متغير
آپيش زمون 01/11±66/75 65/8±56/83 50/8±62/77
0/02
وزن(kg) آپس زمون 44/10±52/73* 78/6±58/81 79/8±95/77

تغييرات 98/0±14/2- 1/3±97/1 – 75/0±32/0
آپيش زمون 82/4±73/31 37/3±25/33 97/1±71/31 BMI
(2kg/m) پسĤزمون 59/4±84/30* 78/2±55/32 09/2±84/31 03/0 تغييرات 42/0±88/0- 25/1±70/0 – 31/0±13/0
آپيش زمون 39/5±33/36 23/3±08/43 26/5±48/39 درصد چربي
آپس زمون 34/5±25/34* 36/3±95/42 04/4±43/40 02/0
بدن
25047-2451780

تغييرات 68/1±07/2- 9/2±13/0 – 49/1±95/0 آپيش زمون 07/0±89/0 04/0±87/0 06/0±87/0 آپس زمون 07/0±82/0* 05/0±88/0 04/0±88/0 001/0 WHR تغييرات 02/0±06/0- 05/0±008/0 03/0±007/0 كالري آپيش زمون 154±1400 200±1414 222±1481 دريافتي آپس زمون 200±1409 180±1453 223±1498 26/0
(kcal) تغييرات 175±8 115±17 162±16
*مقدار p براي نتايج آزمون تي نمونه هاي وابسته (سطح معناداري05/0≤ P ،) **مقدار p براي نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه(سطح معناداري05/0≤ P)
جدول 3. نتايج آماري متغيرهاي بيوشيميايي در گروه هاي تجربي و كنترل در پيش آزمون و پس آزمون
(اطلاعات به صورت ميانگين ± انحراف استاندارد نشان داده شده اند)
p **گروه
متغير هوازي (14) مقاومتي (13) كنترل (13)
25047-518483

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

آپيش زمون 21/1±94/7 78/1±80/8 73/0±63/7 HbA1c(%) آپس زمون 30/1±03/7* 37/1±73/7* 89/0±57/7 004/0 تغييرات 45/0±91/0- 83/0±06/1- 31/0±06/0-
آپيش زمون 58/39±88/144 11/54±75/178 24/27±11/136
گلوكز ناشتا
آپس زمون 1/23±55/105* 04/42±12/124* 22/12±12/146 000/0
(mg/dl)
تغييرات 33/24±33/39- 67/21±62/54 – 08/17±00/10 آپيش زمون 43/2±97/5 98/1±09/9 90/1±86/7
انسولين
آپس زمون 75/1±63/6 81/1±09/8 89/1±88/6 1/0
(μIU/ ml)
تغييرات 63/1±66/0 68/2±00/1- 83/1±98/0مقاومت به آپيش زمون 40/3±86/6 76/3±65/12 68/2±48/8 انسولين آپس زمون 27/2±69/5 48/3±02/8* 06/2±00/8 01/0
(HOMA-IR) تغييرات 22/2±16/1- 55/3±62/4- 45/2±48/0
آپيش زمون 91/3±88/11 96/2±94/12 55/1±22/13 رزيستين
آپس زمون 94/4±24/21* 06/4±70/18* 86/1±45/13 000/0
(ng/ml)
تغييرات 81/2±35/9 72/4±76/5 57/0±23/0 آپيش زمون 54/0±33/2 49/0±65/2 72/0±10/2 CRP
(mg/l) آپس زمون 37/0±78/1* 43/0±20/2* 74/0±03/2 002/0 تغييرات 25/0±54/0- 29/0±45/0 – 18/0±06/0-
*مقدار p براي نتايج آزمون تي نمونه هاي وابسته (سطح معناداري05/0≤ P ،) **مقدار p براي نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه (سطح معناداري05/0≤P)
جدول 4. رابطة بين رزيستين با شاخص مقاومت به انسولين و CRP در گروههاي هوازي و مقاومتي

متغير پيشآزمون پسآزمون تغييرات
ضريب همبستگيP ضريب همبستگيP ضريب همبستگيP

گروه هوازي
مقاومت به انسولين 37/0 31/0 14/0- 72/0 20/0 – 60/0

(HOMA-IR)
0/20 – 0/47 0/26 0/41 0/47 0/27 (mg/l) CRP

گروه مقاومتي
مقاومت به انسولين 46/0- 25/0 52/0- 17/0 35/0 – 39/0

(HOMA-IR)
0/21 – 0/49 0/03 *-0/75 0/69 -0/16 (mg/l) CRP

*رابطه در سطح معناداري برابر 05/0 ≤P، برقرار است.


دیدگاهتان را بنویسید