متغير گروه ها ميانگين و انحراف معيارF درجة آزادي سطح معنا داري
2/14±95/00 فلوره
2/95±96/50 اپه
قد نشسته (سانتيمتر) 028/1بين درون گروهيگروهي 272 371/0 سابر25/95±34/2

4/396±183/50 فلوره
9/433±186/90 اپه
(طول سانتيدستمتر )ها 659/ بين گروهي 2 سابر 65/184±281/5 درون گروهي 27 526/0

6/479±16/78 فلوره
5/815±17/88 اپه
ميزان چربي(درصد)سابر42/15±476/6 387/0 بين درونگروهيگروهي 272 683/0

1/717±21/80 فلوره
2/542±23/73 اپه
شاخص تودة بدن 33/1 بين گروهي 272
(متر مكعب)سابر57/22± درون گروهي 280/0
3/437

8/433±40/30 فلوره
2/300±34/80 اپه
توان ازاي هر هوازيك (دقيقه) ميلييلوگرم ليتردر به سابر90/35±767/2 023/3 بين درونگروهيگروهي 272 065/0
0/189±4/99 فلوره
0/283±5/26 اپه

ادامة جدول 2. آناليز واريانس يكطرفه بهمنظور مقايسة ويژگيهاي آنتروپومتريكي، فاكتورهاي آمادگي جسماني در شمشيربازان با اسلحههاي متفاوت
متغير گروه ها ميانگين و انحراف معيارF درجة آزاديسطح معنا داري فلوره31/12±937/2
109625-356040

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

توان بيهوازيوات ( وينگيت) اپهسابر1886//1412±±748/1 79/1 بين درون گروهيگروهي 2 185/0
27
1/945
نيروي عضلاني (پرش فلوره 926/17±30/247
طول) سانتي متر اپهسابر 1040//224232±±132/19 039/4 بين درون گروهيگروهي 272 029/0
18/412
نيروي عضلاني (قدرت فلوره 30/55± 800/6
پنجه) اپه 40/ 52± 553/8 97/1 بين گروهي 2 158/0
چابكي 9× 4 متر ثانيه فلوره 541/8± 35529/0
اپهسابر 621657//88±± 34542/0 298/0 بين درون گروهيگروهي 272 745/0
0/33141
انعطاف پذيري (ران) فلوره 280/0± 184/0
اپهسابر 461/00516/±± 154/0 310/7 بين درون گروهيگروهي 272 003/0
0/068
عكس العمل (ديداري) سابرفلوره 60/40/411440±±180/769/11770 218/0 بين درون گروهيگروهي 2 805/0
27


پاسخی بگذارید