دس ثشسػٖ تحل٘ اسٗ بًًغ ثب اًذاصاًذاصُ بّٕبٕ تىشاسٕ، تبٗ ًـبى داد ووِ ث عوَس ولوٖ ثو٘٘ي سٍٍؽ وبٕ اًذاصاًذاصُ گ٘ شٕ دسكذ چشثٖ اختلاف هعٌ بداسٕ جَد داسد )000/0P= . تبٗ آصهَى تعم٘ جٖ ثو فشٍثوًَفشًٍٖ ٘وضهح دل٘٘ك اٗٗي تفبٍٍت ّب سا ثثِ تشت٘٘ت ث٘ي تبٗ هشثَط ثثِ وبل٘٘پش پلاػوت٘ ىٖ ثوب بسپٌّبسپٌوذىٌوذى )045/0P= ٍ پلاػت٘ ىٖ ثب دٗ ج٘٘تبل )003/0P= ًـبى داد. تبٗ آصهَى تحل٘٘و اس وبًغ ثوب اًوذاصاًوذاصُ وبٕ تىوشاسٕ دسجذٍٍل 3 وبٗٗؾ داددادُ ؿذؿذُ اػت.

جذيل9. وتایج آزمًًن تحلیل ياریاوس با اوذازٌ َای تکراری
P F درجة آزادی میاوگیه± اوحراف استاوذارد ريش َای اوذازٌ گیری اثر
0/000 * 6/706 3 25/29±4/89
25/49±3/97
25/26±3/93
27/63±5/14 ث٘ اٗ وپذاًًغ الىتشٗ ىٖ
وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌذىٌذى
وبل٘٘پش د ج٘تبل وبل٘٘پش پلاػت ىٖ عبه دسكذ چشثٖ
ػغح هعٌ بداسٕ پزٗ شفتِ ؿذُ 05/0>p اػت.

ّوبى ع َسووِ اص جذٍٍل هبتشٗ ؼٖ هشثَط ثثِ آصهَى ضشٗٗت وجؼتگٖ پ٘ شػَى)جذٍٍل 4 ثش هوٖ آٗٗوذ ، هٖ تَاى گفت ووِ ث٘ي توبهٖ اثضاس ث٘٘بى دسكذ چشثٖ ثذى استجوبط هعٌ وبداسٕ دس ػوغح 05/0> P جوَدداؿت. دس و٘٘ي ساػتب هـخق ؿذ ووووِ ثوبلاتشٗٗي ضوشٗٗت وجؼوتگٖ ثو٘٘ي ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى ٍ ووبل٘٘پشدٗ ج٘٘تبل جَد داسد ووِ اٗٗي استجبط ثثِ لحبػ آهوبسٕ هعٌٌوبداس ثوَد )898/0 ;r ٍ 000/0 ; P . ثو عولاٍعولاٍُ،ثبلاتشٗٗي استجبط وجؼتگٖ پغ اص آى هشثَط ثوثوِ ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى ٍ ثبٗ اٗ وپوذاًًغ الىتشٗ ىوٖ )BI ثوَد )792/0 ;r ٍ 000/0 ; P . دس بًْٗبٗتٗت وبل٘٘پش پلاػت٘ ىٖ ووتشٗٗي استجبط هعٌٌبداس سا ثب دٗٗگش اثوضاس ػوٌٌجؾ

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

71

دسكذ چشثٖ ثذى داؿت، ث ع سٕعَسٕ ووِ پب ٘يتشٗٗي استجبط وجؼتگٖ هشثَط ثثِ وبل٘پش پلاػوت٘ ىٖ ٍ ووبل٘٘پشبسپّبسپٌذىٌذى ثَد )557/0 ;r ٍ 001/0 ; P . اٗٗي تبٗ دس جذٍٍل 4 آهذآهذُ اػت. ضوشٍٍست ب اٗٗوي داددادُ ّوب ث وبًًگشآٌذ ووِ ث٘ي توبهٖ اثضاس بٕاثضاسّبٕ ث٘٘بى دسكذ چشثٖ استجبط هعٌ بداسٕ جوَد داؿوت. اهوب اٗ ىواٌٗىوِ اٗٗوي استجوبطهعٌٌبداس بؿًٖبؿٖ اص استجبط العٖ داددادُ ّبػت ٗب صٗٗبد ثَدى تعذاد وًوًَِ ّب، ثبٗ ذ ثب سٍٍؽ بّٕبٕ آهبسٕ دل٘٘ك توشٕثثِ آى پبػخ داد.
جذيل 4. ارتباط َمبستگی میان ابسارَای بیان درصذ چربی مىتخب در آزمًدوی َا
بایًایمپذاوس-
الکتریکی )BI( کالیپر
دیجیتالی کالیپر
پلاستیکی کالیپر َارپىذن ابسار بیان درصذ چربی
0/792 0/898 0/577 ضشٗٗت وجؼتگّٖوجؼتگٖ وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌذىٌذى
0/000 0/000 0/000 ه٘ضاى هعٌ بداسٕ 0/627 0/767 ضشٗٗت وجؼتگّٖوجؼتگٖ وبل٘٘پش پلاػت٘ ىٖ
0/001 0/000 ه٘ضاى هعٌ بداسٕ 0/770 ضشٗٗت وجؼتگّٖوجؼتگٖ وبل٘٘پش دٗ ج تبلٖ
0/000 ه٘ضاى هعٌ بداسٕ ضشٗٗت وجؼتگّٖوجؼتگٖ ثبٗ اٗ وپذاًًغ-الىتشٗ ىٖ )BI
ه٘ضاى هعٌ بداسٕ ػغح هعٌ بداسٕ پزٗ شفتِ ؿذُ 05/0>p اػت.

ّوبى گگًَِ ووِ هـب ذهـبّذُ هٖ ؿَد، كشف ًظش اص وبل٘٘پش پلاػت٘ ىٖ، ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى ثوبلاتشٗٗي ضوشاٗٗتوجؼتگٖ سا ثب دٗٗگش اثضاسّب وؼت وشد ووِ تأ ٘ذوٌ ٌذٓ سٍ اٗسٍاٖٗ وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى دس تع٘ و٘٘ي دسكوذ چشثوٖ
ثذى آصه دًآصهَدًٖ ّب ػت. ثٌ بثشاٗٗي ثب ت جتَجِ ثِ س ا وٖ ثوبلإ اٗٗوي ووبل٘پش ثشاػوبع تحم٘موبت پ ـو٘٘ي) 4،6 ٍ وچٌ ٘ي تبٗ حبك اص اٗٗي تحم٘٘ك، دس تجضٗتجضِٗ ٍ تحل٘ سگشػ٘ َى اص ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى ثوثوِ عٌ وَاى هتغ٘٘وشاثؼتٍاثؼتِ ٍ دٗٗگش اًَا اثضاس بٕاثضاسّبٕ ػٌٌجؾ دسكذ چشثٖ ث ثِهٌ ضلهٌضلٔ پ٘٘ؾ ث٘٘ي آى هذًًظش لشاس گشفتٌٌذ. ّذف اص اٗٗي تجضٗ تجضٍِٗ تحل٘ عجبست ثَد اص اٗ ىاٌٗىِ، اٍٍلا ه٘٘ضاى دل٘٘وك پو٘٘ؾ ث٘ وٖ ػوبٗٗش اثضاسّ وبٕ ثوشآٍٍسد دسكوذ چشثوٖثش اػبع وبل٘٘پش بسپٌٌذىّبسپٌذى ػٌ ج٘ ذػٌج٘ذُ ؿَد ٍ دس ثبًثبًٖ هـخق ؿَد وذام سٍٍؽ هوٖ ت اًًوذ ثو عٌ وَاى ثْ توشٗٗيپ٘٘ؾ ث٘٘ي آى عو وٌٌذ. دس و٘٘ي ساػتب تبٗ تحل٘ سگشػو٘ َى ًـوبى داد ووووِ ثو٘٘ي اثضاسّ وبٕ هٌٌتخوتثشآٍٍسد دسكذ چشثٖ ثذى دختشاى غ٘٘شفعبل استجبط خغٖ هٌ بػجٖ ثشلشاس اػت )916/0 ; R . همذاس هشثود
ابسارَای79
R ًـبى داد ووِ حذٍد 83 دسكذ اص اًحشاف دس هتغ٘ش اثؼتٍاثؼتِ )وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌذىٌذى سا هوٖ توَاى اص ػوِ سٍٍؽهٌتخت دٗٗگش ث ِدػت آٍٍسد )839/0 ; 2R . وچ ٘ي ثب هـبّذٓ ضوشاٗٗت سگشػو٘ َى هـوخق ؿوذ ووووِل َٕ ت شٗٗي ض شٗٗت سگشػ َ٘ىَى هشث َط ث ِ و بل٘پش د ج٘٘ت بلٖ ث َد )817/0 ; β . پ غ اص آى دػ تگبتگبُ ث٘ اٗٗوپ ذاًغ )024/0;β دس جبٗٗگ ببُ دٍٍم ٍ دسً بٗدسًْبٗ ت و بل٘٘پش پلاػ ت٘ ىٖ ث ب پ بٗ ٘يت شٗٗي ض شٗٗت ثت ب )014/0;β دس جب گبجبٗگبُ آخش پ٘ ـگپ٘ـگَٖٗ دسكذ چشثٖ ثذى لشاس گشفت. جذٍٍل 5 همبدٗٗش سگشػ٘ َى ٍ ضشاٗٗت اثؼتٍاثؼتِ ثثِ آى سا ًـبى هٖ دّذ.

جذيل 5. رگرسیًًن ي ضرایب يابستٍ بٍ آن در میان ابسارََای مىتخب بیان درصذ چربی در آزم ًدویََا
رگرسیًن ي ضرایب يابستٍ بٍ آن در گريگريٌ مًًرد بررسی ابسار بیان

درصذ چربی
ضشٗٗت سگشػ٘ َى اػتبًذاسد )β ضشاٗت سگشػ٘ َى اػتبًذاسد ـذُ خغبخغبٕ هع٘٘بس )SE ضشٗت سگشػ٘ َى – 0/14 0/095 – 0/108 وبل٘٘پش پلاػت ىٖ
0/817 0/158 0/825 وبل٘٘پش دٗ ج تبلٖ
0/244 0/1 0/198 ثبٗ اٗ وپذاًًغ-الىتشٗ ىٖ )BI
همبدٗٗش سگشػ٘ َى : همذاس ثبثت)α : 624/2 همذاس R : 916/0 همذاس 2R : 839 /0 همذاس 2R تعذٗ ؿذؿذُ : 82/0

ػغح هعٌ بداسٕ پزٗ شفتِ ؿذُ 05/0>p اػت.
بحث و بررسی
ّذف اص اٗٗي تحم٘٘ك، همبٗ ؼهمبٗؼِ ٍ اعتجبسٗ بثٖ سٍٍؽ بّٕبٕ هٌٌتخت ثشآٍٍسد دسكوذ چشثوٖ ثوذى دختوشاى جوَاى غ٘٘شفعبل ثب تأو٘٘ذ ثش سٍٍؽ ًؼوجتب علاٗ وٖ ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى ثوش اػوبع هعوبدلات پ٘ ـوگپ٘ـوگَٖٗ وٌ وذوٌٌوذُ ثوَد .
ّوبى عَس ووِ اص تبٗ آصهَى تحل٘ اسٗ بًغ ثب اًذاصاًذاصُ بّٕبٕ تىشاسٕ ٍ آصهَى تعم جوٖ ثو فشٍثوًَفشًٍٖ ثشهو آٗوذ ، اختلاف هعٌ بداسٕ ثو٘٘ي توبٗ حبكو اص ووبل٘٘پش پلاػوت ىٖ ثوب ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى )045/0P= ٍ ووبل٘٘پش پلاػت٘ ىٖ ثب دٗ ج٘٘تبل )003/0P=) جَد داؿت. دس هَسد آصهَى ضشٗٗت وجؼتگٖ پ٘ شػَى ٘وض شچٌّشچٌوذٌوذث٘٘ي ول٘ ٔ سٍٍؽ بّٕبٕ هٌٌتخت دس ث٘٘بى دسكذ چشثٖ دختشاى غ٘٘شفعبل وجؼتگٖ هعٌ بداسٕ جوَد داؿوت، ثبلاتشٗٗي ضشٗٗت وجؼتگٖ ث٘٘ي وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌذىٌذى ٍ وبل٘٘پش دٗ ج٘٘توبل هـوب ذهـوبّذُ ؿوذ )898/0 ;r ٍ ووبل٘پش
74

پلاػت ىٖ ووتشٗٗي وجؼتگٖ سا ثب دٗٗگش اثضاس ػٌجؾ دسكذ چشثٖ ثذى ًـبى داد. ث ع سٕعَسٕ ووووِ ووتوشٗٗي استجبط وجؼتگٖ هشثَط ثثِ وبل٘٘پش پلاػت٘ ىٖ ٍ وبل٘پش بسپّبسپٌذىٌذى ثَد )557/0 ;r . اٗٗي ههَضوضوَ ووووِ چوشاث٘ي ول٘ ٔ اثضاس بٕاثضاسّبٕ ث٘٘بى دسكذ چشثٖ وجؼتگٖ هعٌ بداسٕ جَد داؿت، ظبّشا هوىي اػت ثوثوِ دٍ دل٘و ثبؿذ؛ الف جَد استجبط للَٕ ه٘بى دٍ هتغ٘ش ٍ ة صٗٗبد ثَدى حجن و وًوًَوِ )1،3 . ثوب ت جوتَجوِ ثوثوِ هموبدٗٗشضشاٗٗت سگشػ٘ َى )جذٍٍل 5 هـخق هٖ ؿَد ووِ تٌ ْب وبل٘٘پش دٗ ج٘٘تبل استجبط لَٕ ثوب ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذىاٗٗجبد وشدوشدُ ثَد ٍ لضٍٍهب هعٌ بداسٕ ػبٗٗش اثضاسّب ثِ ظٍٗظُ وبل٘٘پش پلاػت٘ ىٖ، تٌ ْب ثثِ دل٘ اخز وًوًَِ وبٕ صٗٗوبداػت ٍ حبوٖ اص جَد استجبط للَٕ ه٘٘بى هتغ٘ شّب ٘ؼت. دس ٍالد ضشٗٗت پ٘ ـوگپ٘ـوگَٖٗ 83 دسكوذٕ ووبل٘٘پشدٗ ج٘٘تبل ووِ اص لحبػ آهبسٕ ٘ض هعٌٌبداس ثَد )21/5 ; t ٍ 000/0 ; P ، آى سا ثثِ عٌ وَاى سٍ ؿوٖ هعتجوش دستخو٘٘ي دسكذ چشثٖ ثذى دختشاى غ٘٘شفعبل، وبًٌذ وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى هعشفوٖ ووشد. پوغ اص آى دػوتگبدػوتگبُثبٗ اٗ وپذاًًغ الىتشٗ ىٖ ثب ضشٗٗت پ٘ ـوگ پ٘ـوگَٖٗ24/0 دس جبٗ گوبجبٗگوبُ دٍٍم لوشاس گشفوت ٍ ووبل٘٘پش پلاػوت٘ ىٖ ثوبووتشٗٗي ضشٗٗت پ٘ ـگپ٘ـگَٕ14/0 ،ث عٌ اى ضع٘٘ف تشٗٗي پ٘ ـگپ٘ـگَٕ دسكذ چشثٖ ثوذى هعشفوٖ ؿوذ. دس هوَسدتفبٍٍت لذست تخو٘ي دسكذ چشثٖ ثثِ ػ٘ لٍػ٘لٔ دػتگبدػتگبُ ثبٗ ا وپذاًغ ٍ وبل٘پش د ج٘تبل، هوٖ توَاى ثوثوِ عوذمتٌبػت ه٘بى دػتگبدػتگبُ ثبٗ ا وپذاًغ ٍ وبل٘پش بسپٌذىّبسپٌذى )دس ل٘بع ثب ووبل٘پش د ج٘توبل ٍ بسپّبسپٌوذىٌوذى اؿوبساؿوبسُوشد. ثذٗٗي هعٌهعٌٖ ووِ اػبع وبس دػتگبدػتگبُ ثبٗ اٗ وپذاًًغ الىتشٗ ىٖ اػتفبداػتفبدُ اص جشٗٗبى بّٕبٕ خف٘٘وف الىتشٗ ىوٖهتمبعد دس ثذى اػت، ث ع سٕعَسٕ ووِ جشٗٗبى بّٕبٕ الىتشٗ ىٖ ضع٘٘ف ثثِ كَست ضشثذسٕ اص دػت ساػت ثثِ پبٕ چپ ٍ اص دػت چپ ثثِ پبٕ ساػت هٖ سٍ ًذ. دس اٗٗي ح٘٘ي دػتگبدػتگبُ ثب ثبصخ اًثبصخَاًٖ جشٗٗبى بّٕبٕ عجَس داد ؿوذؿوذُ اصثبفت ّبٕ هختلف )ووِ دسكذ عجَس آًْب اص ثبفت عضلعضلِ ثثِ دل٘ آة ثبفتٖ ٍ ه٘٘بى ثبفتٖ ث٘٘ـتش، ثبلاتش اػوت ثثِ ثجت ٍ ث٘بى دسكذ چشثٖ ٍ تَدٓ عضلاًعضلاًٖ الذام هٖ وٌذ )14 . اهب دس وبل٘پش د ج٘توبل ثوش اػوبع هع٘وبساص پ ٘ؾتع ٘ي ؿذؿذُ اثتذا چ٘ي بّٕبٕ صٗٗش پ ػتٖ تخو٘٘ي صدصدُ هٖ ؿَد ٍ پغ اص آى وبل٘٘پش ثش اػوبع هعوبدلاتپ٘٘ؾ فشم ه جَد دس دػتگبدػتگبُ )اغلت هعبدلات ػ٘ شٕ ٗب ثشٍٍصن ثثِ ث٘٘بى دسكوذ چشثوٖ ثوذى هو پوشداصد )14،2 . اصاٗٗي سٍ لذست پ٘ ـگپ٘ـگَٖٗ ووتش دػتگبدػتگبُ ث٘ اٗ وپوذاًًغ الىتشٗ ىوٖ ًؼوجت ثوثوِ ووبل٘٘پش دٗ ج٘٘توبل ساهٖ تَاى ثثِ اختلاف دس هب ٘ت ٍ ًَ سٍٍؽ بّٕبٕ هتفبٍٍت دس تخو٘٘ي دسكذ چشثٖ ثذى ًؼجت داد. دس هَسد وبل٘٘پش پلاػت٘ ىٖ علاٍعلاٍُ ثش جَد تفبٍٍت هعٌٌبداس ٍ پبٗ ٘ي تشٗٗي وجؼتگٖ ثب ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى، پوبٗ ٘ي توشٗٗيضشٗٗت سگشػ٘ َى ٘ض ثثِ اٗٗي وبل٘٘پش اختلبف ٗبفت ووِ ؿبٗٗذ ثتَاى اٗٗي توبٗ سا ثوثوِ عشاحوٖ ضوع٘٘ف آى
ابسارََای75
ًؼجت داد، چشا ووِ اٗٗي وبل٘٘پش ت ْب ثشإ لاٗلاِٗ ّبٕ صٗوش پ ػوتٖ اًوذن لبثل٘٘وت ووبسثشد داسد ٍ پوغ اص آىث ػجت اص دػت سفتي خبك٘ت فٌ شٕ ه جَد دس وبل٘پش ،هَجت ث٘ؾ اص حوذ العوٖ ًـوبى دادىِ دسكوذچشثٖ ٍ افضاٗٗؾ احتوبل اؿتجباؿتجبُ دس اٗٗي صه٘صهٌِ٘ هٖ ؿَد.
نتیجه گیری
ث ثِعَس ولٖ اگش چچِ وبل٘پش بسپٌوذىّبسپٌوذى سٍٍؽ ًؼوجتب علا وٖ دس تخوو٘ي ا ل٘و ٔ چو٘٘ي وبٕ صٗوش پ ػوتٖ دستحم٘٘مبت علوٖ پ٘ ـشفتپ٘ـشفتِ اػت، ثثِ دل٘ دػتشػٖ اًًذن ثثِ آى دس جبهعٔ هب اٗٗوي اهىوبى دس اخت٘٘وبس ول٘٘ؤ هحممبى وـَس جَد ًذاسد؛ دسحبلٖ ووِ دػتشػٖ ثثِ وبل٘ پش بٕوبل٘پشّبٕ دٗ ج٘٘تبل ثشإ هحممو بى ساحوت توش اػوت.
ثش اػبع بفتٗبفتِ بّٕبٕ هب ٍ ثب اػتفبداػتفبدُ اص همذاس ثبثت ث دػت آهذآهذُ اص وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌذىٌذى )624/2 ; α ٍ اػوتفبداػوتفبدُاص ضشٗٗت سگشػ٘ َى وبل٘پش د ج٘توبل دس تحم٘وك حبضوش )817/0 ;β ، هوٖ توَاى هموذاس دسكوذ چشثوٖتخو٘٘ي صد ؿذؿذُ اص عشٗٗك وبل٘٘پش بسپٌّبسپٌذىٌذى سا ثثِ ووه هعبدلٔ خغٖ سگشػ٘ َى ))α + β × X ; سگشػ٘ َى پ٘٘ؾ ث٘ثٌٖ٘ وشد )1،3 . دس ت٘ جًت٘جِ ثثِ هحممبى ت ك٘تَكِ٘ هوٖ ؿوَد دس اثتوذا اص ووبل٘٘پش بسپٌّبسپٌوذىٌوذى ثوشإ تع٘ و٘٘يچ٘ ٘يبّٕبٕ صٗ شپ ػتٖ ٍ تخو٘٘ي دسكذ چشثٖ ثذى اػتفبداػتفبدُ وٌ ٌوذ . دس كوَست عوذم اهىوبى دػتشػوٖ ثوثوِوبل٘٘پش بسپّبسپٌذىٌذى، اػتفبداػتفبدُ اص وبل٘٘پش د ج٘ تبلٖ ث ِوبس گشفتگشفتِ ؿذؿذُ دس تحم٘وك حبضوش، لبثل٘٘وت اجوشإ ثوبلاٗثوبلاٖٗداسد. دس بًْٗبٗتٗت اػتفبداػتفبدُ اص دػتگبػتگبُ ثبٗ ا وپذاًغ الىتش ىٖ )BI ٘ض ثب دس ًظوش گوشفتي ٍ سعبٗٗوت ؿوشاٗٗظاػبػٖ دس اًًجبم آى، ثلاهبًًد اػت. اهب اػتفبداػتفبدُ اص وبل٘٘پش پلاػوت٘ ىٖ ثوثوِ هحمموبى ت كو٘تَكوِ٘ ووٖ ؿوَد ٍ دسكَست اػتفبداػتفبدُ ثبٗٗذ اص كحت دلت آى اص عشٗٗك وبل٘ جشوبل٘جشُ وشدى ثب دٗٗگش اثضاس بٕاثضاسّبٕ ه جوَد دس ث٘٘وبى دسكوذچشثٖ، اعو٘ ٌبى حبك وشد.
منابع
دلاٍٍس،علٖ )1388 . تجٗضِٗ تح٘ل٘ آهبس دس سًٍاـٌبػٖ عَلََم تش٘ث٘تٖ، اًًتـبسات اسػجبساى.
ساثشتضا،ساثشگغ. اػىبت اُ،ساثشتض )1385 . اكََلٌ ث٘بٕدٕ ف٘ضَٗلَطٕ ٍسصؽ، تشجوتشجؤ عجبػعلٖ گبئ٘گبئٌٖ٘ ٍ لٖ الله دث٘ ذٕ سٍؿي، تْْشاى، اًتـبسات ػوت.
76

ػپبػٖ، حؼ٘ي . ًَسثخؾَسثخؾ، پشٗ َؽ) 1382 . اذاص گشٕ اسصؿبث دس تشث٘ت ثًذًٖ علَم سصؿٖوٖ ، تْشاى، اًًتـبسات ػوت.
Gibson RS.(2005). Principles of Nutritional Assessment, 2 ed. New York: Oxford University Press.
Heymsfield SB. (2008) Development of imaging methods to assess adiposity and metabolism. Int J Obes.Vol:32, NO:2, pp: 76-82.
Heymsfield SB, Lohman TG, Wang Z, Going SB. (2005). Human Body Composition, 2nd ed. Champaign,IL: Human Kinetics.
Katzmarzyk PT, Gledhill N, Shepard RJ. (2000). The economic burden of physical inactivity in Canada. CMAJ; Vol:163, NO:2, pp: 1435-1440.
Lee RD and Nieman DC. (2007). Nutritional Assessment, 4 th ed. Boston: McGraw Hill Higher Education.
Maffeis C. (2000). Aetiology of overweight and obesity in children and adolescents. Eur J Pediatr; Vol:159, NO: 1, pp: 35–44.
Maria T Restivo and et al (2012). A digital Calliper for training and study purposes. Asia Pac J Clin Nutr; vol: 21, NO:2, pp:182-190.
Riddoch CJ, Bo Andersen L, Wedderkopp N, Harro M, Klasson- Heggebo L, Sardinha LB, et al. (2004). Physical activity levels and patterns of 9 and 15-yr-old European children. Med Sci Sports Exerc; Vol.36 , NO.2, pp: 86–92.
Roger Eston and Thomas Reilly (2008). Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual: Tests, Procedures and Data 3rd Revised edition, v. 1, Anthropometry. Part of one: Human body composition; p.p: 31-54.


دیدگاهتان را بنویسید