زمان اندازه گيري مقدارPدرصد مقدارPمتغير گروه ها تغيير
پيش آزمون پسآزمون درون گروهي بينگروهي
بار40 ددر قيقه،هفته 4 37/7±40/54 56/7±61/53 04/0 45/1 03/0

190393273209

وزن(كيلوگرم) بار45 ددر قيقه،هفته3 43/11±38/50 35/10±37/49 10/0 2 كنترل 40/10±62/53 94/9±26/54 22/0 19/1
 /732 0/11 22/06 ± 2/67 22/68 ± 1/95 40 دقيقه، 4 بار در هفته
 1/99 0/10 22/16±4/24 22/61±4/72 45 دقيقه، 3 بار در هفته
بدن (شاخص تودةكيلوگرم
بر متر مربع) 07/0
كنترل 05/5±48/2390/4±74/2326/0 92/1 

(درصد بدندرصد ) چربي باربار4045 ددددرر قيقهقيقه،،هفتههفته34 9161//74±±7337//3333 3915//66±±4548//3129 03/020/00 75/65/6 11

07/0
190393-16573

كنترل 12/5±66/37 35/4±46/37 81/0 53/0 
VO2peak بار40 ددر قيقه،هفته4 93/1 ± 56/16 80/3±81/24 001/0 81/49

190393262496

ml/kg/min بار45 ددر قيقه،هفته3 10/1±22/15 69/3±29/21 003/0 02/44 0001/0كنترل 24/2±59/15 96/2±06/13 06/0 22/11
ادامة جدول 1. شاخص هاي فيزيكي و فيزيولوژيكي آزمودنيها
190393-46775

زمان اندازه گيري مقدارPدرصد مقدارPمتغير گروهها تغيير
پيش آزمون پس آزمون درون گروهي بينگروهي
733700239568

آزمون عملكردي بار40 ددر هقيقه،فته4 43/0 ± 15/2 30/0 ± 45/1 003/0 55/32
300 يارد راه 45 دقيقه، 3 17/0 ± 21/2 30/0± 77/1 005/0 90/19 02/0
بار در هفته
-178368-179201رفتن

(
دقيقه
)

رفتن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(

دقيقه

)

كنترل 49/0 ± 56/2 57/0±48/2 6/0 12/3
733700247687

بار40 ددر قيقه،هفته4 37/5 ± 50/72 16/6 ± 62/7287/0 16/0

(WCcm) بار ددر قيقه،هفته3 73/62/7212± 97/9±87/70 46/0 40/2 33/0
2/59 0/05 0/75±0/04 0/77 ± 0/04 40 دقيقه، 4 بار در هفته
6/17 0/004 0/76±0/04 0/81 ± 0/07 45 دقيقه، 3 بار در هفته
-270552-27887

كنترل 93/9 ± 12/73 92/10±87/74 29/0 39/2

0/002 WHR


دیدگاهتان را بنویسید