تعداد آزمودنيها
سن (سال) 26/3±80/23
قد (سانتيمتر) 05/8±200/178 وزن (kg) 66/5±33/71 شاخص تودة بدن (2kg/m) 06/2±51/22
13/75±4/28%BF
-68562161505

حداكثر اكسيژن مصرفي (ml/kg.min) 30/2±63/41

جدول 2. سطوح VEGF-A سرمي، در سه مرحلة قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از اجراي فعاليت هوازي پيشرونده (الف) و فعاليت تناوبي شديد (ب)، بر حسب (انحراف معيار ± ميانگين)
قبل از اجرا بلافاصله بعد از اجرا 2 ساعت بعد از اجرا
17224645

الف() پيكو سطوح گرم Aبر ميليVEGF-ليتر) سرمي 44/74±55/133 22/106±55/175 58/113±77/213
17223770

ب)( پيكو سطوح گرمA بر ميليVEGF-ليتر) سرمي 86/68±33/173 11/71±154 84/74±22/196

جدول 3. نتايج كلي آزمون آناليز واريانس با اندازههاي تكراري
متغير

ع

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ف
ليت
ا

F

P

VEGF-A

پيشرونده

هوازي

17
/
6

014
/
0

شديد

تناوبي

962
/
0

393
/
0

متغير

ع

ف

ليت

ا

F


دیدگاهتان را بنویسید