گروه

هاي

سني

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سالمند
(انحراف استاندارد±ميانگين) ميانسال
(انحراف استاندارد±ميانگين) كودكان
(انحراف استاندارد±ميانگين) مشخصات آزمودني ها
52±5/7 34/3±4/9 12/7±1/7 سن (سال)
171±4/79 179±5/3 155±11/57 قد (سانتيمتر)
80±6 81/2±18 48/3±15/96 وزن (كيلوگرم)
27/1±1/58 25/3±5/04 19/6±3/86 شاخص تودة بدن (كيلوگرم بر متر مربع)
51/81±3/58 58/24±7/26 52/66±3/56 اكسيژنمصرفي (ميليليتر كيلوگرم/دقيقه)

جدول هاي 2 تا 3 نيز به ترتيب ميانگين و انحراف استاندارد شاخص هاي اسـپيرومتري در قبـل و پـس ازفعاليت كارسنج پايي و دستي را در سه گروه سني نشان مي دهد. ظرفيـت حيـاتي اجبـاري (FVC) در افراد نابالغ، افزايش غيرمعني دار (41/0p=) و حجم بـازدمي بـا فشـار در يـك ثان يـه (FEV1) افـزايشمعني دار (033/0p=) را پس از فعاليت كارسنج پايي نسبت به قبل از فعاليت نشـان داد؛ امـاFVC در گروه هاي سني ميانسال و سالمند، دچار كاهش غيرمعني دار گرديد (مقـدار p بـه ترتيـب 13/0و53/0).
FEV1 نيز در افراد ميانسال افزايش معنيدار و در سالمندان افزايش غيرمعني دار پيـدا كـرد. (مقـدار p به ترتيب003/0 و5/0)(جدول 2).
جدول 2. تغييرات شاخصهاي اسپيرومتري در قبل و متعاقب اجراي كارسنج پايي در آزمودنيهاي با گروه هاي سني مختلف
هاي

شاخص

اسپيرومتري

گروه

سني

هاي

اجباري

حياتي

ظرفيت
)
FVC
(

هاي

شاخص


پاسخی بگذارید