0/092
0/554 188/6±26/3
8/08±0/56
10/53±2/70 189/3±25/8
8/09±0/57
10/51±2/67 گلوكز سرم (ميليگرم در دسيليتر) هموگلوبين گليكوزيله (درصد) انسولين (ميكرويونيت در ميليليتر) كنترل

كنترل

– 0/927 4/87±1/38 4/88±1/31 مقاومت به انسولين (HOMA-IR) 0/145
1/000
0/985
0/724 0/000*
0/240
0/121
0/000* 148/25±10/7
8/59±0/67 8/90±2/06
3/30±0/92 168/62±9/33 8/60±0/68
9/01±2/03
3/78±1/02 گلوكز سرم (ميليگرم دردسي ليتر)هموگلوبين گليكوزيله(درصد)
انسولين (ميكرويونيت در ميليليتر)مقاومت به انسولين(HOMA-IR) زرشك

عصارة

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

زرشك

عصارة

0/014* 1/000
0/010* 0/008*
0/160
0/009* 162/88±23/54
8/18±0/38
9/67±2/26 192/62±42/03
8/19±0/40
10/46±2/37 گلوكزسرم (ميليگرم در دسيليتر)هموگلوبين گليكوزيله (درصد) انسولين (ميكرويونيت در ميليليتر) تمري
ن

تمري

ن


پاسخی بگذارید