190

KD Marker

Control

Endurance

شكل 1. باند پروتئيني مربوط به نمونههاي عضلة خمكنندة دراز انگشت شست در دو گروه تمرين استقامتي و كنترل همراه با پروتئين ماركر 190 كيلودالتوني

شكل 2. نمودار مقدار پروتئين α-1A در دو گروه تمرين استقامتي و كنترل در عضلة خمكنندة دراز انگشت شست
آزمون t در گروههاي مستقل نشان داد كه تفاوت معناداري در مقدار پروتئينα-1A بين گروهتمرين استقامتي (26/7±83/70 حجم باند به مقدار پروتئين) و گروه كنترل (28/6±01/70) در عضلة خمكنندة دراز انگشت شست وجود ندارد (839/0 P=).

Control
Endurance
190
KD Marker

Control

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Endurance

190


دیدگاهتان را بنویسید