خَىً گّٖ٘ زٕ هزحل دٍٍم 24 عبػٍت ثؼذٔ اس آخزٗٗي جلغ توزٗٗي ث هٌ ظَر اس ث٘٘ي رفتي آحبر آخـٍزٗٗي جلغـ
توزٗ اس گٍزٍ تٔوزٗٗي اسٖٕ مٌتز ث ػٖول آهـذ. رلظـٍت عـزهٖTNFα 3CRP ،2IL-6 ،1HCY 4 ثـٔباعتفٌبداعتفبدُ اس رٍػُ آسهبٗ ؾگّبآسهبٗؾگبّٖ آًشٗٗن اٗ و اًغ) FIB 5)ELISA ثب ررٍػٍػ CLAUSS عٌ ج٘ ذعٌج٘ذُ ؽذ.

1. Homocystein ELISA (IBL Hamburg Germany)
2 .BioSourceEroupe S.A (Fleurus, Belgium)
high-sensitivity ELISA kits (R&D Systems, Oxon, U.K.)
TNFalpha ELISA (Bender Med systems England)
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Reader
زيشٍ آمازی
در پض ّؼ حبضز، اس آهبر ت ف٘ فتَف٘فٖ ثزاثزإ هحبعج ؽبخـ بّبٕ هزمشهزمشٕ ٍ پزامٌ ذگپزامٌذگٖ، اس آسهَى م لوَگزٍفـ اعوٖ٘ زًَف) k ـS( ثزٍإ تؼ٘ ٘ي طج٘ ؼٖ ثَدى ت سٗٗـغ هتٍّغ٘ ز ـبٕ پـضٍ ّؼ، اس إٓسهـَىt وجغٍـت ثـزإ
ثزرعٕ تغ٘ ٘زاتِ دٍر گزگزٍُ ّب در پ٘٘ؼ آسهَى تب پظ آسهَى اس آسهَى t هغتقل ثزا هقبٗٗغ گـزگـزٍُ توـزٗٗياس بپ٘ عتًبپَ٘عتِ مٌٌتٕز اعتفبداعتفبدُ ؽذ. تحل٘ل داد ّب ثـب اعـتفبداعـتفبدُ اس ًـزم افـشارSPSS ، ًغٔـخ ٔ 17 اًًجـبمگّزفت عطح هؼٌ بدار 05/0P< در ًظز گزفت ؽُذ.
وتایج ي یافتٍٍ َای تحمیك
در جذٍ 2 ضگٍٖٗضگٖ بّٕبٕ ػوَ هٖ آسه دًآسهَدًٖ ّب در دٍ گزٍگزٍُ توزٗٗي اسَّٕاسٕ بپ٘ عتًبپَ٘عتِ ٍ مٌٌتز ارائِ ؽذؽذُ اعت.
جدٍٍل2. ژگٍٖٗژگٖ بٕ عو هٖ آسه دآسهَدًٖ ّب در دٍ گزٍگزٍُ توزٗٗي اسَّٕاسٕ بپ٘ستِ ٍ کٌتزل‡
گزٍگزٍُ توزٗٗي اسَّٕاسٕ کٌتزل
0-307447

هتغ٘ز پ٘ص آسهَى پس آسهَى پ٘ص آسهَى پس آسهَى عي)عب( 87/8 ± 9/53 87/8 ± 4/57
قذ)عبتٖ هتز( 78/3 ± 9/161 57/6 ± 7/167
ٍسى)م٘ لََگزم( 75/8 ± 3/89 17/8 ± 3/88# 37/7 ± 56/83 71/7 ± 76/86
0376658

57/59 ± 1/91 57/17 ± 1/77 #51/16 ± 1/81 55/71 ± 1/94 (kg/m2) BMI 57/74 ± 7/47 57/71 ± 7/43 # 56/1 ± 7/77 59/11 ± 7/85 (%)ازثازثٖ
‡ ؽنل هقبدٗٗز ثثِ ؽنل اًحزاف هؼ٘٘بر ± ه٘ بگ٘٘ي ث٘٘بى ؽذُ اعت.#هؼٌٌبدار ًغجت ثثِ هقبدٗز پ٘٘ؼ آسهَى

ه بگ٘ي اًًحزاف اعتبًًذارد هتغ٘ ز بهتغ٘زّبٕ ٍاثغت پضٍ ّؼ در هزاحل پ٘ؼ آسهَى ٍ پظ آسهَى ٍ وچ ٘ي تبٗٗج آسٍهَى t هغتقل درِ جذٍ 3 إرِائ ؽذ اعت.
تبٗٗج آسهََى آهبر t وجغت ًؾبى داد م 8 فُت توزٗٗيِ اِسَّاسٕ بپ٘ عتًبپَ٘عتِ) 10×3 دق٘ قدق٘قِ ثـب 5 دق٘ قـدق٘قـِ
اعتزاحت( ثب ؽذت60 – 65 درفذ حـذامخز ضـزثبى قلـت ث٘ ؾـ٘ث٘ؾـٌِ٘، ثـ طـََر هؼ ـبدارهؼٌـبدارٕ هقـبدٗٗز عـزه FIB )001/0=P=0/002( TNFα )P=0/001( HCY ،)P=0/038( IL-6 ،)P=0/001( CRP ،)P( سًًبى اـبغر٘٘ز فؼب را ًغجت ثثِ ؽزاٗٗط پبٗپبِٗ مبّؼ داد، درحبلدرحبلٖ ممِ در گزگزٍُ مٌٌتز تفبتفبٍتٍت هؼٌ بدارهؼٌبدارٕ هؾـب ذ ًؾـذ)05/0P≥( . وچٌ ٘ي، تبٗٗج آسهَى آهبٍرٕ t هغتقل ًؾبى داد ممِ تفبٍٍت هؼٌ ـبدٍارٕ ثـ٘٘ي هقـبدٗٗز عُـزهٖ P= 0/046( TNFα )P=0/001( IL-6 ،)P=0/001( HCY )P=0/001( CRP ،)P=0/001( FIB( در گزگزٍُ توزٗٗي اسَّاسٕ بپ٘ عتًبپَ٘عتِ ٍ مٌٌتز جٍجَدَد دارد )جذجذٍ 3(.

3139448175535/37 13/45 ق 549/79 ± 14/83 ق
3139448683539/81 14/14 ب 798/77 ± 14/71 ب
7/771§ 7/145
31394440676/158 1/79 ست 7/771 #
-37/71 ± 7/34 ست
28651266044/37 7/63 ق 4/49 ± 7/67 ق
3/79 ± 7/67 ب 5/84 ± 7/33 ب
7/771§ 7/17
286512-58637/31 7/75 ست 7/757 #
-7/85 ± 7/15 ست
286512794215/39 7/947 ق 15/48 ± 7/718 ق
7/771§ 313944140014/ 18 7/43
7/79
286512-58637/37 7/49 بست 11 /35 ± 7 #/878
7/771
-1/95 ± 7/79 بست
-424001-1911729جدٍ
ٍل

3
.

َى
آسهَ

ٗج
ًتبٗج
تبٗ

t

ٍ
ّوبستِ
وبستِ
t

٘زّ

هستقل

در
بزرسٖ
تغ٘
٘زات

هتغ

بٕ
طٖ
پژٍ

هتغ
٘ز

گزٍ
گزٍُ

بدارٕ
هع

سطح

ٗي
توزٗ
اسٕ
َّاسٕ

ٌتزل
ک

TNFα

Pg/ml
(
)

ق


69
/
7

±

11
/
3

ق

83
/
7

98
/
4

ب

35
/
7

±

56
/
4

ب

67
/
7

1
6
/
3

س

#

777
/
7

س

75
/
7

ت

16
/
7

±

84
/
7

ت

78
/
7

19
/
7

§
746
/
7

Fib

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدٍ

ٍل

3

.


پاسخی بگذارید