65-60 درصد 3 دقيقه 14+14 دقيقه سوم
70 درصد ……… 25 دقيقه چهارم
75 درصد ……….. 25 قد يقه پنجم
80 درصد ……….. 30 دقيقه ششم
85 درصد …………. 30 دقيقه هفتم
هفته
هشت
تمرين تداومي دويدن
هشتم 30 دقيقه ………… 85 درصد

نحوة سنجش متغيرها
پراكسيداسيون چربي (MDA) (با استفاده از شناساگر تيوباربيتوريك اسيد): ابتدا 2/0 سي سـي پلاسـما با 4 سي سي از محلول حاوي 5/2 مولار اسيد استيك1، 5/0 مولار اسيد كلريدريك2، 8/5 مولار پركلريك

.1 Acetic acid
.2 Hydrochloric acid
اسيد، 4/1 مولار اسيد تري كلرواستيك و 20 ميلي مولار تيوباربيتيوريك اسيد3 مخلوط شد. سپس 60 دقيقه در بن ماري 100 درجة سانتي گراد قرار گرفت. پس از آن با سرعت 2000 دور در دقيقه و به مدت 20 دقيقه سانتريفيوژ شد. پس از جمع آوري محلول بالايي، قرائت با اسـتاندارد تتـرا اتوكسـي پروپـان و
492 نانومتر (توسط دستگاه اسپكتروفتومتر) صورت پذيرفت.
سنجش بيلي روبين، اسيد اوريك و پروتئين تام: براي سنجش اين متغيرهـا از كيـت هـاي شـركت پارس آزمون و دستگاه اتوآنالايزر استفاده شـد . بـه منظـور افـزايش دقـت ، سـنجش متغيرهـاي مـذكور به صورت (Duplicate) دو بار آزمايش براي هر نمونه انجام گرفت.
براي جلوگيري از افزايش كاذب متغيرها بر اثر كـاهش حجـم پلاسـما ، تغييـرات حجـم پلاسـما بـا استفاده از فرمول ديل و كاستيل (1974) محاسبه شد. البته اين فرمول با اين پيش فرض قابـل اسـتفاده است كه تمرينات كوتاه مدت كمتر از ده روز موجب تغيير معنـاداري در حجـم سـلول هـاي قرمـز خـون نمي شود 7(). پس از محاسبة تغييرات حجم پلاسما، شاخص هاي اندازه گيري شده پس از ورزش، تصـريح شدند.
تجزيه وتحليل آماري
براي تجزيه وتحليل داده ها، ابتدا با استفاده از آزمون كولموگروف – اسميرنوف از طبيعـي بـودن داده هـااطمينان حاصل شد و سپس از روش آناليز واريانس يكطرفه با اندازه گيري مكـرر و t همبسـته اسـتفاده شد. همچنين داده ها با استفاده از تصحيح بن فروني اصلاح شدند. به علاوه براي مقايسة بـين گروهـي از t مستقل استفاده شد. سطح معناداري 05/0 =α در نظر گرفته شد.

يافته ها و نتايج تحقيق اكسيژن مصرفي
در گروه تجربي مقدار اكسيژن مصرفي جلسة حاد دوم نسبت به جلسة حاد اول (001/0=t=-13/59 ،p) افزايش معناداري داشت. به علاوه تفاوت معناداري در مقدار اكسيژن مصرفي جلسـات حـاد اول (08/0= P، 45/1= t) و حاد دوم گروه تجربي و كنترل (66/0 = t = -9/39 ،P) مشاهده نشد (جدول 3).
جدول 3. نتايج اندازه گيري اكسيژن مصرفي1-ml/kg-1/min (ميانگين ± انحراف معيار)
معنادار در سطح 05/0

جلسة

حاد

اول

جلسة

حاد

دوم

تجربي

9
/
3
±
3
/
32

6
/
2
±
6
/
43

كنترل

5
/
2
±
1
/
30

1
/
3
±
5
/
30

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جلسة

حاد

اول

جلسة


پاسخی بگذارید