21 ± 1/2 سن (سال)
156 ± 3/4 قد (سانتيمتر)
59 ± 9/8 وزن (كيلوگرم)
23 ± 4 شاخص تودة بدن (Kg/m²)
29/8 ± 0/8 درصد چربي بدن
38/5 ± 7/2 تودة بدون چربي (كيلوگرم)

نتايج تجزيه وتحليل آماري در مورد ساير متغيرهاي تحقيق در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2. شاخصهاي بيوشيميايي گروههاي مختلف تحقيق در زمانهاي مختلف فاصلة

زماني گروهها پيش از تمرين از بلافاصله تمرين پس پس نيم از ساعت تمرين درون F گروهي درون P گروهي متغيرها

كنترل 63/0±50/1 69/0±54/1 70/0±55/1 60/1 22/0
0/007 7/88 2/04±0/82 1/92±0/80 1/51±0/64 تمرين قدرتي
با انسداد
0/001 11/18 2/16±1/08 1/89±0/80 1/59±0/60 تمرين بدون
انسداد
////////////// ////////////// 2/12 1/15 0/65 F بينگروهي

رشد

هورمون

)
ng/ml
(

رشد

هورمون

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

)

ng/ml

(

P بينگروهي 9/0 32/0 13/0 ////////////// //////////////


پاسخی بگذارید