يافته ها
ميانگين و انحراف استاندارد مقادير HIF1-α و فاكتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) بافت قلب آزمودني ها در جدول 2 آورده شده است. بررسي داده ها نشان داد بيشترين مقدار HIF1-α به گروه كادميوم و كمترين مقدار به گروه شنا تعلق داشت. در بررسي داده هاي فاكتور رشد اندوتليالي، بيشترين ميانگين به گروه كادميوم و كمترين ميانگين به گروه كنترل تعلق داشت (جدول2).
جدول 2. مقادير HIF1-α و VEGF برحسب شاخص مركزي و پراكندگي در گروههاي پژوهش
انحراف استاندارد ميانگين N گروه متغير
25/6
151/13
7/34 158/5
411/75
86/25 8
8
8 كنترلكادميومشنا (پيكوگرم بر HIF1-α ميلي ليتر)
11/9 212/5 8 شنا + كادميوم 12/04
50/70 131/87
421/37 8
8 كنترل
كادميوم (پيكوگرم بر ميلي ليتر)VEGF
11/94 189/75 8 شنا 32/38 308/5 8 شنا + كادميوم مقايسة تغييرات متغير HIF1-α و فاكتور رشد اندوتليال عروقي (VEGF) با آزمون كروسكال واليسنشان داد كه بين گروه ها تفاوت معنا داري وجود دارد (001/0=P) (جدول3).

جدول 3. بررسي اختلافات بين گروه ها با آزمون كروسكال واليس HIF1-α و VEGF
P(sig) مربع كاي( 2) ميانگين رتبه گروه متغير

0/000
* 26/991 12/62
26/88 كنترل
كادميوم
HIF1-α
4/00 شنا 22/00 شنا + كادميوم
0/000
* 28/739 4/50
28/25 كنترل
كادميوم
VEGF
12/50 شنا 20/76 شنا + كادميوم * معنا داري در سطح 05/0 ≤ α
در ادامه، نتايج آزمون منويتني يو در متغير HIF1-αنشان داد بين گروه هاي كنترل و كادميوم (001/0=P)، كنترل و شنا (001/0=P)، كنترل و شنا + همراه كادميوم (001/0=P)، كادميوم و شنا
(001/0=P)، كادميوم و شنا + كادميوم (046/0=P)، شنا و شنا + كادميوم (001/0=P) اختلاف معنا داري وجود داشت (شكل 1).
شكل 1. بررسي مقادير HIF1-α در گروه هاي چهارگانه (* : نشانة تفاوت معنا دار

158.5
*
+ 411.75
*#

212.25
* # + 86.25
0
100
200
300
400
500
كنترل
كادميوم

شنا
+
كادميوم
شنا
HIF1-
α
(PG/ML)
75
/
41125
/
212


+
25
/
86

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

158.5

*

+

411.75

*#


پاسخی بگذارید