81/3±3/2 92±11/3 90/2±5/2 72/5±6/3 76/6±9/2 وزن (كيلوگرم)

آزمون هاي آنتروپومتري و تركيب بدني
تمام آزمون ها در سه روز متوالي اجرا شد. در روز اول آزمودني ها ابتدا با مراحل مختلف آزمونها آشنا شدند. در اين روز ابتدا وزن (ترازوي ديجيتالي Seca با دقت 01/· كيلوگرم)، قد (قدسنج Seca با دقت 1/0 سانتي متر) آزمودني ها اندازه گيري شد. سپس ويژگيهاي آنتروپومتري شامل طولها (گسترة طولي دو دست، دست، بازو، ساعد و كف دست) محيط ها (سينه، بازو شل و منقبض، شكم، باسن، ساعد، ساق پا و ران) عرض ها (شانه، آرنج و زانو) اندازه گيري شد. تمام اندازه گيريهاي آنتروپومتري براساس روشهاي استاندارد اندازه گيري شد (19). همچنين درصد چربي از طريق ضخامت چين پوستي 7 سر (دوسر بازو، سه سر بازو، تحت كتفي، فوق خاصره، شكم، ران و ساق پا) با روش نورتون و همكاران محاسبه شد (30). اندازه گيريهاي ضخامت چربي زيرپوستي به وسيلة كاليپر مدل Skin Fold Caliper Baseline, united state توسط فرد متخصص با ابزار پيكرسنجي مشابه از سمت راست بدن بازيكنان انجام گرفت. همچنين تيپ بدني بازيكنان به روش هيث و كارتر و از طريق نرم افزار محاسبه شد.
آزمون هاي فيزيولوژيك
آزمون هاي فيزيولوژيك پس از 24 ساعت اجتناب از تمرينات شديد، در مركز سنجش قابليت هاي جسماني آكادمي ملي المپيك به عمل آمد. آزمون هاي فيزيولوژيك شامل توان هوازي (آزمون 20 مترشاتل ران)، توان بيهوازي با اسيد لاكتيك (ارگوجامپ 15 ثانيه)، توان انفجاري پايين تنه (پرش سارجنت)، پرش اسپك، پرش دفاع، سرعت (دوي 40يارد)، چابكي (دوي 9×4 متر) و انعطاف پذيري (انعطاف تنه به جلو)، قدرت خمش انگشتان (دينامومتر)، استقامت عضلات شكم (دراز و نشست) زمان واكنش (آزمون ديداري دوجهته) بود. براي هر آزمون (به استثناي آزمون 20 متر شاتل ران)، افراد دو بار آزمون را تكرار مي كردند و بهترين ركورد براي آنها ثبت مي شد. تمام آزمون ها، به طوريكه در جدول 2 آمده است، اجرا شد.
جدول 2. نحوة اجراي تحقيق
اندازهگيري هاي تركيب بدني و آنتروپومتريك ساعت 12-9 روز اول
آزمونهاي پرش اسپك، پرش دفاع، سارجنت، بوسكو، چابكي

(دوي 9×4 متر)، سرعت (دوي 40يارد) ساعت 12-9 روز دوم
آزمون 20 متر شاتل ران، دراز و نشست، آزمون ديداري دوجهته، آزمون خم كردن انگشتان، انعطاف پذيري (انعطاف تنه به جلو) ساعت 12-10 روز سوم

تجزيه وتحليل آماري
از روش هاي آمار توصيفي براي تعيين ميانگين و انحراف معيار استفاده شد. پس از تأييد توزيع نرمال داده ها به وسيلة آزمون كولموگروف – اسميرنوف، براي بررسي تفاوت هاي فيزيولوژيك، آنتروپومتريك، تركيب بدني، تيپ بدني بين بازيكنان پست هاي مختلف از آناليز واريانس يكطرفه استفاده شد. داده ها به صورت ميانگين± انحراف معيار ارائه شده است. تمام عمليات آماري تحقيق به وسيلة نرم افزار SPSS نسخة 16 انجام گرفت و سطح معنا داري آزمون ها 05/0P< در نظر گرفته شد.
يافته ها
نتايج تحقيق حاضر در مورد ويژگيهاي پيكرسنجي، تركيب بدني و فيزيولوژيك بازيكنان واليبال به تفكيك در جدول هاي 3، 4، 5 آورده شده است.
عوامل پيكرسنجي
نتايج آماري آزمون آناليز واريانس يكطرفه نشان داد كه بين قد و وزن در پستهاي مختلف واليبال از نظر آماري تفاوت معناداري وجود دارد (05/0P<)، دفاعكنندة وسط و پشت خطزن بلندقدتر بودند. مقايسة درونگروهي دادهها نشان داد كه ميانگين گسترة طولي دو دست دفاع كنندة وسط از بازيكنان قدرتي (049/0P=) و بازيكن آزاد (014/0P=) بيشتر است. همچنين پشت خطزن گسترة طولي دو دست بيشتري از بازيكنان آزاد دارد (017/0P=). مقايسة درون گروهي دادهها نشان داد كه ميانگين طول پايينتنة دفاع كنندة وسط از بازيكن آزاد (007/0P=) بيشتر بود. همچنين پشت خط زن ها ميانگين طول پايينتنة بيشتري از بازيكنان آزاد دارند (012/0P=). دفاعكننده هاي وسط و پشت خط زن طول دست و طول بازوي بيشتري نسبت به دريافتكنندههاي قدرتي و بازيكن آزاد دارند. همچنين دريافتكنندة قدرتي ميانگين طول بازوي بيشتري به نسبت بازيكنان آزاد (04/0P=) داشتند. نتايج نشان داد كه ميانگين طول كف دست پشت خط زنها از بازيكنان آزاد (011/0P=) و دريافت كنندههاي قدرتي (014/0P=) بيشتر است. ميانگين عرض شانة دريافتكنندههاي قدرتي از پاسورها (029/0P=) بيشتر بود. همچنين دفاع كنندههاي وسط داراي ميانگين عرض شانة بيشتري از بازيكنان آزاد (043/0P=) و پاسورها (013/0P=) بودند. بين ديگر عوامل آنتروپومتري بازيكنان تفاوت معناداري مشاهده نشد (05/0P>).
جدول 3. ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پيكرسنجي در پستهاي مختلف

بازي

پست

متغير

پاسور

آزاد

بازيكن

دفاع

وسط

كنندة

پشت

خط

زن

دريافت

كنندة
قدرتي

5

/
1
±
6
/
184

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بازي

پست

متغير


دیدگاهتان را بنویسید