افزايش جذب نوري كه در طول موج 540 – 660 نانومتر خوانده ميشود، با مقدار لاكتات متناسب است. همچنين براي اندازه گيري فعاليت LDH از روش DGKC (روش استاندارد انجمن بيوشيمي آلمان) استفاده شد. در اين روش فعاليت آنزيم با توجه به ميزان تغيير غلظت NADH تعيين مي شود (22).

Pyruvate + NADH Lactate + NAD+ H+
LDH با فعاليت NADH اكسيد ميشود. مقدار كاهش NAD به NADH در اين فرايند
نسبت مستقيم دارد كه به روش فتومتري قابل اندازه گيري است. براي اطمينان از نتايج از سرم كنترل استفاده شد.
تجزيه وتحليل آماري
نتايج تحقيق بهصورت شاخصهاي پراكندگي ميانگين و انحراف معيار (M± SE) بيان شده است. براي اطمينان از طبيعي بودن توزيع نمونه ها از آزمون كولموگروف – اسميرنوف و براي مقايسة تفاوت بين گروه ها از آزمون t مستقل استفاده شد. در ضمن كلية تجزيه وتحليل هاي آماري با نرمافزار Spss 16در سطح معناداري 05/0< P انجام گرفت.

يافته هاي تحقيق
براساس نتايج اين تحقيق، در شروع و پس از هشت هفته تمرين تناوبي، تغيير معناداري در وزن حيوانات مشاهده نشد (جدول 3).
جدول 3. تغيير وزن موشها در طول هشت هفته تمرين تناوبي (گرم)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هفتة
هشتم هفتة هفتم هفتة ششم هفتة پنجم هفتة
چهارم هفتة سوم هفتة
دوم مانهفتة
اول زگروه
303/9 290/2 285/9 284/5 272/6 266/5 251/9 222/9 تجربي
(ميانگين وزن)

306/3 292/7 258/8 274 271/4 260/6 258 228/4 شاهد (ميانگين وزن)

جدول 4. ميانگين سطح لاكتات و فعاليت آنزيم لاكتات دهيدروژناز خون بعد از اجراي پروتكل تمرين
(ميانگين± SD)

روه
گ
شاهد
تجربي

روه
گ
روه
گ

روه

گ

شاهد

تجربي

روه

گ

روه


پاسخی بگذارید