جدول 1. آمارههاي گرايش مركزي و پراكندگي سن و شاخصهاي تن سنجي آزمودنيها (10 تن) شاخص آماره هاي گرايش مركزي و پراكندگي
0/9 2/87 20/4 سن (سال)
1/73 5/49 176 قد ( سانتيمتر)
1/73 8/61 65/93 وزن (كيلوگرم)
ميانگين انحراف معيار خطاي معيار ميانگين
0/94 2/98 31/2 تودة عضلاني اسكلتي (كيلوگرم)
0/94 2/98 21/36 نمايه تودة بدن (كيلوگرم بر متر مربع)
1/46 4/63 10/37 چربي بدن (درصد)
-30404-6230

فعاليت ورزشي مقاومتي با محدوديت بر لاكتات خون مردان جوان اثر داشت كه اين اثر بـه ويـژه در وهلة دوم يعني بلافاصله پس از فعاليت ورزشي معنادار بود (05/0<P)؛ بـدين معنـا كـه هـر دو تمـرينافزايش معناداري در لاكتات بلافاصله پس از فعاليت ورزشي نسبت به دو وهلة ديگر ايجاد كرده بودند.
هرچند افزايش لاكتات در گروه با محدوديت (تمرين كاتسو) بيشتر از گروه ديگر بود، اين افزايش بين دو گروه معنادار نبود (05/0>P) (جدول 2 و نمودار 1). در خصوص اثر تعاملي متغير لاكتات به طور كلي هرچند نتايج معنادار نبود (073/0 = P)، يافته هاي دقيق تر (تحليل واريانس يكراهه) بين گروه هاي تجربي نتايج بيانگر آن بود كه بين لاكتات مرحلة اول گروه بدون محدوديت و لاكتات مرحلة دوم (بلافاصله پس از فعاليت ورزشي) گروه تمرين كاتسو تفاوت معناداري وجود داشت (47/8 – تا 37/15 – = CI؛ 24/1 ± 92/11 – )؛ بدين معنا كه تمرين كاتسو توانسته بود به نسبت مرحلة اول گروه بدون محدوديت، افزايش معناداري در لاكتات خون ايجاد كند. با اين حال، اين تفاوت بين مرحلة اول گروه بدون محدوديت و لاكتات مرحلة سوم (15 دقيقه پس از فعاليت ورزشي) گروه تمرين كاتسو معنادار نبود (05/0> P). در خصوص لاكتات مرحلة اول گروه با محدوديت (كاتسو) و لاكتات مرحلة دوم گروه بدون محدوديت، نتايج بيانگر وجود تفاوت معناداري بود (9/9 – تا 0/14 – = CI؛ 75/0 ± 95/11 – ) بدين معنا كه تمرين مقاومتي بدون محدوديت توانسته بود به نسبت مرحلة اول گروه تمرين كاتسو، افزايش معناداري در لاكتات خون ايجاد كند. در خصوص لاكتات مرحلة اول گروه با محدوديت (كاتسو) و لاكتات مرحلة سوم گروه بدون محدوديت، نتايج بيانگر وجود تفاوت معناداري بود (76/0- تا
1/5 – = CI؛ 77/0 ± 92/2 – ) بدين معنا كه تمرين مقاومتي بدون محدوديت توانسته بود به نسبت مرحلة دوم گروه تمرين كاتسو، 15 دقيقه پس از فعاليت ورزشي افزايش معناداري در لاكتات خون ايجاد كند. در خصوص لاكتات مرحلة دوم گروه بدون محدوديت و لاكتات مرحلة سوم گروه با محدوديت، نتايج بيانگر وجود تفاوت معناداري بود (14/11 تا 76/5 = CI؛ 96/0 ± 45/8 )، بدين معنا كه تمرين مقاومتي بدون محدوديت توانسته بود به نسبت مرحلة سوم گروه تمرين كاتسو (15 دقيقه پس از فعاليت ورزشي)، افزايش معناداري در لاكتات خون (مرحلة دوم) ايجاد كند. همچنين، در مورد لاكتات مرحلة دوم گروه با محدوديت و لاكتات مرحلة سوم گروه بدون محدوديت، نتايج بيانگر وجود تفاوت معناداري بود (16/14 تا 7/6 = CI؛ 34/1 ± 43/10 )، بدين معنا كه تمرين مقاومتي با محدوديت (كاتسو) توانسته بود به نسبت مرحلة سوم گروه بدون محدوديت (15 دقيقه پس از فعاليت ورزشي)، افزايش معناداري در لاكتات خون (مرحلة دوم) ايجاد كند.
جدول 2. مقايسة تغييرات درونگروهي ميانگينهاي سطوح لاكتات، hGH و IGF-1 در تمرين كاتسو (10 آزمودني) و فعاليت ورزشي مقاومتي بدون محدوديت در جريان (10 آزمودني) خون طي وهله هاي سه گانه

* داده هاي جدول بر مبناي تفاوت ميانگين هاي گروه هاست. †: تفاوت درون گروهي در 05/0< P و ††: تفاوت بينگروهي در
05/0< P و # اثر تعاملي (عامل × گروه) در 05/0< P.
0
5
10
15
20
25
آزمون

پيش
آزمون

از

پس

بلافاصله
15

آزمون

از

پس

دقيقه
محدوديت

بدون

فعاليت
كاتسو

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقاومتي

تمرين
سطح

خون

لاكتات
)
ميليگرم
/

دسي
ليتر
(

††

††

0

5

10


پاسخی بگذارید