متغير آمارة گروه امعيار±نحرافميانگين امعيار±نحراف ميانگين بين F گروهي بين P گروهي

0/197
1/69 71/44±13/20
71/26±13/06 73/06±21/62
77/00±12/34 پيشآزمون
آپس زمون
تودة بدن (كيلوگرم)
0/481 -0/914 t درونگروهي

0/603
0/51 29/70±4/17
29/13±4/41
1/386 29/57±2/77
28/97±3/39
1/211 پيشآزمون
آپس زمون t درونگروهي شاخص تودة بدن
(BMI)
(كيلوگرم/مترمربع)
43/92±2/49 42/64±2/23 پيشآزمون درصد چربي(%BF)
041/0٭ 2/60 42/64±4/95 †40/14±4/34 آپس زمون 0/911 1/042 t درونگروهي 0/838
0/17 1/01±0/018
0/98±0/070 1/01±0/13 0/93±0/06 پيشآزمون
آپس زمون محيط دور كمر به باسن (WHR)
1/107 1/455 t درونگروهي 03/0٭ 3/71
31/12±5/33
33/18±6/83
-0/23 32/54±7/3
†41/44±6/09
3/12 پيشآزمون
آپس زمون t درونگروهي حداكثر اكسيژن مصرفي
(ميلي ليتر/كيلوگرم/ دقيقه)
ادامة جدول 1. تغييرات ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي آزمودنيها در دو گروه در مرحلة
پيش آزمون و پسآزمون
HIT كنترل
75335-229149

متغير آمارة گروه امعيار±نحرافميانگين امعيار±نحراف ميانگين بين F گروهي بينP گروهي

0/75

0/15
134/89±12/12
135/11±1/01
0/911 133/25±10/67
122/02±11/84
2/32 پيشآزمون

آپس زمون t درونگروهي فشارخون سيستوليك(ميليمتر جيوه)

0/12
1/2 85/92±3/12
86/03±2/89
-0/447 85/45±4/60
83/25/±3/30
2/058 پيشآزمون

آپس زمون t درونگروهي فشار خون دياستولي(ميليمتر جيوه)

†: تفاوت قبل و بعد در يك گروه (05/0<P)
٭: تفاوت بين دو گروه (01/0<P٭٭ ، 05/0<P٭)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 2. مقايسة تغييرهاي درون گروهي و بين گروهي در دو گروه در مرحلة پيش آزمون و پس آزمون
HIT كنترلآمارة

F

P

آمارة


دیدگاهتان را بنویسید