كيلوگرم)
177/12
(5/3) 175/37
(3/8) 176/25
(5/1) 174/5
(5/4) قد (سانتي متر)
30/78
(0/6) 30/53
(0/5) 30/65
(0/5) 30/39
(0/5) شاخص تودة بدن
(kg/m2)
0/99
(0/03) 0/99
(0/03) 0/98
(0/04) 0/99
(0/02) نسبت دور كمر به دورلگن (سانتي متر)
28/89 (1/4) 29/1
(1/6) 28/89 (1/3) 28/63
(1/4) درصد چربي بدن
يادآوري رژيم غذايي در پيشآزمون، ميانآزمون و پس آزمون گروه هاي پژوهش در جدول 2 نشان داده شده است. در شروع تمرينات آزمودنيها از لحاظ ميانگين انرژي دريافتي تفاوت معنا داري نداشتند.
اما ميانگين انرژي دريافتي آزمودني ها در ميان آزمون و پسآزمون در مقايسه با پيش آزمون تفاوت معنا داري نشان داد (001/0=P). در مقايسه با گروه كنترل آزمودني هاي گروه هاي تمرين در ميان آزمون و پسآزمون انرژي دريافتي بيشتري را از طريق يادآوري رژيم غذايي گزارش كردند (001/0=P). اما مقايسة بين انرژي هاي دريافتي گروه هاي تمرين با همديگر تفاوت معنا داري را در ميانآزمون و پس آزمون نشان نداد (05/0P>). مقدار پروتئين، كربوهيدرات و چربي دريافتي آزمودنيها در ميانآزمون و پس آزمون افزايش يافت. اما در گروههاي تمرين با وجود افزايش مقادير دريافتي كربوهيدرات، چربي و پروتئين در مقايسه با گروه كنترل تفاوت معنا داري (231/0=P و 247/0=P و 657/0=P) مشاهده نشد.

جدول 2. ميانگين دريافتي انرژي گروه هاي مختلف در پيش آزمون، ميان آزمون و پس آزمون

داده ها براساس ميانگين(SD) هستند. پيش=پيش آزمون پس=پس آزمون ميان= ميان آزمون * نشان دهندة تفاوت معنا دار در بين گروه هاي تمرين با گروه كنترل در ميانآزمون و پس آزمون در مقايسه با پيش آزمون

در جدول 3 تغييرات ايجادشده در نشانگران آنزيمي و غيرآنزيمي عملكرد كبد پس از هشت هفته تمرينات مقاومتي با شدت هاي مختلف نشان داده شده است. پس از پايان هشت هفته تمرينات مقاومتي با شدت هاي مختلف تفاوت هاي معنا داري در ميان آزمودني ها در آنزيم هاي ALP،AST،ALT وGGT مشاهده شد (05/0P<).
مقايسه هاي دوبه دو كاهش معنا داري را در آنزيمهاي AST،ALT وGGT در ميان آزمون در مقايسه با پيش آزمون و در پس آزمون در مقايسه با پيش آزمون و در پس آزمون در مقايسه با ميان آزمون نشان داد (05/0P<). تفاوت معناداري در ALP در ميانآزمون در مقايسه با پيش آزمون مشاهده نشد (05/0P>). اما به طرز معناداري در پس آزمون در مقايسه با پيشآزمون و در پسآزمون در مقايسه با ميان آزمون كاهش يافت (05/0P<).
تفاوتهاي معناداري بين آزمودني ها در ميانآزمون و پسآزمون در مقايسه با شروع پژوهش در بيلي روبين توتال (TB) و آلبومين سرم (ALB) و نسبت AST به ALT مشاهده نشد (05/0P>). آناليزهاي بين گروهي نشان داد كه تفاوت معنا داري در پايان پژوهش در آنزيم هاي AST،ALT و GGT وجود دارد.
در همة گروه هاي تمرين در مقايسه با گروه كنترل اين آنزيم ها به طرز معنا داري كاهش يافتند. با وجود اين كاهش در P=0/05) ALT) و P=0/044) GGT) فقط در گروه تمرين 1 معنا دار بود. AST در گروه تمرين 1 (007/0P=) و در گروه تمرين 2 (044/0P=) به طرز معنا داري كاهش يافت. اما بين گروه ها در مقايسه با پيش آزمون تغييرات معنا داري در ALB،AST/ALT ،ALP وTB در پس آزمون مشاهده نشد (05/0P>).

جدول 3. تغييرات مشاهده شده در نشانگران آنزيمي و غيرآنزيمي عملكرد كبد پس از 8 هفته

با

مقاومتي

تمرينات
شدت

ها
مختلف

ي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

با

مقاومتي

تمرينات

شدت


دیدگاهتان را بنویسید