پارسيان حشمت اله، سيدالنگي سيده زهرا، غزاليان فرشاد، سهيلي شهرام، خانعلي فتانه، شيرواني حسين.
(1389). “تأثير تمرينات قدرتي بر پروتئين واكنشي (CRP)Cو فيبريتوژن پلاسمايي مردان جوان تمرين نكرده”. مجلة دانشگاه علوم پزشكي ايلام 18(3)،1-10.
حسيني كاخك سيدعليرضا؛ اميري پارسا، طيبه؛ آذرنيوه، مرضيهالسادات؛ حامدينيا، محمدرضا (1390).
“تأثير تمرينات مقاومتي، هوازي و بي تمريني بر نيمرخ ليپيدي و CRP در دختران چاق”. مجلة دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني سبزوار، 18(3)، 188-197.
شيخ الاسلامي وطني، داريوش، احمدي صلاح الدين، مجتهدي حسين، مرندي محمد. (1390). “تأثير تمرينات مقاومتي ملايم و شديد بر عوامل خطرزاي قلبي-عروقي در دانشجويان غيرورزشكار”.
مجلة پزشكي كوثر، 16(2)، 115 -121.
محمدي دميه امين، خواجه لندي علي، رستمي افشين، اسدي عزت ا…. (1389). “مقايسة اثرات 8 هفته تمرين قدرتي و استقامتي بر سطح ويسفاتين پلاسماي مردان ميانسال”. مجلة ارمغان دانش،
.242-233 ،(3)15
نايبي فر شيلا، افضل پور محمداسماعيل،ثاقب جو مرضيه، هدايتي مهدي، شيرزايي پريوش (1390). “تأثير تمرين مقاومتي و هوازي بر سطوح سرم پروتئين واكنش گر C، نيمرخ ليپيدي و تركيب بدني زنان داراي اضافه وزن”. مراقبتهاي نوين، 8(4 )،186-196.
نمازي آسيه، آقاعلي نژاد حميد، پيري مقصود، رهبري زاده فاطمه (1389). “اثر تمرين مقاومتي دايره اي كوتاه مدت بر سطح سرمي هموسيستئين وCRP در زنان فعال و غيرفعال”. مجلة غدد درون ريز و متابوليسم ايران 12(2)، 169 -176.
.7 Banz WJ, Maher MA, Thompson WG, Bassett DR, MooreW, Ashraf M, et al.(2003). “Effect ofresistance versus aerobic training on coronary artery disease risk factors”. Exp Bio Med. 228(4):PP: 434-440
.8 Braith RW, Stewart KJ.(2006). “Resistance exercise training: Its role in the preventionof cardiovascular disease”. Circulation. 113(22):PP: 250-264.
.9 Brzycki M.(1998). “A practical approach to strength training”. 1st ed. McGraw-Hill.Womens sports fitness. 17:PP:75-78.
.01 Campbell PT, Campbell KL,Wener MH, Wood BL, et al. (2009). “A year long exercise intervention decreases CRP among obese postmeno-pausal women”. Med Sci Sports Exerc.41(8):PP: 1533-1539.
.11 Elgharib N, Chi DS, Younis W, Wehbe S, Krishnaswamy G.(2003). “Creactive protein as a novel biomarker”. Reactant can flag atherosclerosis and help predict cardiac events. Postgrad Med. 114(6):PP:39-44.
.21 Ishii T, Yamakita T, Sato T, Tanaka S, Fujii S.(1998). “Resistance training improves insulin sensitivity in NIDDM Subjects without altering maximal oxygen uptake”. Diabetes Care. 21(8):1353-1355.
.31 Kevin VR, Heather VK. (2006). “Resistance training for individuals with cardiovascular disease”. J Cardiopulm Rehabil 26(4):pp:207-216.
.41 Kullo IJ, Khaleghi M, Hensrud DD.(2007). “Markers of inflammation are inversely associated with VO2 max in asymptomatic men”. J Appl Physiol. 102:pp: 1374-9.
.51 Mora S, Lee IM, Buring JE, Ridker PM.( 2006). “Association of physical activity and body mass index with novel and traditional cardiovascular biomarkers in women”. JAMA. 295:pp: 1412-1419.
.61 Nicklas BJ, Ambrosius W, Messier SP, Miller GD, Penninx BW, Loeser RF, et al.(2004). “Diet-induced weight loss, exercise, and chronic inflammation in older, obese adults: a randomized controlled clinical trial”. Am J Clin Nutr. 79:pp: 544-51.
.71 Olson TP, Dengel DR, Leon AS, Schmitz KH.(2006). “Changes in inflammatory biomarkers following one-year of inflammatory markers associated with cardiovascular risk”. Am Heart J. 151(2): 367.e7-367.e16.
.81 Parente B, Guazzelli I, Ribeiro MM, Silva AG.(2006). “Obese children lipid profile: Effects of hypocaloric diet and aerobic physical exercise”. J Endocrino Metaboli.50(3):pp:499-504.
.91 Phillips MD. (2001). “Cytokine response to acute and chronic resistance exercise in women aged 65-8yr”.[A desertation] submitted to the faculty of purdue university for degrff of doctor of philosophy, J Appl Physiol. 11:PP: 58-69.
.02 Pitsavos C, Panagiotakos DB, Chrysohoou C, Kavouras S, Stefanadis C.(2005). “The associations between physical activity, inflammation, and coagulation markers, in people with metabolic syndrome: the ATTICA study”. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 12:PP: 151-158.
.12 Ridker PM, Cushman M, Stampfer MJ, Tracy RP, Hennekens CH.(1998). “Plasma concentration of C- reative protein and risk of developing peripheral vascular Disease”. Circulation.97(5):pp:425-428.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

.22 Sawatzky and Naimark. (2002). “Physical activity and cardiovascular health in aging women.A health promotion perspective”. Journal of aging and physical activity: 10:pp: 396-412.

.32 Slentz CA, Houmard JA, Johanna LJ, Bateman LA, Tanner CJ, McCartney JS, et al. (2007). “Inactivity ،exercise training and detraining , and plasma lipoproteins, controlled study of exercise intensity and amount”. J Appl Physiol. 103(2):pp:432-442.
.42 Stauffer BL, Hoetzer GL, Smith DT, DeSouza CA.(2004). “Plasma C-reactive protein is not elevated in physically active postmenopausal women taking hormone replacement therapy”. J Appl Physiol. 96(1):pp:143-148.
.52 Stewart LK, Flynn MG, Campbell WW, Craig BA, Robinson JP, Timmerman KL, et al .(2007). “The influence of exercise training on inflammatory cytokines and C-reactive protein”. Med Sci Sports Exerc. 39:pp: 1714-1719.
.62 Swain D, Barry A, Franklin B. (2006). “Comparison off cardioprotective benefits of vigorous versus moderate intensity aerobic exercise”. Am J Cardio. 97(1):pp: 141-7.
.72 Vincent KR, Braith RW, Bottiglieri T, Vincent HK,Lowenthal DT. (2003). “Homocysteine and lipoprotein levels following resistance training in older adults”. PrevCardiol. 6(4):pp: 197-203.


پاسخی بگذارید