پرش اسكات با وزنه 3*5 3*5 3*5 2*5 2*5
استپ آپ (ضربه تكپا و جهش به سمت بالا) 3*10 3*10 3*10 3*10
پرش عمقي 3*5 3*5 3*5 3*5
پرش لانژ 3*5 3*5 2*5 3*5
10پرش تكپا در مسير 10 متري با مكث 3*5 3*5 3*5
پرش طولي جانبي 3*5 3*5 3*5
پرش با خم شدن بدن به سمت پاها (پايك جامپ) 5*1 5*1
پرش با زانوي خم داخل شكم (تاك جامپ) 5*3 5*3
* جدول برنامة تمرينات پلايومتريك شش هفته اي برگرفته از دو برنامة تمريني متفاوت (18،54)

برنامة تمرين قدرتي -تواني
برنامة تمريني براي اين گروه تجربي دربرگيرندة شش هفته تمرين، هر هفته 2 جلسه، هر جلسه 45 تا 60 دقيقه بود. در ابتداي هر جلسه 10 دقيقه گرم كردن، شامل دويدن نرم و حركتهاي كششي انجام گرفت. سپس تمرينات منتخب قدرتي به مدت 30 تا 40 دقيقه انجام گرفت. استراحت بين هر ست 2-1 دقيقه و استراحت بين هر ايستگاه، 6 -2 دقيقه بود (11). در پايان هر جلسه سرد كردن به مدت 5 تا 10 دقيقه انجام گرفت. تمرينات براساس جدول 2 براي شش هفته طراحي شد. شدت و اضافه بار تمرين قدرتي با افزايش درصدهاي مشتق از 1RM كنترل شد. هر دو هفته 1RM جديد محاسبه ميشد و شدت مورد نظر در برنامة تمريني آن هفته با 1RM جديد اجرا شد.

جدول 2. تمرينات قدرتي_ تواني شش هفته اي
هفتة اول هفتة دوم هفتة سوم هفتة چهارم هفتة پنجم هفتة ششم
%1RM %50 %50 %60 %60 %70 %70
استراحت بين هر ست 2 -1 دقيقه 2 -1 دقيقه 2 -1 دقيقه 2 -1 دقيقه 2 -1 دقيقه 2 -1 دقيقه
استراحت بين هر ايستگاه 6 -2 دقيقه 6 -2 دقيقه 6 -2 دقيقه 6 -2 دقيقه 6 -2 دقيقه 6 -2 دقيقه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سرعت اجرا پويا/ سريع پويا/ سريع پويا/ سريع پويا/ سريع پويا/ سريع پويا/ سريع
تعداد جلسات در هفته 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه
چهارسر (روي پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
همسترينگ (پشت پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
دوقلو 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
اسكات 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
پرس پا 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
سيمكش داخلي پا (نزديك كردن پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10
سيمكش خارجي پا (دور كردن پا) 4* 8-10 4* 8-10 4* 8-10

پسآزمون
پس از شش هفته تمرين و كامل كردن تعداد جلسات توسط تمام آزمودنيها، از تمام آزمودنيها پسآزمون شامل تمام آزمونهاي پيشآزمون در شرايط مشابه بهعمل آمد.

تجزيه وتحليل آماري
براي بررسي اثر تمرين بر متغيرهاي وابسته و مقايسة پيشآزمون و پسآزمون بين سه گروه از آناليز واريانس يكطرفه بر تفاضل نمره ها استفاده شد. از آزمون تعقيبي LSD براي بررسي اختلافات بين گروهي استفاده شد. كلية عمليات آماري از طريق نرمافزار SPSS نسخة 16 انجام گرفت و سطح معناداري 05/0<P در نظر گرفته شد.

نتايج تحقيق
جدول 3 خصوصيات آنتروپومتري و فيزيولوژي آزمودنيها را در حالت پايه نشان ميدهد.

جدول 3. خصوصيات آنتروپومتري و فيزيولوژي آزمودنيها در حالت پايه
گروه قدرتي – تواني
(n = 10) گروه پلايومتريك بدونانسداد (10 = n) گروه پلايومتريك باانسداد (10 = n) گروهها ويژگيها
162/1±5/4 160/2±5/8 5/3±165/8 قد (سانتي متر)
55/94±6/11 57/83±7/85 61/32±9/34 وزن (كيلوگرم)
20/3±2/7 22/3±2/11 21/4±2/5 سن (سال)
21/11±1/84 22/49±2/65 22/13±2/78 BMI (وزن/مجذور قد(متر)
33/6±3/8 34/7±6/9 38/3±9/42 قدرت پايين تنه در حركت اسكات (كيلوگرم)

در جداول 4 تا 6 نتايج آزمونهاي مختلف به تفكيك گروههاي تمريني قدرتي -تواني و پلايومتريك با و بدون انسداد عروق در مرحلة قبل و بعد از تمرينات آمده است.
جدول 4 نتايج آزمونهاي چابكي، سرعت و توان انفجاري پاها را در هر يك از گروهها نشان ميدهد.
نتايج تجزيهوتحليل آماري نشان داد كه هر سه نوع تمرين موجب افزايش معنادار سرعت، توان انفجاري و چابكي شدند و بين سه گروه تفاوت معناداري مشاهده شد (05/0<P). نتايج آزمون تعقيبي LSD نشان داد كه سرعت در گروه تمرين پلايومتريك با انسداد عروق نسبت به دو گروه ديگر افزايش بيشتري داشت، اما بين دو گروه ديگر تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين توان انفجاري دو گروه تمريني پلايومتريك نسبت به گروه تمرين قدرتي -تواني تفاوت معناداري داشت، اما بين دو گروه تمرينات پلايومتريك تفاوت معناداري مشاهده نشد. در آزمون چابكي در دو گروه تمرينات پلايومتريك نسبت به گروه قدرتي-تواني تفاوت معناداري مشاهده شد، اما بين دو گروه تمرينات پلايومتريك تفاوت معناداري مشاهده نشد.
جدول 4. تغييرات چابكي، سرعت و توان انفجاري در گروههاي مختلف

متغيرها گروهها پيش آزمون پسآزمون درصد تغييرات P قبل P بعد Pنمره هااختلاف

3 17/40±1/04 17/93±1/39 قدرتي- تواني
6/5 17/07±0/68 18/18±1/03
پلايومتريك
بدون انسداد
چابكي 33/0 01/0 048/0* (ثانيه) پلايومتريك
51/0±48/17 36/0±37/16 7/6 با انسداد

7/3 4/10±0/22 4/40±0/29 قدرتي- تواني
9/6 3/92±0/17 4/30±0/36 پلايومتريك
بدون انسداد

16/8 با انسدادپلايومتريك 35/0±22/4 21/0±61/3 (ثانيه)
*0/006 0/13 0/27 4/6
18/7
18 قدرتي- تواني 60/5±90/34 11/4±60/36
بدون پلايومتريكانسداد 68/5±40/31 45/5±30/37

پلايومتريك 80/3±30/34 53/3±50/40
با انسداد پرش سارجنت
(سانتي-متر)

*0/004 0/04 0/33 5/5
18/65
16/55 قدرتي- تواني 87/459±3/2285 24/300±0/2419
بدون پلايومتريكانسداد 39/598±6/2120 19/546±8/2606

پلايومتريك 48/404±8/2456 87/453±1/2944 با انسداد اوج توان در پرش
سارجنت در فرمول Johnson
& Bahamo
(وات) nde
175150612433

1751501524547

سرعت
*0/0001 0/01 0/52
175150-68841

توان درميانگين قدرتيتواني -07/267±6/1040 91/160±1/1115 68/6
پرش پلايومتريك73/284±23/977 43/273±6/1235 91/20
سارجنتفرمول در بدون انسداد 62/0 05/0 004/0*
& Johnson Bahamoبا انسدادپلايومتريك 42/226±6/1090 05/238±2/1372 52/20
(وات) nde

* معناداري در سطح 05/0<P
جدول 5. تغييرات تعادل پويا در گروههاي تمرين P
اختلاف
نمره ها P بعد پيش آزمون پس آزموندرصد P
تغييراتقبل گروهها متغيرها
تعادل قدرتي- تواني 68/3±98/86 58/4±94/88 2/2

0/20 0/84 0/20 4/3

87/62±5/57 83/84±4/86 بدون انسدادپلايومتريك با انسداد سانتي-
متر)

0/53 0/56 0/21 5/5
3
4/8

122/07±4/81
123/57±6/14

120/36±8/37 115/27±7/08
119/79±6/00
114/58±7/93 قدرتي- تواني پلايومتريك بدون انسدادپلايومتريك با انسداد تعادل پويا
(خلفي خارجي/ سانتي- متر)
( پويا قدامي/ پلايومتريك 36/5±30/87 95/5±85/87 6/0
-22859-51955

تعادل قدرتي- تواني 31/12±78/106 92/6±32/113 7/5
پويا
پلايومتريك
(داخليخلفي / بدون انسداد 72/10±32/108 31/6±76/116 9/7 95/0 54/0 85/0

متر)سانتي- انسدادپلايومتريك با 79/8±48/107 28/9±66/113 4/5

جدول 5 نتايج آزمون تعادل پويا را در هر يك از گروهها نشان ميدهد. همانطوركه نتايج تجزيه وتحليل آماري نشان ميدهد، در مورد تعادل پويا بين گروههاي تمريني تفاوت معناداري وجود نداشت (05/0>P).
جدول 6 نتايج آزمون توان بيهوازي (اوج توان، ميانگين توان و حداقل توان مطلق و نسبي در
آزمون وينگيت) را در هر يك از گروهها نشان ميدهد. همانطوركه نتايج تجزيه وتحليل آماري نشان ميدهد، بين گروههاي تمريني تفاوت معناداري وجود نداشت (05/0>P)، اما در توان ميانگين نسبي افزايش غيرمعناداري در دو گروه تمريني پلايومتريك نسبت به گروه تمرين قدرتي – تواني مشاهده ميشود.
جدول 6. تغييرات توان بيهوازي (آزمون وينگيت) در گروههاي تمرين

متغيرها گروهها پيش آزمون پس آزمون درصد تغييرات Pقبل Pبعد P نمره هااختلاف

9/7 314/70±62/25 284/03±61/41 قدرتي- تواني
11/62 328/63±78/22 290/44±64/94 پلايومتريك بدونانسداد
توان اوج
مطلق آزمون در 30/0 08/0 15/0
12/3 5/69±1/10 4/99±1/13 قدرتي- تواني
11/2 5/78±1/02 5/13±0/93 پلايومتريك بدونانسداد
وينگيت (وات)انسدادپلايومتريك با 14/55±59/323 77/56±80/380 15

09/0 24/0 وينگيت (وات) انسداد پلايومتريك با 10/1±49/5 94/0±61/6 9/16
قدرتي- تواني 93/42±20/20784/38±91/224 8/7
توان ميانگين پلايومتريك بدون 89/42±36/206 21/51±29/238 4/13
مطلق آزمون در انسداد 57/0 18/0 17/0
وينگيت (وات)انسدادپلايومتريك با 81/36±60/223 24/45±05/263 9/14قدرتي- تواني 79/0±79/3 65/0±07/4 8/6توان ميانگين
-122667-1059718

نسبي آزمون در پلايومتريكانسداد بدون 68/0±66/3 72/0±20/4 8/12 86/0 29/0 18/0 وينگيت (وات) انسداد پلايومتريك با 80/0±84/3 77/0±57/4 9/15توان حداقل قدرتي- تواني 30/25±15/119 19/25±95/129 3/8
6/8 2/34±0/34 2/18±0/48 قدرتي- تواني
14/1 2/55±0/53 2/19±0/52 پلايومتريك بدون انسداد
مطلق آزمون در پلايومتريكانسداد بدون 07/29±58/123 96/40±86/145 2/15 63/0 26/0 55/0 وينگيت (وات)انسدادپلايومتريك با 15/29±10/131 95/31±43/154 1/15
توان حداقل
نسبي آزمون در 96/0 32/0 51/0
وينگيت (وات)انسدادپلايومتريك با 65/0±24/2 63/0±70/2 17
توان اوج
نسبي آزمون در 56/0


پاسخی بگذارید