در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مًسرعتس قٓئئئئ بذين مً سٕ قٓ مٕٕسان 4/3 مٕٕسان 8/6 مٕسان 8/7 df F
1/16 0/46 59/80±0/97 58/97±1/25 59/56±2/40 55/65±17/57 60bpm
1/16 85/97* 98/70±2/32 98/45±1/91 99/59±2/45 60/03±12/78 100bpm
P<0/1 0*
جذيل3. وتبٔٔج مقبٔ سّ زيج ومً وٍ َب
مٕسان 8/6-
مٕٕسان 8/7 مٕٕسان 4/3-
مٕٕسان 8/7 مٕٕسان4 /3-
مٕٕسان8 /6 بذين مً سٕ قٓ – مٕٕسان 8/7 بذين
مً س قٓ-
مٕٕسان 8/6 بذين مً سٕ قٓ -مٕٕسان 4/3 زيج ومً وٍ َب
1/00 1/00 1/00 0/001* 0/001* 0/001* سغح هؼ اداسٕ
P<0/1 0*
بحث و نتیجه گیری
دس تواهٖ ه٘ضاى ّا ٍ وچٌ ٘ي سشػت إّإ هختلف ه س٘ مٖ، آصه دًدًٖ ّتا ستشػت سوتاب صدى ختَد سا تتاسشػت ه س٘ مٖ وا ٌگ وشدًًذ. لاتل٘٘ت راتٖ تذى اًًساى تشإ وا ٌتگ ضتذى تتا سٗٗتتن تإ ت٘ شٍ تٖ)هاًٌذ ه س٘ مٖٖا دستاٍٍسد تاصتاصُ إ ٘ست. هى٘ ٌتاش ٍ ّوىاساى پ٘٘ص اص اٗٗي ًطاى دادًًذ ووِ تتَاتش ٍ عتَلگام ت٘٘واساى پاسو٘ سپاسوٌ٘سَىَى تحت تأث٘٘ش ه س٘ مٖ ٍ سٗٗتن آى لشاس هٖ گ٘٘شد ٍ ّوا ٌگ هٖ ض ًذ) 21ا. ه٘ تَسا ٍ
تأثٕر

ّوىاساى ٘ض دس تحم مٖ دٗٗگش ًطاى دادًًذ ووِ سٗٗتن حشوت تالا ٍ پتا ٘ي سفتتي صاتصاًتَ ٍ ستشػت آى تحتتتأث٘ش سشػت ه س٘ مٖ وا ٌگ ه ضَد) 22ا. است ٌض ٍ ّوىاساى ٘ض وت٘ي تتاٗٗج سا دس هتَسد فؼال٘تتتذًتذًٖ ساساُ سفتي تِ دست آ سدًذ) 30ا.
آچآًچِ دس اٗي تحم٘تك ا و٘تت ت طتتشٕداسد، ًمتص ه٘تضاى تإ هختلتف ه ست٘ مٖ ٍ تتأث٘٘ش آى تتشوا گّٖواٌّگٖ دس سواب صدى سٍسٍٕ دٍٍچشخٔ واسسٌٌج است. تاٗٗج اٗٗي تحم٘٘ك ًطاى هٖ دّذ ووِ ت٘٘ي ه٘٘ضاى إّإ هختلف )دس صه٘صهٌ٘ٔ اٗٗجاد وا گٖٖاّواٌّگٖا تفاٍٍت هؼٌ اداسٕ جَد ًذاسد ٍ افشاد تا توتاهٖ ه٘ ٘تضاىّتا وتا گّٖوتاٌّگًٖسثتأ هطاتْاتْٖ )تا اًحشاف استاًًذاسد هتفاٍٍتا سا تِ دست آٍ سدًًذ. ّواى گگًَِ ووِ پت٘٘ص اص اٗٗتي اضتاساضتاسُ ضتذ، چ٘٘ذهاى ساختاس ه س٘ مٖ )هاًٌذ صٗ شاٗصٗشاٖٗ، صهاى ًتّا ٍ آوساىا تش سغح وا گّٖواٌّگٖ حشوت تذى اًًساى تتاه س٘ مٖ تأث٘٘ش گزاس است. تا ت جتَجِ تتِ ساختاس لغؼات ه ست٘ مٖ وتوتِ دس اٗٗتي تحم٘٘تك اص آى استتفاددُ ضتذ،ت تًِظش هٖ سسذ چٌذ ػاهل هاًًغ هطاّذٓ تفاٍٍت هؼٌاداس ت٘ي ه٘ ٘ضاى إّإ هختلف ضذضذُ است ووِ ىٖ اص آْتا صهاى1 ٍ دٗ گشٕ صٗ شاٗصٗشاٖٗ2 ًت ّاست. تتِ ًظش هٖ سسذ هطاتهطاتِ تَدى صهاى ٍ صٗ شاٗصٗشاٖٗ ًت ّا هاًًغ هطاّذٓ تفاٍٍت هؼٌٌاداس ت٘٘ي ه٘٘ضاى إّإ هختلف ضذضذُ است. ه٘ َسا ٍ ّوىاساى دس تحم٘ مٖ تتِ تشسسٖ چٌٌذ هتغ٘٘تش اص جولتجولتِآوساى گشٍگشٍّٖ3، صٗ شاٗصٗشاٖٗ ٍ ه٘ ٘ضاى إّإ هختلف تش دلت ٍ سغح وا گّٖواٌّگٖ تىل٘٘ف تاٗٗتک وتشدى پشداختٌٌتذ.تاٗٗج ًطاى داد ووِ آوساى ت تِتٌ اٗتٌْاٖٗ لادس ٘ست تش سغح تاٗ ٗکوشدى وا ٌگ تأث٘٘ش تگتزاسد، اهتا افتضٍ دافتضٍدُضذى هتغ٘ش إّإ دٗٗگش اص جولجولِ آوساى گشٍگشٍّٖ ٍ صٗ شاٗصٗشاٖٗ سغح وتا گّٖوتاٌّگٖ سا تحتت تتأث٘ش لتشاس هتٖ دّّتذ)26ا. اسٌ اٗٗذس ٘ض دس تحم٘٘ك خَد ًطاى داد ه٘٘ضاى ه س٘ مٖ ت تِتٌ اٗتٌْاٖٗ تش سغح وتا گّٖوتاٌّگٖ تىل٘٘تف ضتشتضتشتِصدى تا دست سٍسٍٕ دسام4 تأث٘٘شٕ ًذاسد ٍ گشٍگشٍُ صهاًصهاًٖ )صهاى اص ٗه سسَ ٍ اص سسَٕ دٗٗگش تشت٘٘تة چ٘٘تذهاىاًت ّا تش سغح وا گّٖواٌّگٖ هطا ذهطاّذُ ضذضذُ تأث٘ ٘شگزاس است) 32ا. ًمص صهاى ًت ّا تَستظ دٗٗگتش هحممتاى اص جولجولِ پتل ٍ ّوىاساى) 24ا ٍ سٗٗک ٍ ّوىاساى ٘ض تأٗ ٘ذ ضذضذُ است) 25ا. تَلتض ٘تض دس تحم٘٘تك ختَد تتشًمص صٗ شاٗصٗشاٖٗ ٍ هل دٕ لغؼلغؼِ ه س٘ مٖ تش دسن سشػت ه س٘ مٖ تأو٘ذ وتشدوتشدُ استت) 3ا .اصاٗٗتي سٍ تت ًظتش

Temporal
Pitch
Grouping Accent
Drum


دیدگاهتان را بنویسید