*0/00 – 3 -0/47 جزء اندومورفي 0/12 – 1/5 -0/11 جزء مزومورفي 0/17 – 1/3 -0/37 جزء اكتومورفي 0/99
0/49

0/95
0/15 0/00
-0/68
0/05
– 1/4 0/00
-0/29 0/01
-0/12 1/7 0/07 0/27 قد
وزن
چربي بدن شاخص
باليدگي(PHV) ايلينويز (چابكي)
0/53 0/62 0/11 جزء اندومورفي 0/74 0/33 0/02 جزء مزومورفي 0/54 -0/61 -0/19 جزء اكتومورفي *0/00
*0/02
*0/00
*0/00
*0/00 2/7
2/3
3/9
3/5
4/3 -0/90 0/85
-0/65
-0/25
0/69 *10/2 0/33 0/57
قد
وزن
چربي بدن
شاخص
باليدگي(PHV)
جزء اندومورفي دو 540 متر (توان هوازي)
0/23 1/1 0/08 جزء مزومورفي *0/01 2/4 0/65 جزء اكتومورفي

P T β F R-squared R متغيرهاي پيش بين متغيرهاي ملاك
0/09
0/49
*0/00
*0/00
*0/00 1/7
-0/68
2/8
2/7
– 3 0/55
-0/25
0/47
0/20
-0/47 *10/4 0/33 0/57 قد
وزن
چربي بدن
شاخص باليدگي(PHV)جزء اندومورفي سارجنت (توان بي هوازي)
0/12 – 1/5 -0/11 جزء مزومورفي 0/17 – 1/3 -0/37 جزء اكتومورفي 0/99
0/49
0/95 0/15
0/53 0/00
-0/68
0/05
– 1/4
0/62 0/00
-0/29 0/01
-0/12
0/11 1/7 0/07 0/27 قد
وزن
چربي بدن شاخص باليدگي(PHV)جزء اندومورفي ايلينويز (چابكي)
0/74 0/33 0/02 جزء مزومورفي 0/54 -0/61 -0/19 جزء اكتومورفي *0/00
*0/02
*0/00
*0/00
*0/00 2/7

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2/3
3/9
3/5
4/3 -0/90 0/85
-0/65
-0/25
0/69 *10/2 0/33 0/57 قد
وزن
چربي بدن
شاخص باليدگي(PHV)جزء اندومورفي دو 540 متر (توان هوازي)
0/23 1/1 0/08 جزء مزومورفي *0/01 2/4 0/65 جزء اكتومورفي
بحث و نتيجه گيري
هدف از تحقيق حاضر پيشبيني عوامل فيزيولوژيك براساس متغيرهاي آنتروپومتريك بود. نتايج آزمون آماري رگرسيون نشان داد كه شاخص قد عامل مهمي در پيش بيني توان هوازي است. بر اين اساس هرچه فرد قد بلندتري داشته باشد توان هوازي كمتري خواهد داشت. اين مورد با تحقيق عابدي و همكاران (1389) و وونگ و همكاران (2009) ناهمسو بود (32، 1). همچنين در تحقيق حاضر ارتباط معناداري بين شاخص قد و پرش سارجنت ديده نشد. اين يافته با بيشتر تحقيقات قبلي مغاير است (32، 18، 1). دليل اين ناهمسويي را ميتوان به تفاوت در عوامل روششناختي اين تحقيقات نسبت داد. در تحقيقات گذشته براي بررسي ارتباط از آزمون آماري همبستگي پيرسون استفاده شده كه اعتبار آن به منظور پيش بيني، نسبت به آزمون آماري رگرسيون كمتر است (10). حال آنكه در تحقيق حاضر از آزمون آماري رگرسيون استفاده شده است. همچنين تفاوت در گروه سني، سابقة تمريني و سطح فني شركت كنندگان در تحقيق پيشين ميتواند از عوامل اثرگذار بر ناهمسويي نتايج باشد.
نتايج نشان داد، درصد چربي بدن به طور معناداري با آزمون سارجنت مرتبط بود. اين يافته با نتايج تحقيق پرنو و همكاران (1384) همسوست (1). درصد چربي بدن به شكل معنادار و منفي ميتواند پيش بين در توان هوازي افراد باشد (1). در اين راستا برخي پژوهشگران معتقدند، درصد چربي بالا در فعاليت هايي كه نيازمند تحمل وزن در طولانيمدت باشند، مانند دويدن استقامتي ميتواند اثر منفي داشته باشد (32، 14).
شاخص باليدگي (phv) ارتباط معنادار مثبت با توان بيهوازي و ارتباط معنادار و منفي با توان هوازي داشت. به اين معنا كه هرچه فرد به سن PHV نزديك تر باشد، از توان هوازي بيشتري برخوردار خواهد بود. اين يافته با نتايج جيتنر و همكاران (2004) و شيرر و همكاران (2007) همراستاست (28، 11). نكتة مهم در اين زمينه نتايج تحقيق جيتنر و همكاران (2004) بود كه نشان داد سن رسيدن به اوج سرعت نمو توان هوازي (vo2max) دقيقاً با PHV مقارن است، بنابراين تفاوت در سن PHV يكي از مهم ترين عوامل زيربنايي تفاوت در عملكرد هوازي است (28، 11).
يافته ها نشان داد بين جزء اندومورفي تيپ بدني با توان بي هوازي ارتباط منفي و معناداري وجود دارد، اما اين شاخص پيكري با توان هوازي ارتباط مثبت و معناداري نشان داد. ميزان جزء اكتومورفي نوع پيكري نيز ارتباط مثبت و معناداري با توان هوازي نشان داد. در اين مورد ميتوان به اهميت توان هوازي براي بازيكنان فوتبال اشاره كرد. داشتن سطح مناسبي از توان هوازي ميتواند در بازگشت به حالت اولية بازيكنان در زمان استراحت كمك مؤثري كند و مربيان نيز نبايد اهميت توان هوازي را در اجراي ورزشي بازيكنان فوتبال ناديده بگيرند. ماهيت اينتروال فعاليت هاي داخل زمين فوتبال ايجاب مي كند كه بازيكنان اين رشته آمادگي هوازي مناسبي داشته باشند (3).
يافته ها نشان داد ميان شاخص مزومورفي با چابكي ارتباط معناداري وجود ندارد. توجه به اين نكته ضروري است كه چابكي يكي از عوامل زيستحركتي تركيبي است و از تركيب فاكتور توان با انعطاف پذيري به وجود مي آيد. عامل توان از سرعت بيشينه و قدرت بيشينه حاصل مي شود (6). از آنجا كه ميزان قدرت و بافت عضله تأثير مهمي در ميزان توان عضلاني دارد؛ در مورد شركتكنندگان در تحقيق حاضر بايد به اين نكته توجه داشت كه شرايط سني و فيزيولوژيك آنها بهگونه اي است كه باليدگي قدرت در ايشان به وجود نيامده است و قرار گرفتن در دورة پيش از بلوغ نيز موجب محدوديت در بافت عضلاني شده است (31). بنابراين فاكتورهاي وابسته به قدرت و بافت عضله نميتواند در اين گروه متأثر از عوامل فوق باشد. با توجه به نكات مذكور عدم ارتباط ميزان جزء مزومورفي با چابكي در ميان شركت كنندگان اين تحقيق به لحاظ اصول فيزيولوژيك قابل تفسير است.
براساس نتايج برخي پژوهشها هنگام انتخاب بازيكنان مستعد فوتبال علاوه بر شاخصهاي آنتروپومتريك و فيزيولوژيك شاخص هاي مهارتي و رواني نيز بايد در نظر گرفته شود (8). بنابراين پيشنهاد مي شود در ساير تحقيقات مجموعه عوامل اثرگذار و شاخص هاي اصلي شناسايي شده و بهصورت يكجا بررسي شود. با وجود اين، تحقيقاتي از اين دست نيز ميتواند اطلاعات مفيدي در اختيار مربيان و دست اندركاران گزينش بازيكنان مستعد قرار دهد.

منابع و مĤخذ
پرنو، عبدالحسين. قراخانلو، رضا. آقا علي نژاد، حميد. (1384). بررسي نيمرخ تركيب بدني، فيزيولوژيكي و انتروپومتريكي بازيكنان نخبة فوتسال ايران. (2): 58-49.
جعفري، اكرم. آقا علي نژاد، حميد. قراخانلو، رضا. مرادي، محمدرضا. (1385) توصيف و تعيين رابطة بين ويژگي هاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي با موفقيت تكواندوكاران. (16): 16-7.
عابدي، بهرام. (1389). بررسي رابطة بين ويژگيهاي آنتروپومتريك و برخي قابليتهاي فيزيولوژيك بازيكنان فوتسال دانشجوي پسر. 2: 94-79.
.4 Bloomfield, J., Ackland, T. R., & Elliott, B. C. (1994). Applied anatomy and
biomechanics in sport: Blackwell Scientific Publications Melbourne.
.5 Bompa, T. O. (1996). Variations of periodization of strength. Strength & Conditioning Journal, 18(3), 58-61.
.6 Brewer, J., Balsom, P., & Davis, J. (1995). Seasonal birth distribution amongst European soccer players. ;1:154-157
.7 Carling, C., Le Gall, F., Reilly, T., & Williams, A. (2009). Do anthropometric and fitness characteristics vary according to birth date distribution in elite youth academy soccer players? Scandinavian journal of medicine & science in sports, 19(1), 3-9.
.8 Challis, J. H., & Domire, Z. J. (2013). Insights to vertical jumping from computer
simulations. Movement & Sport Sciences-Science & Motricité.
.9 Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS: Sage publications.
.01 Geithner, C. A., Thomis, M. A., Eynde, B. V., Maes, H. H., Loos, R. J., Peeters, M., . . . Beunen, G. P. (2004). Growth in peak aerobic power during adolescence. Medicine and science in sports and Exercise, 36(9), 1616-1624.
.11 Hachana, Y., Chaabène, H., Nabli, M. A., Attia, A., Moualhi, J., Farhat, N., & Elloumi, M. (2013). Test-retest reliability, criterion related validity and minimal detectable change of the Illinois agility test in male team sport athletes. Journal of strength and conditioning research/National Strength & Conditioning Association.
.21 Haywood, K. M., & Getchell, N. (2009). Life span motor development: Human Kinetics.
.31 Helsen, WF, Van Winckel, J, and Williams, AM( 2005). The relative ageeffect in youth soccer across Europe. J Sports Sci 23: 629–636,
.41 Hosseini, S. S., Panahi, M., Naghilo, Z., & Ramandi, L. D. (2011). The Effect of Exercise Training on Perceptual Motor Skills and Physical Fitness Factors in Preschool Children. Middle-East Journal of Scientific Research, 9(6), 764-768.
.51 Keir, D. A., Thériault, F., & Serresse, O. (2013). Evaluation of the Running-Based Anaerobic Sprint Test as a Measure of Repeated Sprint Ability in Collegiate-Level Soccer Players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(6), 1671-1678.
.61 le Gall, F., Carling, C., Williams, M., & Reilly, T. (2010). Anthropometric and fitness characteristics of international, professional and amateur male graduate soccer players from an elite youth academy. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(1), 90-95.
.71 Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation, and physical activity: Human Kinetics.
.81 McGee, K. J., & Burkett, L. N. (2003). The National Football League combine: a reliable predictor of draft status? The Journal of Strength & Conditioning Research, 17(1), 6-11.
.91 Pasbakhsh, H., Ghanbarzadeh, M., & Ebadi, G. (2011). Relationships between skinfold thicknesses, body mass index and physical fitness of female students. Studies in Physical Culture & Tourism, 18(2), 149-155.
.02 Philippaerts, R. M., Vaeyens, R., Janssens, M., Van Renterghem, B., Matthys, D., Craen, R, Malina, R. M. (2006). The relationship between peak height velocity and physical performance in youth soccer players. Journal of sports sciences, 24(3), 221-230.
.12 Reilly, J., & Wong, S. H. (2012). The Development of Aerobic and Skill Assessment in Soccer. Sports Medicine, 42(12), 1029-1040.
.22 Reilly, T., Bangsbo, J., & Franks, A. (2000). Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 669-683.
.32 Reilly, T., Williams, A. M., Nevill, A., & Franks, A. (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 695-702.
.42 Reilly,T, Williams, M.(2003). Science & soccer, 2nd ed. Routledge, LONDON & NEW YORK.
.52 Roger, E., Eston, R. G., & Reilly, T. (2009). Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual: tests, procedures and data (Vol. 1): Taylor & Francis.
.62 Sawyer, D. T., Ostarello, J. Z., Suess, E. A., & Dempsey, M. (2002). Relationship between football playing ability and selected performance measures. The Journal of Strength & Conditioning Research, 16(4), 611-616.
.72 Sherar, L. B., Baxter-Jones, A. D., Faulkner, R. A., & Russell, K. W. (2007). Do physical maturity and birth date predict talent in male youth ice hockey players? Journal of sports sciences, 25(8), 879-886.
.82 Simmons, C., & Paull, G. C. (2001). Season-of-birth bias in association football. Journal of sports sciences, 19(9), 677-686.
.92 Toriola, A., Adeniran, S., & Ogunremi, P. (1987). Body composition and anthropometric characteristics of elite male basketball and volleyball players. Journal of sports medicine and physical fitness, 27(2), 235-239.
.03 Wilmore, J. H., Costill, D. L., & Kenney, W. L. (2004). Physiology of sport and exercise (Vol. 726): Human kinetics USA.
.13 Wong, P.-L., Chamari, K., Dellal, A., & Wisløff, U. (2009). Relationship between anthropometric and physiological characteristics in youth soccer players. The Journal of


پاسخی بگذارید