در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فرايند

گروه

311/17±36/66 كنترل
324/33±27/12 آلودگي
304/33±43/31 تمرين
315/67±33/23 آلودگي+تمرين

با توجه به طبيعي بودن توزيع داده هاي P=0/498) TNF-α)، از آزمون تحليـل واريـانس چندسـويههمراه با تست تعقيبي LSD استفاده شد. نتايج آناليز واريانس چندسويه تفـاوت معنـاداري را تنهـا بـين گروه تمرين و آلودگي در مقدار P=0/047) TNF-α) نشان داد. در مورد ساير گروه هاي مورد بررسـي درمقدار TNF-α تفاوت معناداري مشاهده نشد. با وجود اين بيان TNF-α در گروه آلودگي + تمرين كمتـراز گروه آلودگي و بيشتر از گروه تمرين و كنترل بود. گـروه تمـرين همچنـين بيـانTNF-α كمتـري رانسبت به گروه كنترل داشت (نمودار 1).

نمودار
1
.

ميانگينار
زش

هاي

TNF-
α

درگروه

هاي

مورد

مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید