0/006 0/002 121/0 ± 01/0 148/0 ± 30/0 تمرين

جدول 2. تغييرات درون گروهي و بين گروهي WHR در چهار گروه
172863-6540

زمانپيشآزمون پسآزمون درون گروهي بين گروهي متغير گروه ميانگين± انحراف ميانگين± انحراف مقدار P مقدار P استاندارد استاندارد
كنترل 03/0 ± 714/0 02/0 ± 715/0 617/0 458/0 WHR مكمل 08/0 ± 778/0 07/0 ± 784/0 084/0 مكمل و تمرين 04/0 ± 702/0 05/0 ± 708/0 0/457 تمرين 02/0 ± 728/0 02/0 ± 727/0 0/122

جدول 3. تغييرات درون گروهي و بين گروهي BMI در چهار گروه
زمان پيش آزمون پس آزمون درون گروهي بين گروهي
197248-258032

متغير گروه ميانگين± انحرافميانگين± انحراف مقدار P مقدار P
استاندارد استاندارد
0/355

0/0001
0/0001
0/004 22/214± 1/976
25/542 ± 4/84
23/014 ± 3/03 23/957 ± 2/15
25/8 ± 2/91

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

24/3 ± 2/65 كنترل مكمل
مكمل و تمرين BMI Kg/m2
0/001 21/885 ± 2/73 23/614 ± 2/66 تمرين

بحث و نتيجه گيري
در بسياري از پژوهش ها ارتباط بين چاقي و بيماريهاي قلب –عروقي به اثبات رسيده، اما دلايل آنهنوز مورد بحث است. پژوهش هاي جديد عامل مشترك اين بيماريها را واكنش هاي التهابي معرفيكردهاند. نشان داده شده است مولكول هاي پيشالتهابي در پيشرفت عوارض چاقي نيز نقش دارند (9).
در پژوهش حاضر پس از شش هفته تمرين هوازي با مكمل ياري روزانه يك گرم پودر زردچوبه موجب كاهش شاخص التهابي CRP شد كه با يافته هاي پتر و همكاران (2005) چاندران و همكاران (2012) در زمينة مصرف مكمل به تنهايي همسوست (13،14).
زردچوبه اثر حفاظتي بر سيستم ايمني دارد. پتر و همكاران (2005) به بررسي كوركومين درماني در بيماري التهاب شكمي پرداختند. مصرف كوركومين به مدت دو ماه در اين بيماران به ميزان 550 ميلي گرم در ماه اول دو بار در روز و در ماه دوم 550 ميلي گرم سه بار در روز نشان داد كه كوركومين از طريق مهار فاكتور هسته ايNF-KB)KB)، فاكتور نكروزدهندة تومور (TNF-α) و مهار سنتز IL-2 موجب كاهش توليد سايتوكاين التهابي CRP ميشود (14). در پژوهش حاضر در گروهي كه روزانه يك گرم پودر زردچوبه مصرف كردند، سطح CRP سرم به طور معنادار كاهش يافت. به نظر ميرسد مكانيسمي كه موجب ميشود زردچوبه پاسخهاي التهابي را كاهش دهد، مادة مؤثرة آن يعني كوركومين است.
كوركومين پاسخ هاي التهابي را از طريق كاهش فعاليت آنزيم سيكلواكسيژناز 2، ليپواكسيژناز و آنزيم نيترواكسايد سنتاز و كاهش توليد سايتوكاينهاي التهابي از جمله فاكتور نكروزدهندة تومور (TNFآلفا)، اينترلوكين 1-2-6-8-و 12كاهش ميدهد. همچنين مانع از بيان فاكتور هسته اي NF-KB)KB)، آنزيم سيكلواكسيژناز و آنزيم نيترواكسايدسنتاز ميشود و از اين طريق فرايند التهاب و تومورزايي را مهار مي- كند (22).
يافتههاي پژوهشي حاكي از اين است كه كوركومين موجود در زردچوبه آنزيم سيكلواكسيژناز و ليپواكسيژناز را مهار ميكند (22). اين آنزيم ها اسيد آراشيدونيك را به ميانجيهاي التهابي از جمله هيستامين، سروتونين، براديكنين، سيتوكينينها و پروستوگلاندينها تبديل ميكند (25). تورمرين يك كوركومين حلقوي است كه نقش محافظتي شديدي از عوامل آسيبرسان اكسيداتيو دارد (37).
تحقيقات در اين زمينه نشان مي دهد كه كوركومين به د ليل خاصيت آنتي اكسيداني، از توليد راديكال-هاي آزاد اكسيژن جلوگيري ميكند (36). با توجه به نقش اين مواد در ايجاد التهاب، به نظر مي رسد قسمتي از اثر ضدالتهابي پودر زردچوبه ناشي از مكانيسم مذكور باشد. در گروه تمرين هوازي نيز مقدار CRP به طور معناداري كاهش يافت كه با نتايج تحقيق رحيمي و همكاران (2012) و بيژه وهمكاران
(2012) همسوست (10،29). آريكاوا و همكاران (2011) در تحقيقي تأثير طولاني مدت فعاليت ورزشيبر مقدار CRP را مطالعه كردند و نشان دادند شانزده هفته تمرين هوازي موجب كاهش معنادار CRPميشود (11). پژوهش هايي كه از نمونههاي حيواني استفاده كرده اند، گزارش كردهاند كه تأثير تمرين در ميان آزمون (هفتة ششم) بارز نبوده است، اما با ادامة تمرين هفته (هفتة دوازدهم) اين كاهش معنادار شده است (9). نقش فعاليت بدني در مطالعة پاسخهاي التهابي، بر مقادير CRP سرمي ميتواند مؤثر باشد. بيشتر پژوهشها نشان ميدهند كه غلظت CRP سرمي با فعاليتهاي فيزيكي طولاني مدت و هوازي كاهش مييابد (17). نتايج هافمن و همكاران (2006) كه تأثير طولاني مدت فعاليت ورزشي را بررسي كردند، نشان داد كه فعاليت ورزشي هوازي موجب كاهش مقدارCRP در آزمودني هاي بزرگسال و افرادي كه مقادير پاية اين شاخصها بيشتر است (مانند بيماريهاي التهابي، عفوني و بيماريهاي قلبي) ميشود (20). TNF-αتوليد اينترلوكين -6 را تحريك ميكند و اينترلوكين -6 نيز محرك توليد CRP است. بنابراين زياد بودن بافت چربي در افراد چاق سبب بيشتر شدن مقدار CRP ميشود. محققان گزارش كردند كه در حالت پايه غلظتهاي سرمي CRP در افراد چاق در حد معناداري زيادتر از افراد لاغر است (4). مطالعات اخير گزارش كرده اند افرادي كه سبك زندگي فعال و آمادگي جسماني بهتري دارند، سطح شاخصهاي التهابي پايينتري دارند (31).
نقش تمرينات هوازي با شدت پايين در پيشگيري و درمان بيماريهاي قلبي-عروقي، التهابي و عفوني در بسياري از تحقيقات به اثبات رسيده است. هنوز جاي بحث و بررسي زيادي وجود دارد كه چه مكانيسمي موجب كاهش سطح CRP همراه با فعاليت ورزشي ميشود. بسياري از تحقيقات مسير عمده در بهبود سطح CRP را اينترلوكينها ميدانند. با تحريك سمپاتيكي رهايش اينترلوكينها به ويژه IL-6 و )TNF-αفاكتور نكروزدهندة تومور) از بافت چربي افزايش مييابد. فعاليت بدني منظم سبب كاهش تحريك سمپاتيكي ميشود و اين احتمال وجود دارد كه به كاهش )TNF-αتحريك كنندة قوي توليد IL-6) و كاهش IL-6 (كاهش تحريك كنندة قوي توليد CRP) منجر ميشود (7). همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد شش هفته تمرين هوازي با مكمل ياري روزانه يك گرم پودر زردچوبه موجب كاهش معنادار شاخص التهابي CRP شد. تحقيقات بسياري در زمينة استفاده از مكمل زردچوبه بر سطوح فاكتورهاي التهابي در بيماريها ي گوناگو ن صو رت پذيرفته، ا ما در حيطة مطالعات ورز شي استفاده از اين مكمل به منظور مهار توليد سايتوكاين التهابي به دنبا ل فشار ورزشي كمتر مورد توجه قرار گرفته است (38). از ديگر يافتههاي اين تحقيق كاهش معنادار BMI و كاهش غيرمعنادار WHR در گروه هاي موردمطالعه بود. سازمان بهداشت جهاني اندازة دور كمر بين 9/101-94 سانتي متر در مردان و 9/87-80سانتي متر در زنان و نسبت دور كمر به باسن بزرگ تر از 8/0 در زنان و 9/0در مردان را معادل با مقاديرشاخص تودة بدن در محدودة اضافهوزن (25تا30) معرفي كرده است (20).
ليسنر و همكاران (2001) اظهار داشتند كه دور كمر رابطة قوي و مستقيمي با خطر بيماري عروق كرونري دارد و بزرگ بودن دور كمر با دقت بالايي هم چاقي كلي و هم چاقي مركز بدن را نشان ميدهد (3). ازاين رو از دور كمر ميتوان به جاي شاخص تودة بدن و نسبت دور كمر به دور باسن در برنامههاي كنترل وزن استفاده كرد. بيك و همكاران (2000) نيز نشان دادند مرگ وميرهاي ناشي از سرطان و آترواسكلروز ارتباط معناداري با شاخص تودة بدن ندارد، اما بزرگ بودن دور كمر با خطر مرگومير ناشي از بيماريهاي قلبي- عروقي ارتباط مستقيم دارد. همچنين بيان كردند در جمعيتهاي مسنتر دور كمر و نسبت دور كمر به دور باسن ميتواند بهتر از شاخص تودة بدن، چاقي و خطر بيماري عروق كرونري را نشان دهد (3). در تحقيق ادب و همكاران (2013) مصرف روزانه 2100 ميليگرم پودر زردچوبه (سه كپسول 700 ميلي گرمي) موجب كاهش معناداري در وزن و BMI شد (1). در مطالعة وارد و همكاران (2000) تمرينات منظم ورزشي موجب افزايش بيان ژنهاي آنزيم ليپوليتيك، بتااكسيداسيون، چرخة كربس و زنجيرة انتقال الكترون، افزايش چگالي ميتوكندري و افزايش فراخوني چربي به جاي كربوهيدرات براي توليد انرژي شد و نتيجه گرفته شد كه مقدار چربي كاسته شده و به كاهش وزن وBMI منجر شده است (3). تحقيقات بسيار كمي در مورد ارتباط بين مصرف پودر زردچوبه و شاخص تودة بدني و نسبت دور كمر به باسن انجام گرفته است. در مطالعة هو و همكاران (2012) در زمينة بررسي تأثيرات ضدچاقي متانول كوركومين استخراج شده از زردچوبه به مقدار 2/0مولار در موشهاي چاق، كاهش معناداري در وزن مشاهده شد. اين مطالعة تجربي مكانيسم كوركومين در كاهش وزن را افزايش اكسيداسيون اسيد چرب آزاد، افزايش متابوليسم پايه و كاهش در سطح سايتوكاين هاي التهابي بيان كرده است (1).
نتيجه گيري: به طور كلي، نتايج نشان داد تمرين هوازي و مصرف مكمل پودر زردچوبه با تأثير مستقيم بافت چربي و اكسيداسيون آن ميتواند غلظت هاي سرمي شاخص التهابي (CRP) را در زنان غير ورزشكار كاهش دهد. ازاينرو با توجه به اثرهاي ضدالتهابي تمرين هوازي و پودر زردچوبه، بهكارگيري همزمان مكمل آنتياكسيداني زردچوبه همراه با فعاليت هوازي نسبت به استفاده از هر كدام به تنهايي ميتواند به بهبود عملكرد زنان در جامعه كمك شاياني كند. همچنين به نظر ميرسد تركيبتمرين هوازي و پودر زردچوبه در درازمدت تأثير جالب توجهي بر تركيب بدني افراد داشته باشد. البتهانجام مطالعات بيشتر و وسيع تر در اين زمينه و بررسي اثر پودر زردچوبه همراه با گروه دارونما برعملكرد اندام هاي ديگر نيز توصيه ميشود تا اثر رواني مكمل مورد استفاده مشخص شود.

منابع و مĤخذ
ادب.زهره (1392).”اثر مصرف زردچوبه بر شاخصهاي تن سنجي، وضعيت گليسمي و الگو چربي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2هايپر لپيدمي.”پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة علوم تغذيه و رژيم شناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ص227-217.
بحرالعلوم، حسن؛ توحيدنژاد، عليرضا؛ ربيعي، محمدرضا (1389).”مقايسة تركيب بدني دانشجويان پسر داراي فعاليت بدني منظم و غيرفعال دانشگاه صنعتي شاهرود.” فصلنامة دانش و تندرستي،5، ص24 -19.
بيژه، ناهيد؛ عبداللهي،رضا؛ جعفري، محسن؛ عجم زيبد، زهره (1389).”رابطة بين اندازة دور گردن با ريسك فاكتورهاي قلبي-عروقي.”مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل. 13، ص43 -36.
ترتيبيان، بختيار؛ قدرت قرهباغ، زهرا؛ گائيني، عباسعلي؛ طلوعي آذر، جواد (1390).”تأثير 9هفته تمرين هوازي و مصرف مكمل مولتي ويتامين بر شاخص هاي هاي قلبي-عروقي .”مجلة تحقيقات علوم پزشكي زاهدان،13:ص30 -20
ذوالفقاري، مريم؛ تقيان، فزانه؛ هدايتي، مريم (1391). مقايسة سه روش مصرف عصارة چاي سبز، تمرينات هوازي و تركيب آنها بر سطح CRP در زنان چاق.
مروتي،حسن؛ نجف زاده،حسين؛ عزيزيان،هاجر؛(1392).”بررسي اثر كوركومين بر تغييرات بافت كبد در موش هاي صحرايي آدرنالكتومي شده.” مجلة علوم پزشكي بابل.15، ص 64-52.
نايبي فر، شيلا؛ افضلپور، محمداسماعيل؛ ثاقب جو، مرضيه؛ هدايتي، مهدي؛ شيرزايي، پريوش
(1391).” تأثير تمرين مقاومتي و هوازي بر سطوح سرم پروتئين واكنش گر C، نيمرخ ليپيدي و تركيب بدني زنان داراي اضافه وزن.”مراقبتهاي نوين، فصلنامة علمي دانشكدة پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند.8، ص196-186.
8.ABE Y, Hashimoto S, HORIE T. Curcumin inhibition of inflammatory cytokine production by human peripheral blood monocytes and alveolar macrophages. Pharmacological Research. 1999;39(1):41-7.
Abbas-Ali Gaini 1 PDAN, MSc Arezoo Tabrizi 3,MSc Abolfazl Farahani 4,Ph.D. The effect of an eight-week aerobic training on high sensitivity C-reactive protein of high school students with different body mass indexes. Cardiovascular Nursing Journal. 2012;4.
Alireza Rahimi* SH, Ali Besharati, Alireza Shokrgozar and Saba Masoumi. The effect of an Aerobic exercise on IL6, CRP and TNFa concentration in women. 2012;1(3):125-31.
Arikawa AY, Thomas W, Schmitz KH, Kurzer MS. Sixteen weeks of exercise reduces Creactive protein levels in young women. Medicine and science in sports and exercise. 2011;43(6):1002-9.
Blake G, Ridker P. Inflammatory bio‐markers and cardiovascular risk prediction. Journal of internal medicine. 2002;252(4):283-94.
Chandran B, Goel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytotherapy Research. 2012;26(11):1719-25.
Peter R.Holt MD,Seymour Katz MD.Robert Kirshoff .Curcumin Therapy in Inflammatory Bowel Disease:A Pilot Study. Digestive Disease and Sciences.50(11):219 1-3.
Davar Rezaeimanesha * PAF, Soheil Saidianc. The effect of 8- week’s anaerobic intermittent exercises on the amount of fibrinogen, CRP and VO2max in student athletes. Procedia – Social and Behavioral Sciences. WCPCG-2011;30:2169 – 72.
Elgharib N CD, Yunis W, Wehbe S, Krishnawamy G. C-reactive protein as a novel biomarker Reactant can flag atherosclerosis and help redict cardiac events. . Postgard Med. 2014;(6)(114):39-44.
Gomes F, Telo DF, Souza HP, Nicolau JC, Halpern A, Serrano Jr CV. Obesity and coronary artery disease: role of vascular inflammation. Arquivos brasileiros de cardiologia. 2010;94(2):273-9.
Hatcher H, Planalp R, Cho J, Torti F, Torti S. Curcumin: from ancient medicine to current clinical trials. Cellular and Molecular Life Sciences. 2008;65(11):1631-52.
Huffman KM, et al. Response of high-sensitivity C-reactive protein to exercise training in an at-risk population. American Heart Journal. 2006;152(4):793-800.
Huxley R MS, Zheleznyakov E, Reddy S, Chan J. Body mass index,waistcircumfertence and waiist:hip ratio as predictors of cardiovascular risk:a review of the literature. Eur j Clin Nutr. 2010;1(64):16-22.
Impellizzeri F, Marcora S, Castagna C, Reilly T, Sassi A, Iaia F, et al. Physiological and performance effects of generic versus specific aerobic training in soccer players. International Journal of Sports Medicine. 2006;27(6):483-92.
Jurenka JS. Anti-inflammatory properties of curcumin, a major constituent of Curcuma longa: a review of preclinical and clinical research. Alternative Medicine Review. ).2(41;9002
Khajehdehi P, Zanjaninejad B,Aflaki E,Nazarinia M,Azad F ,Malekmakan L, et al.Oral supplemetion of turmeric decrease pressure in patients suffering from relapsing or reflactory lupus nephritis :a randomized and placebo-controlled study.Journal of Renal Nutrition 2012;22(1):50-7
Kim K, Valentine RJ, Shin Y, Gong K. Associations of visceral adiposity and exercise participation with C-reactive protein, insulin resistance, and endothelial dysfunction in Korean healthy adults. Metabolism. 2008;57(9):1181-9.
Lev-Ari S, Maimon Y, Strier L, Kazanov D, Arber N. Down-regulation of prostaglandin E2 by curcumin is correlated with inhibition of cell growth and induction of apoptosis in human colon carcinoma cell lines. Journal of the Society for Integrative Oncology. 2005;4(1):21-6.
Lira FS, Yamashita AS, Uchida MC, Zanchi NE, Gualano B, Jr EM, et al. Research Low and moderate, rather than high intensity strength exercise induces benefit regarding plasma lipid profile. 2010.
Maneewan C, Yamauchi K-e, Mekbungwan A, Maneewan B, Siri S. Effect of turmeric (Curcuma longa Linnaeus) on growth performance, nutrient digestibility, hematological values, and intestinal histology in nursery pigs. Journal of Swine Health and Production. 2012;20(5).
Maroon JC, Bost JW, Borden MK, Lorenz KM, Ross NA. Natural antiinflammatory agents for pain relief in athletes. Neurosurgical focus. 2005;21(4):E11-E.
29.N Bijeh 1 SAH, *K Hejazi 1. The Effect of Aerobic Exercise on Serum C – Reactive Protein and Leptin Levels in Untrained Middle-Aged Women. Iranian J Publ Health,. 2012;41(9):36-41..
Nobuhiko Akazawaa YCb, Asako Miyakia, Yoko Tanabea, Jun Sugawarac,, Ryuichi
Ajisaka b SM, ⁎. Curcumin ingestion and exercise training improve vascular endothelial function in postmenopausal women Nutrition Research. (32):795-9.
Oberbach A, Tönjes A, Klöting N, Fasshauer M, Kratzsch J, Busse MW, et al. Effect of a 4 week physical training program on plasma concentrations of inflammatory markers in patients with abnormal glucose tolerance. European Journal of Endocrinology. 2006;154(4):577-85.
Ozcelik O HD, H Kelestimur. Effects of eight weeks of exercise training & orlistant therapy on body composion & maximal exercise capecity in obese females. Public Health. Public Health. 2006 (120):76-82.
Pungcharoenkul K, Thongnopnua P. Effect of different curcuminoid supplement dosages on total in vivo antioxidant capacity and cholesterol levels of healthy human subjects. Phytotherapy Research. 2011;25(11):1721-6.
Ridker PM, Hennekens CH, Buring JE, Rifai N. C-reactive protein and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women. New England Journal of Medicine. 2000;342(12):836-43.
Shishodia S, Sethi G, AGGARWAL BB. Curcumin: getting back to the roots. Annals of the New York Academy of Sciences. 2005;1056(1):206-17.

Singh S, Khar A. Biological effects of curcumin and its role in cancer chemoprevention and therapy. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Cancer Agents). 2006;6(3):259-70.


دیدگاهتان را بنویسید