بازويي اكستنشن تجربي II 46/7±34/50 98/9±41/61 *001/0 24/22 451/0 *
0/004
( Kg) كنترل 86/5±19/47 48/6±68/48 329/0 35/3 *000/0*004/0
265827-1710623
درصد
تغ
ييرات

كنترل

تجربي
II

تجربي
I

درصد

تغ

ييرات

كنترل

تجربي

II

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخی بگذارید