جدول 2. بررسي توصيفي BMI غواصان پيش از آزمون و پس از آزمون
ميانگين انحراف معيار BMI
3/57826 23/7435 آپيش زمون
3/80216 23/7965 آپس زمون

جدول3. بررسي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعة غواصان در حالتهاي حبس نفس و اسكوبا پيش از آزمون و پس از آزمون
-36712-59143

پارامتر تنفسي پيش آزمون پس آزمون نتيجة آزمون
گروهميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار
غواصانp t
اسكوبا66/3 26/0 6211/3 26050/0 429/0 679/0
IC
-36712-231375

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حبس نفس 71/3 48/0 7288/3 49978/0 0/1 – 351/0 VCMAX اسكوبا 4422/4 36334/0 59/4 47/0 357/1 – 212/0 حبس نفس 5175/4 73358/0 83/4 577/0 492/3 – 010/0 FVC اسكوبا 4678/4 39172/0 56/4 47303/0 971/0 – 36/0

حبس نفس3988/3 70988/0 66/4 607/0 499/2 – 041/0 FEV1 اسكوبا39/3 44822/1 6244/3 12165/1 208/1 – 262/0

حبس نفس6613/3 76669/0 5725/3 27945/1 282/0 786/0

جدول4. مقايسة ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي تست ريوي قبل و بعد از دورة تمريني در اسكوبا
و حبس نفس
تمريني

دورة

از

بعد

تمريني

دورة

از

قبل

P-Value

t-student

P-Value

t-student

آزمودني

تنفسي

پارامتر

375
/
0

/914
0

788
/
0

273
/
0

نفس

حبس

Vcmax

اسكوبا

579
/
0

/567
0

79
/
0

271
/
0

نفس

حبس

IC

اسكوبا

707
/
0

/383
0

804
/
0

252
/
0

نفس

حبس

FVC

اسكوبا

93
/
0

/089
0

643
/
0

473
/
0

نفس

حبس

FEV1

اسكوبا

تمريني

دورة

از

بعد


پاسخی بگذارید