زمان فعاليت: 2 دقيقه و 30ثانيه
تعداد تكرارها: 3 تعداد ستها: 2 هفتة نهم
و دهم


شدت:50% ضربان قلب بيشينه
زمان فعاليت: 45 دقيقه شدت استراحت: 40-
35%ضربان قلب بيشينه زمان استراحت : 9 دقيقه شدت فعاليت: 85% ضربانقلب بيشينه
زمان فعاليت: 3 دقيقه تعداد تكرارها: 4 تعداد ستها: 2 هفتة
يازدهم و دوازهم

شدت:50% ضربان قلب بيشينه
زمان فعاليت:50 دقيقه شدت استراحت:45-
40%ضربان قلب بيشينه زمان استراحت: 10دقيقه و
30 ثانيه شدت فعاليت: 90% ضربانقلب بيشينه
زمان فعاليت: 3 دقيقه و 30 ثانيه
تعداد تكرارها: 4 تعداد ستها:2 هفتة
سيزدهم وچهاردهم

– شدت: 55% ضربان قلببيشينه
زمان فعاليت:50 دقيقه شدت استراحت: 45-40%ضربان قلب بيشينه زمان: 12 دقيقه شدت فعاليت: 90% ضربانقلب بيشينه
زمان فعاليت: 4 دقيقه
تعداد تكرارها: 5 تعداد ستها: 2 هفتة
پانزدهم و شانزدهم
روش هاي اندازه گيري متغيرهاي خوني
خون گيري پس از 12 ساعت ناشتايي در مرحلة پيش آزمون و 48 ساعت بعد از آخرين جلسة تمرين در مرحلة پس آزمون، در شرايط آزمايشگاهي، انجام گرفت. نمونه گيري در ساعت معيني از روز انجام گرفت تا سطح رزيستين سرم متأثر از نوسانات شبانهروزي آن تغيير نكند. نمونه هاي خوني به منظور جداسازي پلاسما به مدت 15 دقيقه با سرعت 3000 دور در دقيقه سانتريفيوژ شده و در دماي 20 – درجة سانتي گراد منجمد و براي آناليزهاي بعدي ذخيره شدند. آناليز بيوشيميايي و سنجش مقادير سرمي رزيستين به روش Elisa و با استفاده از كيت تجاري باستر ساخت آمريكا انجام گرفت و براي سنجش گلوكز ناشتا از دستگاه گلوكومتر و براي اندازه گيري انسولين از كيت ديوپلاس استفاده شد و مقاومت به انسولين با استفاده از فرمول ذيل محاسبه شد:
HOMA-IR = انسولين ناشتا (μU/mL) × گلوكز ناشتا (mmol/L)/22/5

تعيين درصد چربي بدن و اندازه گيري محيط بدن
چربي زيرپوستي آزمودني ها با استفاده از كاليپر در سه نقطة سهسر بازو، شكم و فوقخاصره، در سمت راست بدن و پس از جايگذاري در معادلة عمومي جكسون و پولاك براي تعيين درصد چربي در زنان، محاسبه شد. اندازه گيري محيط كمر و لگن براساس روش ارائهشده توسط انجمن ملي سلامت انجام گرفت. قد با متر و وزن با ترازو اندازه گيري شد.

روش آماري
ابتدا با استفاده از آزمون كولموگروف – اسميرنوف نحوة توزيع دادهها بررسي شد. سپس با توجه به طبيعي بودن توزيع داده ها ، از آزمون تحليل واريانس يكطرفه بهمنظور بررسي تفاوت بين گروهها (كنترل، تمرين هوازي با شدت متوسط و تمرين اينتروال با شدت بالا) در مقادير متغيرهاي مورد نظر استفاده شد. در صورت معنا داري تفاوت بين گروهي با توجه به اينكه تعداد آزمودنيها در گروهها يكسان است، از آزمون تعقيبي بانفرنس استفاده شد. همچنين براي بررسي تفاوت درون گروهي از آزمون تي زوجي يا وابسته استفاده شد. تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخة 16 تحت ويندوز و در سطح 05/0 <α انجام گرفت.

يافته هاي پژوهش
الف) مقايسة دو نوع تمرين هوازي با شدت بالا و شدت متوسط بر سطح رزيستين سرمي
براساس آزمون تحليل واريانس يكطرفه تغييرات رزيستين سه گروه از لحاظ آماري معنا دار نيست.
نتايج آزمون تي زوجي نشان داد كه در گروه تمرين تناوبي با شدت بالا و گروه تمرين استقامتي با شدت متوسط رزيستين تغيير معنا دار داشته و كاهش يافته است (05/0<P) و در گروه كنترل رزيستين تغيير معنا داري نداشته است (05/0>P) (جدول هاي 3،2 و نمودار 1).

نمودار 1. تغييرات رزيستين (ng/ml) آزمودني ها در پيش آزمون و پس آزمون علامت * نشان دهنده اختلاف معنادار نسبت به پيش آزمون است

ب) مقايسة دو نوع تمرين هوازي با شدت بالا و شدت متوسط بر مقادير انسولين
براساس آزمون تحليل واريانس يکطرفه تغييرات انسولين سه گروه از لحاظ آماری معنا دار است، که نتايج آزمون تعقيبی نشان داد بين تغييرات انسولين در گروه کنترل با تمرين با شدت بالا (٠٠٠١/٠=P) و گروه تمرين با شدت بالا با گروه استقامتی متوسط (۴٠/٠=P) از لحاظ آماری تفاوت معنا داری وجود دارد، اما در گروه کنترل با گروه شدت متوسط (١٣/٠=P) تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتايج آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه تمرين با شدت بالا انسولين کاھش معنا دار داشته است (۵٠/٠<P)، اما در گروه تمرين ھوازی با شدت متوسط و گروه کنترل تغيير معنا داری نداشته است (۵٠/٠>P (جدول٢).
ج) مقايسة دو نوع تمرين هوازي با شدت بالا و شدت متوسط بر مقاومت به انسولين
براساس آزمون تحليل واريانس يکطرفه تغييرات مقاومت به انسولين سه گروه از لحاظ آماری معنا دار است. نتايج آزمون تعقيبی نشان داد که بين تغييرات انسولين در گروه کنترل با تمرين با شدت بالا (٠٠١/٠=P) و گروه کنترل با گروه شدت متوسط (٠٢/٠=P) از لحاظ آماری تفاوت معنا داری وجود دارد. اما در گروه تمرين با شدت بالا با گروه شدت متوسط (٤٣/٠=P) تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتايج آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه تمرين با شدت بالا و در گروه تمرين ھوازی با شدت متوسط کاھش معنا داری داشته است (٠٥/٠<P)، اما گروه کنترل تغيير معنا داری نداشته است (٠٥/٠>P). (جدول ھای ٢ و ٣).
د) مقايسۀ دو نوع تمرين ھوازی با شدت بالا و شدت متوسط بر ترکيب بدنی
يافته هاي پژوهش نشان داد تغييرات وزن، BMI و درصد چربي در هر دو گروه تجربي از نظر آماري معنا دار است و كاهش يافته است (05/0<P)، اما تغييرات WHR در هر دو گروه تجربي از نظر آماري معنا دار نيست (05/0>P) (جدول 2).

جدول 2. ميانگين± انحراف استاندارد مقادير عددي رزيستين سرم، نيمرخ متابوليكي و تركيبات بدن،
قبل و بعد از اجراي 16 هفته تمرين هوازي با شدت هاي مختلف
گروه تمرين تناوبي باگروه تمرين استقامتي
گروه كنترل
متغير مرحله شدت بالا با شدت متوسط
رزيستين آپيش زمون 81/220±75/4307 50/300 ±14/4726 41/310±15/4425
60857-560712

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(ng/ml) آپس زمون 06/154±75/2903 33/271±86/3501 74/261±4437 انسولين آپيش زمون 00/14±83/30 55/5±95/22 55/9±75/28 (mU/liter) آپس زمون 85/4 ±95/11 80/5±68/15 09/10±50/30مقاومت آپيش زمون 61/7±81/12 52/4±49/10 26/4±47/11 انسوليني آپس زمون 81/1 ±65/3 31/1±76/4 72/4±55/12
گلوكز آپيش زمون 70/41±12/162 42/36±00/179 32/29±12/162
(mg/dl) آپس زمون 45/17±38/119 05/38 ± 75/130 42/35±37/167وزن آپيش زمون 96/9±87/71 1/10±00/75 32/16±93/76
(كيلوگرم) آپس زمون 00/ 10±00/70 69/9±87/72 43/17±75/77
ادامة جدول 2. ميانگين± انحراف استاندارد مقادير عددي رزيستين سرم، نيمرخ متابوليكي و تركيبات بدن، قبل و بعد از اجراي 16 هفته تمرين هوازي با شدت هاي مختلف
60857-6479

متغير مرحلهگروه تمرين تناوبي باگروه تمرين استقامتي گروه كنترل
شدت بالا با شدت متوسط
BMI آپيش زمون 11/3±42/29 90/3±33/30 94/4±84/30
(كيلوگرم بر متر مربع) آپس زمون 25/3±74/28 73/3±48/29 34/5±15/31 دور كمر آپيش زمون 74/ 5±06/97 88/3±38/103 37/13±75/105 (سانتي متر) آپس زمون 80/ 6±94 06/4±62/98 49/13±88/105 دور باسن آپيش زمون 65/4±12/108 50/4 ±00/109 98/7±12/109
60857-1103425


پاسخی بگذارید