متغير گروه ها انحراف معيار ± ميانگين ارزش P قبل بعد
تركيبي 60/22± 30/298 *24/15± 56/287 01/0 RBP4(pg/ml) كنترل 21/19 ± 17/293 50/19± 87/293 34/0
تركيبي 54/0 ±80/2 *42/0± 60/2 04/0 مقاومت به انسولين
كنترل 29/0 ±67/2 29/0± 69/2 07/0
تركيبي 95/4 ±76/94 *91/6 ± 65/90 00/0
وزن(kg)
كنترل 45/5 ± 30/92 31/5 ±58/92 28/0
ادامة جدول 2. نمايش متغيرهاي پيشآزمون و پس آزمون درگروه هاي پژوهشي#
متغير گروه ها انحراف معيار ± ميانگين ارزش P قبل بعد
244495-42343581
/
0
±
44
/
31
±

81

/

0

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

±

44

/

31

±

شاخص تودة تركيبي *77/0± 96/29 00/0 بدن(²(kg/m كنترل 33/1 32/30 34/1 ± 39/30 16/0 تركيبي 50/1± 40/31 *24/1 ± 00/29 00/0 درصد چربي كنترل 96/1 ± 36 /30 11/2 ± 55/30 05/0
# اطلاعات جدول براساس آزمون t زوجي (وابسته ) حاصل شده است
معناداري تغييرات پيشآزمون تا پسآزمون در سطح 05/0 ≤P

نتايج آزمون t مستقل نشان داد كه اختلاف بين مقادير تغييرات RBP4 سرم در گروه تركيبي با گروه كنترل (003/0P=) معنادار است (جدول 3). بر اين اساس سطح RBP4 سرم در گروه تركيبي نسبت به گروه كنترل در مقايسه با پيش آزمون به طور معناداري كاهش يافت. همچنين همان طوركه جدول 3 نشان مي دهد، شاخص مقاومت به انسولين آزمودني ها در گروه تركيبي نسبت به گروه كنترل در مقايسه با پيش آزمون كاهش معناداري را نشان ميدهد (019/0P=).

جدول 3. نتايج بررسي تغييرات سطوح سرمي RBP4 و شاخص مقاومت به انسولين (آزمون t مستقل)

متغير گروه ها اختلاف ميانگين ارزش t ارزش F ارزش αP


پاسخی بگذارید