سطوح پپتيد وابسته به ژن كلسي تونين پلاسماي خون با استفاده از روش الايزا و بهوسيلة كيت هاي آزمايشگاهي مارك ايستو بيوفارم اندازه گيري شد. با توجه به اينكه در برخي تحقيقات از آزمون معتبر بروس براي تعيين استقامت قلبي- عروقي استفاده شده بود و تمرينات هوازي نيز اغلب روي دستگاه نوارگردان انجام گرفته بودند، همچنين براي مقايسة بهتر نتايج سعي شد از اين آزمون و دستورالعمل مربوطه براي تعيين استقامت قلبي- عروقي آزمودنيها استفاده شود. درصد چربي و تركيب بدني آزمودنيها نيز با اندازه گيري چين پوستي آزمودنيها در نواحي پشتبازو، فوق خاصره و جلوي ران با استفاده از كاليپر مدل لانج اندازهگيري و از طريق معادلة جكسون و پولاك برآورد شد.
روش هاي آماري: ابتدا از آمار توصيفي براي تعيين ميانگين و انحراف معيار و درصد تغييرات در متغيرها استفاده شد. با توجه به اينكه مفروضة تحليل كواريانس برقرار نبود، براي مقايسة نتايج گروهاي تجربي و كنترل از آزمون tمستقل و روش اختلاف ميانگين ها استفاده شد. براي تحليل دادهها از نرمافزار SPSS (نسخة 16) و براي ترسيم شكل ها از نرمافزار EXCEL استفاده شد.

يافته هاي تحقيق
برخي مشخصه هاي توصيفي مورد ا ندازهگيري در جدول 3 و شكلهاي 1 و 2 ارائه شده است. داده هاي حاصل نشان ميدهند كه ميانگين متغيرهاي مورد اندازه گيري در پيشآزمون و پسآزمون گروه كنترل تفاوت چشمگيري با هم ندارند، اما در گروه تجربي پس از مداخلة تمريني در بيشتر موارد بهبودي حاصل شده است.

جدول 3. مشخصه هاي توصيفي آزمودنيهاي دو گروه كنترل و تجربي
سن (سال)

روه
گ
ها
متغير

ها

تجربي
نترل
ك

معيار

انحراف

و

ميانگين
معيار

انحراف

و

ميانگين

53
/
6
±
69
/
31
30
/
9
±
55
/

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

37

روه

گ

ها

متغير

ها

تجربي

نترل


پاسخی بگذارید