16/55/44 17/46/60
16/96/24 كنترل آزمايش پويا به تكرار (دست غير برتر)

در آزمون پويا نتايج تحليل واريانس يكراهه در مورد دست برتر، مقادير 184/1=F و 291/0=P را براي تفاضل ركوردهاي پيش و پسآزمون در دو گروه نشان داد كه تفاوت معناداري را بين گروه هاي آزمايش و كنترل نشان نميدهد. در مورد دست غيربرتر نيز مقادير 382/0=F و 544/0=P تفاوتي را بين تفاضل ركوردهاي پيش و پس آزمون دو گروه نشان نداد. به بيان ديگر در اين پژوهش PC و RPC تأثيري بر افزايش نيروي زيربيشينة پوياي افراد نداشت.

بحث و نتيجه گيري

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بهينه كردن نتايج تمرين و بهبود پاسخ، از اهداف هر برنامة تمريني و نيازمند انتخاب محرك مناسب است. اخيراً پيش آماده سازي و فراپيش آماده سازي ناشي از ايسكمي -تزريق مجدد به عنوان محركي براي افزايش پاسخ و سازگاري عضلاني مورد توجه قرار گرفته و برخي پژوهشها آثار مثبت آن را گزارش كرده اند (10-4). پژوهش حاضر نيز اثر اين محرك را بر نيروي زيربيشينة ايستا و پوياي اندام فوقاني بررسي كرد. نتايج نشان داد پيش آمادهسازي عضله از راه 3 دقيقه ايسكمي نسبي با فشاري معادل 20 ميلي متر جيوه كمتر از فشار خون سيستولي فرد و سپس 1 دقيقه تزريق مجدد، نيروي زيربيشينةه ايستا را به صورت معنا داري افزايش ميدهد. همان گونهكه پيشتر ذكر شد پژوهشهاي زيادي در مورد تأثير پيش آماده سازي ناشي از BFR بر انقباضهاي ايستا صورت نگرفته است. تنها ليبوناتي و همكاران (1998) تأثير مثبت آن را روي برون ده توان ايستاي عمل تا كردن مچ دست گزارش كردند كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد. IRPC از طريق آثار هموديناميك و رگ گشايي ايجادشده بستر مويرگي عضله را خون رساني مضاعف مي كند (2،23). به نظر مي رسد همين امر ميتواند سبب بهبود نيرويزيربيشينة ايستا در اين افراد باشد كه در آن ايسكمي موقت يك عامل محدودكننده است. از طرفي بررسي فراپيش آماده سازي كه از طريق سنجش نيروي زيربيشينة ايستاي دست غيربرتر (دست بدون BFR) سنجيده شد، نشان داد اين راهبرد بر اعمال نيروي زيربيشينة ايستا تأثيري ندارد. پژوهشي كه به ويژه تأثير فراپيشآماده سازي را بر نيروي زيربيشينة ايستا بررسي كرده باشد مشاهده نشد، ولي بيلي و همكاران (2012) نشان دادند فراپيش آماده سازي بر رگ تنگي شريان بازويي پس از فعاليت شديد پايين تنه اثر تعديلكنندگي دارد (30). اين اثر ميتواند ايسكمي موقت ناشي از انقباض ايستا را تا حدودي جبران كند و از اين راه به افزايش نيروي زيربيشينه كمك كند. ازاين رو از اين نظر با پژوهش حاضر همخواني ندارد. البته در پژوهش بيلي، نيروي اندام فوقاني سنجيده نشد و كاهش نيرو فقط يك فرضيه است. در مورد تأثير IRPC و IRRPC روي تكرار انقباضهاي پوياي زيربيشينه، نتايج نشان داد پروتكل مورد استفاده در اين پژوهش بر افزايش نيروي زيربيشينه پويا تأثيري نداشت. از آنجا كه در انقباضهاي پويا، تلمبة عضلاني از كار نميافتد و مانند انقباضهاي ايستا فشار ممتد بر روي عروق مشروب كنندة عضله وارد نميشود تا ايسكمي موقت حادث شود، بهنظر ميرسد در اينجا راهبرد مذكور نمي تواند تأثير برجسته اي در جهت تحريك عضله يا رفع محدوديت داشته باشد. اين نتيجه با نتايج پژوهش هاي دي گروت و همكاران (2010)، جين اس تي و همكاران (2011) و بيون و همكاران (2011) همخواني ندارد. جين اس تي و همكاران (2011) بهبود ركورد شناي 100 متر به ميزان 7/0 ثانيه را بعد از 4×5 دقيقه IRPC گزارش كردند. IRPC 45 دقيقه قبل از آزمون، با فشاري حدود 15 ميلي متر جيوه بيش از فشار خون سيستولي استراحتي روي اندام فوقاني انجام گرفته بود. بيون و همكاران نيز (2011) تأثير BFR بر پاسخ و بازيافت پس از فعاليت ورزشي شديد را بررسي كردند. آنها از پروتكل BFR با فشار 220 ميلي متر جيوه (2 تا 3 دقيقه براي هر پا) و تزريق مجدد قبل از انقباض هاي تواني و شديد درونگرا و برونگراي اندام تحتاني استفاده كردند. نتايج نشان داد در اين گروه، روش پيش آماده سازي سبب برون ده توان بيشتر بلافاصله و پس از 24 ساعت بازيافت نسبت به گروه كنترل شد (24،27،29). دليل ناهمخواني نتايج ممكن است تفاوت پروتكلهاي IRPC ، شامل مدت BFR و ميزان فشار جهت ايجاد محدوديت و همچنين نوع متفاوت فعاليت ورزشي انجام گرفته باشد. همچنين در اين پژوهش هيچ كدام از شركت كنندگان، درد و كوفتگي عضلاني را پس از آزمون و تا 48 ساعت پس از آن گزارش نكردند. اين امر نشان مي دهد به نظر مي رسد پروتكل مورد استفاده در اين پژوهش از سلامت و ايمني لازم برخوردار باشد و ظاهراً تغييرات فيزيولوژيك نامطلوب گذرا و ماندگاري به دنبال نداشته باشد. اين نتيجه بر خلاف گزارش ورنبوم و همكاران (2012) در مورد اين شيوة پيش آماده سازي است. البته تفاوت مذكور ممكن است ناشي از پروتكل هاي گوناگون مورد استفاده در اين پژوهش ها باشد (33).
در مجموع با توجه به نتايج اين پژوهش و نظر به يافتههاي ساير پژوهش ها مي توان گفت پيشآماده سازي عضله بر پاسخهاي انقباضي زيربيشينه تأثير مثبتي دارد. فرايند ايسكمي و تزريق مجدد يك روش مؤثر پيشآماده سازي و فراپيشآماده سازي براي بسياري از پاسخهاي انقباضي است. انقباضات ايستا به دليل تحميل ايسكمي موقت به عضله، فعاليت را محدود و خستگي را تحريك ميكنند.
پيش آماده سازي ناشي از ايسكمي -تزريق مجدد از راه پيش جبراني نسبي اين محدوديت، فعاليت
عضلاني زيربيشينة ايستا را بهبود مي بخشد و خستگي را به تعويق مياندازد. ازاين رو استفاده از اين
روش براي افزايش پاسخ انقباضي ايستاي زير بيشينه پيشنهاد مي شود. در مورد انقباض هاي پويا و فعاليتهاي ورزشي گوناگون با شدتهاي مختلف نتايج متناقضي وجود دارد و انجام پژوهشهاي ديگر با دستكاري متغيرهاي مختلف توصيه مي شود. همچنين در اين پژوهش تأثير فراپيش آماده سازي بر روي انقباض هاي ايستا و پوياي زير بيشينه تأييد نشد و اين مورد نيازمند بررسي هاي بيشتري است. با توجه به اينكه پروتكلهاي مختلفي براي BFR و ايسكمي – تزريق مجدد (حسب ميزان شدت، زمان و توالي ايسكمي- تزريق مجدد) جهت افزايش سازگاري و بهبود پاسخهاي انقباضي وجود دارد، بهنظر ميرسد همين امر بخش زيادي از پراكندگي نتايج در زمينة ميزان اثربخشي اين شيوة بهينهسازي پاسخ و نتايج تمرين را توضيح دهد. عدم مقايسة پروتكل هاي كنترل شدة مختلف در يك پژوهش واحد، از محدوديت هاي اين پژوهش و بسياري از پژوهش هاي صورت گرفته در اين حيطه است. همچنين در اين پژوهش تأثير BFR بر پاسخ هاي انقباضي گزارش شد و دلايل و چگونگي ايجاد اين پاسخها با توجه به مباني نظري و ادبيات موضوع توجيه شد. محدوديت ديگر اين پژوهش عدم بررسي تغييرات متغيرهاي خوني، عروقي و اندوتليومي است كه اين پاس خهاي منحصربه فرد را ايجاد كرده اند. ازاين رو شايسته است در پژوهش هاي آتي اين متغيرها نيز اندازه گيري و كواريت شوند.
منابع و مĤخذ
.1 Yasuda T, Brechue W, Fujita T, Shrikawa J, Sato Y, Abe T. Muscle activation during low-intensity muscle contractions with restricted blood flow. J Sport Sci 2009;27:479489.
.2 Sato y. The history and future of KAATSU Training. Int. J. Kaatsu Training. Res 2005;1: 1-5.
.3 Loenneke J, Wilson G, Wilson J. A Mechanistic Approach to Blood Flow Occlusion. Int J Sports Med 2010;31:1-4.
.4 Okita K, Takada S. Application of Blood Flow Restriction in Resistance Exercise Assessed by Intramuscular Metabolic Stress. J Nov Physiother
2013;3:187.doi:10.4172/2165-7025.1000187.
.5 Lejkowski PM, Pajaczkowski JA. Utilization of Vascular Restriction Training in postsurgical knee rehabilitation: a case report and introduction to an under-reported training technique. J Can Chiropr Assoc 2011;55(4):280–287.
.6 Fujita S, Abe T, Drummond MJ, Cadenas JG, Dreyer HC. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. J Appl Physiol 2007;103: 903-910.
.7 Manini TM, Clark BC. Blood flow restricted exercise and skeletal muscle health. Exerc Sport Sci Rev 2009;37:78-85.
.8 Takarada Y, Sato Y, Ishii N. Effects of resistance exercise combined with vascular occlusion on muscle function in athletes. Eur J Appl Physiol 2002;86: 308-314.
.9 Takarada Y, Takazawa H, Sato Y, Takebayashi S, Tanaka Y. Effects of resistance exercise combined with moderate vascular occlusion on muscular function in humans. J Appl Physiol 2000;88: 2097-2106.
.01 Weatherholt A, Beekley M, Greer S, Urtel M, Mikesky A. Modified Kaatsu Training: Adaptations and Subject Perceptions. Med. Sci. Sports Exerc 2013;45(5): 952–961.
.11 Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki M, Ozaki H, Sato Y, Abe T. Combined effects of lowintensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size. Eur J Appl Physiol 2011;111:2525-2533.
.21 Burgomaster K, Moore D, Schofield L, Phillips S, Sale D, Gibala M. Resistance training with vascular occlusion: metabolic adaptations in human muscle. Med Sci Sports Exerc 2003;1203-1208.
.31 Cook S, Clark B, Ploutz-Snyder L. Effects of exercise load and blood-flow restriction on skeletal muscle function. Med Sci Sports Exerc 2007;1708-1713.
.41 Nishimura A, Masaaki S, Kato K, Fukuda A, Sudo A, Uchida A. Hypoxia increases muscle hypertrophy induced by resistance training. Int J Sports Physiol Perform 2010;5: 497-508.
.51 Teramoto M, Golding L. Low-intensity exercise, vascular occlusion, and muscular adaptations. Res Sports Med 2006;14:259-271.
.61 Wernbom M, Augustsson J, Raastad T. Ischemic strength training: a low-load alternative to heavy resistance exercise? Scand J Med Sci Sports 2008;18:401-416
.71 Wernbom M, Augustsson J, Thomee R. Effects of vascular occlusion on muscular endurance in dynamic knee extension exercise at different sub maximal loads. J Strength Cond Res 2006;20:372-377.
.81 Loenneke JP, Fahs CA, Wilson JM, Bemben MG. Blood flow restriction: The metabolite/volume threshold theory. Medical Hypotheses xxx (2011) xxx–xxx. available at ScienceDirect.
.91 Kawada S. What phenomena do occur in blood flow-restricted muscle? Int J Kaatsu Training Res 2005;1:37-44.
.02 Drummond M, Fujita S, Abe T, Dreyer H, Volpi E, Rasmussen B. Human muscle gene expression following resistance exercise and blood flow restriction. Med Sci Sports Exerc 2007;691-698.
.12 Fujita S, Abe T, Drummond M, Cadenas J, Dreyer H, Sato Y, Volpi E, Rasmussen B. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. J Appl Physiol 2007;103:903-910.
.22 Patterson S D, Leggate M, Nimmo M A, Ferguson R A. Circulating hormone and cytokine response to low-load resistance training with blood flow restriction in older men. Eur J Appl Physiol 2013;113:713–719.
.32 Kilduff LP, Finn CV, Baker JS, Cook CJ, West DJ. Preconditioning Strategies to Enhance Physical Performance on the Day of Competition. International Journal of Sports Physiology and Performance 2013;8:677-681.
.42 De Groot P, Thijssen D, Sanchez M, Ellenkamp R, Hopman M. Ishemic preconditioning improves maximal performance in humans. Eur J of Appl Physiol 2010;108:141-146.
.52 Yasuda T, Loenneke JP, Thiebaud RS, Abe T. Effects of Blood Flow Restricted Low-
Intensity Concentric or Eccentric Training on Muscle Size and Strength. PLoS ONE 2012;7(12): e52843. doi:10.1371/journal.pone.0052843.
.62 Libonati JR, Cox M, Incanno N, Melville SK, Musante FC, Glassberg HL, Guazzi M. Brief periods of occlusion and reperfusion increase skeletal muscle force output in humans. Cardiologia 1998;43 (12):1355-1360.
.72 Jean-St-Michel E, Manhiot C, Li J. Remote preconditioning improves maximal performance in highly trained athletes. Med Sci Sports Exerc 2011;43:1280–1286.
.82 Bailey TG, Jones H, Gregson W, Atkinson G, Cable NT, Thijssen, DHJ. Effect of Ischemic Preconditioning on Lactate Accumulation and Running Performance. Med. Sci.

Sports Exerc 2012;44(11):2084–2089.
.92 Beaven C. Intermittent lower-limb occlusion enhances recovery after strenuous exercise. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism 2012;37(6): 1132-1139.
.03 Bailey TG, Birk GK, Cable NT, Atkinson G, Green DJ, Jones H, Thijssen DHJ. Remote ischemic preconditioning prevents reduction in brachial artery flow-mediated dilation after strenuous exercise. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2012;303: 533–538.
.13 Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki M, Ozaki H, Sato Y, Abe T. Combined effects of lowintensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size. Eur J Appl Physiol 2011;111:2525–2533.


پاسخی بگذارید