7/8±1/20 2دقيقه اول مرحله
9/3±1/27 6/3±0/72 سرعت
(كيلومتر بر ساعت)

ادامة جدول 3. پروتكل تمرين به تفكيك مراحل و اجزاي بازي
فعاليت استراحت فعاليت استراحت فعاليت
سوم 2دقيقه دوم
-2263172040

4 دقيقه
% 70HR Peak 2دقيقه اول مرحله
4 دقيقه 4دقيقه زمان (دقيقه)
%80HR Peak %60HRPeak ضربان (ضربه در دقيقه)

شاخص درك فشار
در پايان هر مرحله از آزمون، ميزان درك فشار (شاخص درك فشار 20 نقطه اي بورگ) در پايان هر 4 دقيقه از شركت كننده ها پرسيده و در برگة مخصوص ثبت ميشد. همچنين اطلاعات روي صفحة نمايش نوار گردان (مدل HP Cosmos ساخت آلمان) از ديد شركت كنندهها پنهان مي شد. شركت كنندهها در هر مرحلة آزمون از لباسهاي يكسان استفاده كردند. قبل از شروع جلسات، يك جلسة توجيهي بهمنظور آشنايي با شرايط آزمون، آشنايي با فعاليت روي نوار گردان و آموزش چگونگي بيان ميزان درك فشار هنگام فعاليت ورزشي براي اين افراد اختصاص داده شد. همچنين اطمينان حاصل شد كه هيچ كدام از شركت كنندهها مشكل شنوايي ندارند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

موسيقي
چهار قطعه موسيقي بدون كلام با ضرباهنگ متوسط يكسان (Rondo allaturca,Einekleinenachtmusic.
Adobeپس از بررسي توسط نرمافزار (Minuet from divertimento in D major,Wolfgangamadeus
1.5Music onauditi جهت مناسب بودن تعداد ضرباهنگ در دقيقه در اختيار شركتكننده ها قرار گرفت كه به اختيار دو قطعه از هر نوع را انتخاب كردند كه در جلسات آزمون نيز از موسيقي انتخاب شده توسط فرد استفاده شد. همچنين انتخاب موسيقي ها با توجه به ادبيات و پيشينة تحقيق بود. در جلساتي كه شركت كنندگان از موسيقي استفاده كردند، با توجه به پيشينة تحقيق، بلندي صداي موسيقي 70 دسي بل در نظر گرفته شد (16).
روش آماري
طبيعي بودن داده ها با استفاده از آزمون آماري كولموگروف – اسميرنوف تعيين شد. براي بررسي اثر تمرين بر متغير هاي وابسته در بين دو مرحله، از آزمون t مستقل استفاده شد. در همة آزمون ها مقدار خطا در سطح (05/0P<)در نظر گرفته شد.

يافته هاي پژوهش
همان طوركه در جدول 2 مشخص است، در مرحلة گـرم كـردن بـين دو گـروه تفـاوت معنـاداري مشـاهده نشـد(05/0P>). در مرحلة فعاليت با شدت 60 درصد ضربان قلب بيشينه در شرايط موسيقي ريـتم متوسـط ضـربانقلب فعاليت و شاخص درك فشار نسبت به شرايط بدون موسـيقي كـاهش معنـاداري نشـان داد (05/0P<). در شرايط فعاليت با شدت 70 درصد ضربان قلب بيشينه در شرايط با موسيقي نيز ضـربان قلـب فعاليـت و شـاخصدرك فشار به طور معناداري كاهش يافت (05/0P<).
در فعاليت با بيشترين شدت (80 درصد HRMAX ) ميزان ضربان قلب حين تمـرين و شـاخص درك فشـاركاهش كمي را نشان داد، ولي معنادار نبود (05/0P>).

70119188609

جدول 4. ميانگين ± انحراف استاندارد مقادير ضربان قلب و شاخص درك فشار در دو شرايط كنترل و موسيقي متوسط
%80HR max %70HR max %60HR max متغيرها گرم كردن
كنترل 92/7±8/105 56/1±0/118 117/1±6/138 17/1±6/158
ضربان قلب(bpm)
70119-344587

موسيقي متوسط 38/7±9/101 *25/3±2/114 88/3±2/133 41/2±5/157
13/7±2/40
12/2±1/93 12/2±1/93
10/2±1/39* 9/2±2/04 7/3±1/33* —- كنترل
موسيقي متوسط شاخص درك فشار
(RPE)

درصد
80

درصد
70

درصد
60

كردن

گرم

دقيقه

در

ضربه

كنترل

موسيقي

درصد

80

درصد

70

درصد

60


پاسخی بگذارید