تجربي

پس

آزمون

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پيشآزمون گروهها متغيرها
72/60±10/78 71/90±10/33 **74/15±10/94 ‡75/06±10/9 وزن (kg)
29/66±3/09 29/49±2/85 *30/49±3/61 ‡30/82±3/65 (Kg/m2)BMI
96/50±3/83 95/80±3/88 **92/50±3/95 ‡94/10±3/87 (cm )WC
1/01±0/03 1±0/05 **0/98±0/03 ‡1/01±0/05 WHR
203/4±34/76 201/6±34/99 **181/4±20/06 ‡201/3±26/7 (mg/dl)گلوكز

* تفاوت معنادار بين گروه تجربي با گروه كنترل بعد از تمرين (05/0 <P)
** تفاوت معنادار بين گروه تجربي با گروه كنترل بعد از تمرين (01/0 <P)
‡ تفاوت معنادار بين گروهها قبل و بعد از تمرين (05/0 <P)

ميانگين و انحراف استاندارد شاخصهاي ريوي در گروههاي تجربي و كنترل قبل و بعد از تمرين در جدول 2 گزارش شده است. نتايج نشان داد بين P= 0/001) FEV1 ،(P= 0/001) FVC) و P= 0/04) FEV1/FVC) دو گروه در پايان مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد. نتايج آزمون t همبسته نشان داد بين ميانگينP= 0/002) FEV1 ،(P= 0/001) FVC) در گروه تجربي بعد از 12 هفته تمرين قدرتي در مقايسه با اندازههاي پيشآزمون تفاوت معناداري وجود دارد.

پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون متغيرها
2/66±0/13 2/72±0/12 **2/81±0/15 ‡2/60±0/23 (l) FVC
2/34±0/25 2/39±0/28 **2/64±0/32 ‡2/37±0/3 (l)FEV1
89±3/5 86/5±3/81 *86/6±4/76 86/9±4/3 (% )FEV1/FVC
266609302030گروهها

تجربي

كنترل

گروهها


پاسخی بگذارید