سه )سال( قذ)ساوت متر( يزن)ک لًًگرم( بذن )کٕ لًًگرم درصذ چربٓ آزم دو َا
گري َا بر مترمربع(
گطگطٍُ تجطثٖ 7
15/2±1/67 12/4±2/52 69/8±8/99 271/9±7/76 *14/5±9/17

گطگطٍُ کٌتطل 7 82/1±7/12 52/5±7/269 81/8±9/69 29/4±1/11 22/6±9/15
*هقبزٗٗط ثِ نَضت ه٘ بًگ٘٘ي± اًحطاف هؼ٘٘بض ث٘٘بى قسُ اًس
ٗک فتّفتِ پ٘ف ٍ پؽ اظ توطٗ ٌبت، آظه زًآظهَزًٖ ّب آظهَى ضظقٍٖضظقٖ فعاٗ سفعاٌٗسُ ضا ضٍضٍٕ ًَاضَاض گطزاى ثطإ تؼ٘ ٘ي
LTHR،vVO2max،vLT،VO2max ٍ ٗک لٍّلِ پطٍٍتک گٌٍ٘ٗگ٘ت٘ت ضا ثطإ تؼ٘ ٘ي حدساکثط تدَاى، ه٘ دبًگ٘٘يتَاى ٍ حساق تَاى اجطا کطزًًس ػلاٍ ثط آى، گطٍگطٍُ تجطثٖ پ٘٘ف ٍ پؽ اظ چْْدبض فتدّفتدِ اجدطإHIT ، ٗدکلٍّلِ آظهَى RAST ضا ٘ع اجطا کطزًًس آظهَى ّب ثب فبندل ٔ 48 ؾدبػت اظ ّدن اجدطا قدسًًس ثدطإ تؼ٘ د٘٘يLTHR، vVO2max ، vLT،VO2max آظه زًآظهَزًٖ ّب، آظهَى فعاٗ سفعاٌٗسُ إ ضا ضٍضٍٕ ًَاضَاض گدطزاى ٍ ثدب اؾدتفبزاؾدتفبزُ اظزؾتگبزؾتگبُ تجعٗ تجعِٗ تحلٍ٘تحل٘ گبظ بٕگبظّبٕ تٌ فؿٖ اًًجبم زازًًس آظه زًآظهَزًٖ ّب زض اٗٗي آظهَى، پؽ اظ قطاضگطفتي ضٍضٍٕ دََاضگطزاى ٍ پَ ق٘٘سى هبؾک ٍ هحبفظ ٍ کبل٘ جطُ قسى زؾتگبُ ، ثِ هست 5 زق٘ قِ ثب ؾطػت 8 ک٘ لَهتط زض ؾدبػت ٍق٘٘ت ٗک زضجِ گطم کطزًًس پؽ اظ اٗٗي هطحلِ، ثِ عََض ذََزکبض ّدط 92/1 زق٘ قدِ ، 5/2 ک٘ لدََهتط زض ؾدبػت ثدطؾطػت ٍ ٗک زضجِ ثِ ق٘٘ت افعٍ زُ قس تب جبٗجبٖٗ کِ فطز ثِ VO2max ذَز ضؾ٘٘س) 92(
تأثٕر چُار )HIT69

ثطإ اجطإ آظهَى گ٘تٌٍٗگ٘ت هقب هتٖ ثطاثط ثب 5/7 زضنس اظ ٍظى ثسى فدطز اػودبل قدس آظهد زًآظهدَزًٖ ّدب آظهَى گ٘تٌٍٗگ٘ت 92 ثبً ثبًِ٘إ ضا پ٘ف ٍ پؽ اظ توطٗٗي ّب اًجدبم زازًدس ٍ حدساکثط تدَاى )PPO( ٍ ه دبگ٘يتَاى) MPO( ثجت قس
ّط زٍ گطٍگطٍُ تجطثٖ ٍ کٌتطل زض ثطًبهثطًبهٔ توطٗتوطٌٖٗ ثؿکتجبل هكبثهكبثِ زض عدَل اجدطإ تحق٘٘دق ثدثدِ هدستچْبض فتّفتِ ٍ ؾؾِ جلؿجلؿِ زض فتّفتِ قطکت زاقتٌس ، قبٗٗبى شکط اؾت ککِ ّط جلؿجلؿٔ توطٗٗي ثؿکتجبل قدبه ززُ زق٘ قزق٘قِ گطم کطزى ،25 زق٘ قزق٘قِ توطٗ ٌبت ثبلْ سٗثبلٌْسٌٗگٌگ،62 زق٘ قدزق٘قدِ توطٗ ٌدبت تبکت٘٘دک ٍ ثدبظٕ ٍ12 زق٘ قدزق٘قدِتوطٗ ٌبت قَت ثَز ککِ ّط زٍ گطٍگطٍُ اجطا کطزًًس، ثب اٗٗي تفبٍٍت ککِ گطٍگطٍُ تجطثٖ، ػلاٍػلاٍُ ثط اٗٗدي توطٗ ٌدبت، زٍجلؿجلؿِ زض فتّفتِ ثثِ اجطإ HIT قبه ؾؾِ ؾت پطٍٍتک RAST ثب ؾؾِ زق٘ قزق٘قِ اؾتطاحت ثد٘٘ي ّدط ؾدت زضفتّفتٔ اٍٍل پطزاذت ککِ ثب ت جتَجِ ثثِ قک فعاٗ سفعاٌٗسٓ توط ٌبت، زض ّط فتّفتِ، ٗک ؾت اضبفاضبفِ قدس، ثدثدِ گ دگًَدِ إ ککِ زض فتّفتٔ چْْبضم، قف ؾت پطٍٍتک RAST ثب ؾؾِ زق قزق٘قِ اؾتطاحت ث٘٘ي ّط ؾت اجطا قس )جسٍٍل 1( جذيل 1. الگالگًْ بروامّ HIT
ؾِ زق٘ ق إ RAST ثب فبنلٔ اؾتطاحتٖ ؾِ لٍِّلِ اجطإ فتٔ اٍل
ؾِ زق٘ قِ إ RAST ثب فبنلٔ اؾتطاحتٖ چْْبض لٍِّلِ اجطإ فتٔ زٍم
ؾِ زق٘ قِ إ RAST ثب فبنلٔ اؾتطاحتٖ پٌٌم لٍِّلِ اجطإ فتٔ ؾَم
ؾِ زق٘ ق إ RAST ثب فبنلٔ اؾتطاحتٖ قف لٍِّلِ اجطإ فتٔ چْْبضم

توبم بفتٗبفتِ ّب ث ثِنَضت ه٘ بًگ٘ي ± اًحطاف اؾتبًسٍاضز گعاضِـِ قس اظٖ آظهَى کلو گطٍٍف – اؾدو٘ طًَفٕثطاثطإ ثطضؾ عِج٘ ؼ ثَزى ت ظٗٗغ زاز ّب اؾتفبز قس ثب ت ج ث عج٘ ؼ ثدَزى زازَزازُ ّدب ، اظ آظهدَى دبپبضاهتطٗٗک اؾتفبزاؾتفبزُ قدس ثدطَإ هقبٗٗؿُدٔ تفدبٍٍتُ ثد٘ ٘يگطٍ دٖ زض زٍ گدطٍگدطٍُ تجطثدٖ کٌٌتدطل اظ تحل٘٘د کَ اضٗ بًًؽ) ANCOVA( اؾتفبز قسٕ قبٗٗبى شکط اؾت، هقساض ذغب زض توبم هدَاضزٍ 5 زضندس ) 25/2P<( زض ًظط گطفتگطفتِ قس کل٘ ٔ ػول٘بت آهبض ثب اؾتفبزاؾتفبزُ اظ ًطم افعاض کبهپ٘ تطکبهپَ٘تطٕ Excel 2003 SPSS16 اًجدبمگطفت یافتِ ّا
حساکثط اکؿ٘٘ػى ههطفٖ پؽ اظ چْْبض فتّفتِ اجطإ HIT ثد٘٘ي گدطٍگدطٍُ دبٕ تجطثدٖ ٍ کٌٌتدطل ثدب افدعاٗٗفهؼٌ بزاضٕ وطاّوطاُ ثَز )222/2= P(.)جسٍٍل بّٕبٕ 9 ٍ 4، قک 2(
44

VO
2
max

*

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید