5/1 دقيقه فعاليت،30 ثانيه استراحت
دقيقه فعاليت،30 ثانيه استراحت
5/2 دقيقه فعاليت،30 ثانيه استراحت
دقيقه فعاليت،30 ثانيه استراحت
5/3 دقيقه فعاليت،30 ثانيه استراحت
دقيقه فعاليت،30 ثانيه استراحت
4 دقيقه فعاليت،30 ثانيه استراحت

حركا ت
كششي 60 1
60 2
60 3
70 4
80 5
90 6
90 7
90 8

خونگيري و جداسازي لنفوسيتها
خون گيري (10 ميلي ليتر) از وريد قدامي بازو و در حالت نشسته انجام گرفت. نمونه هاي خوني در ساعت هشت صبح بعد از ناشتايي كامل شبانه (10 تا 12 ساعته)، پيش و پس از برنامة تمريني (8 هفته) گرفته شد. خون گيري پس آزمون آزمودنيهاي گروه تمرين، سه روز پس از آخرين جلسة تمريني بهعمل آمد (40). اين مدت زمان براي اطمينان از عدم تأثيرگذاري كوتاه مدت فعاليت ورزشي بود (23).
7 سيسي از آن بهمنظور جداسازي سرم سانتريفيوژ شد و در ميكروتيوبهاي ويژه ريخته شده و در دماي منفي 80 درجة سانتي گراد براي اندازهگيري متغيرهاي لازم فريز شد و 3 سي سي ديگر به منظور جداسازي لنفوسيت ها، ابتدا با 5 ميلي ليتر بافر ليزكننده (حاوي تركيبي از تريس باز، كارور منيزيم،سوكروز، تريتون ايكس و آب مقطر) مخلوط شده و به مدت پانزده دقيقه با دور سه هزار در دقيقه سانتريفيوژ شد. بعد از خالي كردن محلول رويي، دوباره با مقدار 5 ميلي ليتر بافر فسفات نمك مخلوط و دوباره با دور 3 هزار در دقيقه به مدت 15 دقيقه سانتريفيوژ شد. در نهايت گلبول هاي سفيد جدا شدند و سپس در دماي منفي 80 درجه فريز شده و براي استخراج پروتئين ABCA1 به آزمايشگاه انتقال داده شد.
اندازه گيري متغيرهاي بيوشيميايي اندازه گيري مقدار بيان پروتئين ABCA1
به منظور اندازه گيري پروتئين ABCA1 از هموليز سلولي و روش الايزاي حساس استفاده شد (37). به اين ترتيب كه تهية ليز سلولي به كمك بافر ليز كننده (بافر تريس 50 ميلي مولار با اسيديتة
4/7 حاوي 5 ميلي مولار EDTA و 1 درصد تريتون ايكس 100) و حاوي مخلوط آنتيپروتئازها
(كوكتل آنتي پروتئازي پروبلاك ساخت كمپاني كولد بيو آمريكا) روي يخ صورت گرفت. سپس محلول رويي هموژنات پس از سانتريفيوژ در دور 12 هزار به مدت 15 دقيقه، در دماي 4+ درجه به كمك سانتريفيوژ يخچال دار هتيش آلمان جداسازي شد و بعد مقدار پروتئين ABCA1 از طريق كيت الايزاي شركت كاسابيوي ژاپن اندازهگيري شد. در كيت مذكور، از روش بسيار حساس بيوتين استرپتوآويدين بهره گرفته شده بود. روش انداز هگيري براساس دستورالعمل كيت اجرا شد.

اندازه گيري ApoA-I، ليپوپروتئين ها، تري گليسريد،كلسترول تام و قند خون ApoA-I با استفاده از كيت الايزا ساخت شركت آساي پيرو آمريكا اندازه گيري شد. HDL-،LDL-cc به وسيلة روش رنگسنجي آنزيمي از طريق كيت ويژه ساخت شركت رندوكس انگلستان، تري گليسريد و كلسترول پلاسما با روش نورسنجي آنزيمي از طريق كيت هاي ويژه ساخت شركت پارس آزمون اندازه گيري شد. گلوكز پلاسما با استفاده از روش رنگسنجي آنزيمي از طريق گلوكز اكسيداز، با كيت ويژه ساخت شركت پارس آزمون اندازه گيري شد.
تجزيه وتحليل آماري
پس از تأييد طبيعي بودن توزيع دادهها با آزمون كولموگروف – اسميرنوف (k-s) به منظور بررسي تفاوت سطوح متغيرها در قبل و بعد از تمرين در هر گروه از آزمون آماري T-test (همبسته) و بين دو گروه از آزمون آماري T-test (غيرهمبسته) استفاده شد و سطح معناداري 05/0<P در نظر گرفته شد. داده هابه وسيلة نرم افزار spss نسخة 16 تجزيه وتحليل شد.

نتايج و يافته هاي تحقيق
يافته هاي مربوط به آزمودني ها نشان داد كه در شرايط پايه تفاوت ميانگين هاي تمامي متغيرهاي اندازهگيري شده بين دو گروه كنترل و تمرين معنادار نبود كه نشاندهندة همگن بودن دو گروه است. درحالي كه بررسي داده هاي مربوط به آزمودني ها پس از تمرين نشان داد كه مقادير مربوط به پروتئين ABCA1 لنفوسيتي، غلظت پلاسمايي HDL-c ، Apo A-Iافزايش داشت كه اين افزايش در خصوص پروتئين ABCA1 معنادار بود (000/0=P)، ولي در مورد P=0/527) ApoA-I ) و HDL-P=0/93)c ) معنادار نبود. از طرفي مقادير پلاسمايي LDL-c/HDL-،TC،TG ،LDL-c
TC/HDL-c ،c كاهش داشت كه كاهش مربوط به LDL- ،(P=0/001) TC،(P=0/017)TGP=0/026) c/HDL-c) و P=0/002) TC/HDL-c) معنادار بود. همچنين تغييرات مربوط به شاخصهاي تركيب بدن مثل درصد چربي بدن (015/0=P=0/042) BMI ،(P) و VO2max
(000/0=P) بين دو گروه معنادار بود (05/0<P ) (جدول 2).

0/37 150/2±28/02 120/6±24/2 0/097 141/5±38/6 124/13±27/7 LDL-c
(mg/dl)
91849246322

جدول 2. اندازة متغيرهاي آزمودني ها در شرايط قبل و بعد تمرين و نتايج آزمون T-test (غيرهمبسته) ادامة جدول 2. اندازة متغيرهاي آزمودني ها در شرايط قبل و بعد تمرين و نتايج آزمون T-test
(غيرهمبسته)
مرحلهپيش از تمرين پس از تمرين
98199-256865

متغير گروه تمرين گروه كنترل p گروه تمرين گروه كنترل P
0/001* 226/8±34/9 183/8±25/5 0/17 219/7±38/6 200/3±38/03 (mg/dl) TC

(mg/dl) TG
0/026* 3/29±0/7 2/81±0/63 0/79 3/12±0/65 3/05±0/76 LDL-c/HDL-c
0/002* 5/12±0/77 4/13±0/8 0/78 4/82±0/86 4/91±0/76 TC/HDL-c
0/66 96/2±9/6 97/7±9/3 0/58 95/4±10/07 97/9±14/2 (mg/dl) FG
دادهها به صورت ميانگين ± انحراف استاندارد- سطح معناداري (05/0<P)؛BMI : شاخص تودة بدن؛ VO2max:حداكثر اكسيژن مصرفي؛ ABCA1: ناقل جعبه اي وابسته به آدنوزين تري فسفات؛ Apo A-I: آپوليپوپروتئين A-I ؛ HDL-c : ليپوپروتئين پرچگال؛LDL-c : ليپوپروتئين كم چگال؛ TC:كلسترول تام؛ TG:تري گليسريد؛ FG:گلوكز ناشتا

نتايج T-test (همبسته) در دو گروه نشان داد كه در گروه تمرين به غير از P=0/965) FG)، P=0/176) LDL-c/HDL-c) و P=0/57) LDL-c) كه تفاوت ميانگين ها معنادار نبود، در ديگر متغيرها مانند وزن (000/0P=)، درصد چربي بدن (000/0P=)، شاخص تودة بدن (000/0TC ،(p= (002/0P=0/021) TG ،(P=) و P=0/007) TC/HDL-c) كاهش ميانگين ها و در مورد ABCA1
(000/0p=0/029) Apo A-I ،(P=) و P=0/031) HDL-c) افزايش ميانگين ها معنادار بود
(05/0<P)، ولي در گروه كنترل بين قبل و بعد از 8 هفته بهغير از تفاوت ميانگين نسبت TC/HDL-
P=0/008) c) در بقية فاكتورها تفاوت ميانگينها معنادار نبود (05/0>P) (جدول3) .

جدول 3. نتايج T-test(همبسته) در گروه هاي تمرين و كنترل
گروه گروه تمرين گروه كنترل
(kg/m²) BMI
0/83 33/7±1/87 33/55±2/4 0/96 38/6±2/16 34/37±2/5 VO2 max
(ml/kg/min)
ABCA1
(pg/mg/p)
25047-235680

p-value پيش از تمرين پس از تمرين p-value متغير قبل تمرين بعد تمرين 0/78 89/8±9/78 90/02±10/5 0/000* 83/9±10/14 87/26±11/05 (kg)وزن درصد چربي بدن
(mg/dl) HDL-c
0/095 150/2±28/02 141/5±38/6 0/101 120/6±24/2 124/13±27/7 (mg/dl) LDL-c
(µg/dl) ApoA-I

ادامة جدول 3. نتايج T-test(همبسته) در گروه هاي تمرين و كنترل

گروه گروه تمرين گروه كنترل
25047-23550403
/
38
±
3
/
200

5
/
25
±
8
/
183

*
021
/
0

6
/
38
±
7
/
219

9
/
34
±
8
/
226

267
/
0

8
/
87
±
07
/
194

2
/
71
±
3
/
154

052
/
0

1
/
118
±
4
/
187

9
/
69
±
7
/
202

518
/
0

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

03

/

38

±

3


پاسخی بگذارید