در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

BMI 26/2±12/3088/2±04/3045/2±01/30 12/2±07/30 درصدچربي بدن 411/0±14/2288/0±74/2114/1±46/21 46/0±25/22 برنامة تمريني
ابتدا حداكثر ضربان قلب با استفاده از فرمول (سن 7/0)-208، براي هر فرد، اندازه گيـري شـد (32). در اين پژوهش، گروه تمرين صبح و تمرين عصر به اجراي برنامة تمرين هوازي دوازده هفته اي پرداختنـد.برنامة تمرين هوازي شامل ده دقيقه گرم كردن به صـورت راه رفـتن سـريع، دويـدن آهسـته و حركـاتكششي و نرمشي بود. سپس، دويدن مداوم با شدت 75 تا 85 درصد حداكثر ضربان قلـب آزمـودني هـاانجام گرفت. مدت دويدن در جلسة اول، پانزده دقيقه بود كه هر سه جلسه به صورت پلـهاي يـكو نـيم دقيقه به زمان دويدن افزوده ميشد و تا آخر جلسة سي ام زمان دويدن به سـي دقيقـه افـزايش يافـت. سپس، اين مدت در دو هفتة پاياني حفظ شد. شدت تمرين با استفاده از كمربند ضربان سـنج (pollar) كنترل شد و در انتهاي هر جلسه ، عمل سردكردن با اجراي دوي نرم، حركات كششي و نرمشي به مدت ده دقيقه انجام مي شد (10).
خون گيري
براي بررسي متغير هاي بيوشيميايي، در مرحلة اول، از آزمودني هاي هر گروه خواسته شد تا دو روز قبل از آزمون، هيچ فعاليت ورزشي انجام ندهند و رژيم غذايي معمول خود را حفـظ كننـد؛ سـپس ، بعـد ازدوازده ساعت ناشتايي، از آزمودنيهاي گروه تمرين صبح و كنترل صبح در ساعت هشت صبح و از گروه تمرين عصر و كنترل عصر در سـاعت هجـده عمـل خـون گيـري بـه ميـزان 5 ميلـي ليتـر از سـياهرگآنتي كيوبيتال دست چپ در وضعيت نشسته و در حالت استراحت اخذ شد. بعد از اين مرحله، گروه هاي تمريني به مدت دوازده هفته به اجراي برنامة تمرين هوازي پرداختند. همچنين، پـس از سـپري شـدن شش و دوازده هفته از اجراي تمرين هوازي و گذشت 48 ساعت بعد از آخرين جلسـة تمـرين و دوازده ساعت ناشتايي، مرحلة دوم و سوم خونگيري از آزمودني هاي گروههاي تجربي و كنترل همچون مرحلة اول به عمل آمد.
سنجش هاي بيوشيميايي
براي اندازهگيري كلسترول تام، تري گليسريد و HDL-c از روش آنزيماتيك كالرومتريك (nm 570) و از كيت هاي (E2HL-100) با درجة حساسيت mmol/dl 0/1 استفاده شد. همچنين، دريافت رژيم غذايي در مدت پژوهش با استفاده از پرسشنامة 24ساعتة يادآمد خوراك، استانداردشده توسـط گـروه تغذيـة دانشـگاه علـومپزشكي تهران (در هفتة صفر، هفتة شش و هفتة دوازده) كنترل شد. پس از تكميل پرسشنامة 24 ساعتة يادآمد خوراك، مقدار مواد غذايي مصرفي به گرم در روز تبديل شد و ميزان دريافت درشت مغذي ها، ريزمغذيها و
انرژي به كمك نرم افزار Dorosti food processor (حـاوي جـداول تركيـب غـذايي N3 ،FPII و جـدولتركيبات غذاي ايراني) محاسبه شد. به دليل اينكه در اين نرمافزار اطلاعات مربوط به گروه هـاي اصـليهرم غذايي وجود نداشت، اين اطلاعات با استفاده از نرم افزار Diet Analysis plus بـه آن اضـافه شـد وميزان دريافت گروه هاي اصلي هرم غذايي نيز محاسبه شد (27،26).
روش آماري
براي تشخيص همساني و طبيعي بودن اطلاعات از آزمون گولموگروف- اسميرنوف اسـتفاده شـد. بـرايبررسي تفاوت هاي درونگروهي از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر (ANOVA) بـا توجـه بـهاصلاحية گرين هاووس- گيزر (GG) و در صورت معني داربودن از آزمون P وابسته با توجه به اصـلاحية P بنفروني استفاده شد. همچنـين ، از آزمـون تحليـل واريـانس يـك طرفـه (ANOVA) بـراي بررسـي تفاوتهاي بين گروهي و در صورت مشاهدة تفاوت معني دار آماري از آزمون تعقيبـي تـوكي بـه منظـور تعيين محل اختلاف بين گروهي استفاده شد. عمليات آماري پژوهش با نرم افزار 15 SPSS انجام شد و سطح معني داري آزمونها 005/0<α در نظر گرفته شد.
نتايج و يافته هاي تحقيق
نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر، نشان داد كه شش و دوازده هفته تمرين هوازي در صبح و عصر موجب افزايش P=0/0001) VO2max) ، كاهش درصد چربي بدن (001/0=P) و كـاهش شـاخص تـودة بدن (001/0=P) در مقايسه با گروه كنترل صبح و عصر شد. سطوح LDL-c پلاسماي گـروه تمـرين صـبح وگروه تمرين عصر پس از شش هفته تمرين كاهش يافت كه به لحاظ آمار ي معني دار نبود (LDL-c گروه تمرين صبح (34/0=P) و گروه تمرين عصر (46/0=P))؛ اما پس از دوازده هفته تمرين، اين تغييـرات درمقايسه با مرحلة پيش آزمون (قبل از انجام تمرين) كاهش معني داري نشان داد (LDL-c گـروه تمـرينصبح (03/0=P) و گروه تمرين عصر (03/0=P))؛ درحالي كه مقادير LDL-c پلاسماي گروه تمرين صـبحو گروه تمرين عصر تفاوت معني داري را بين مرحلة آزمون مياني (هفتة ششـم) بـا پـسآزمـون (هفتـ ة دوازدهم) نشان نداد، (LDL-c گروه تمرين صبح (06/0=P) و گروه تمـرين عصـر (08/0=P) و در گـروهكنترل صبح و عصر در زمان تحقيق تفاوت درون گروهي مشاهده نشد (35/0=P).
جدول 2. تغييرات ميانگين و انحراف معيـار تـوان هـوازي و تركيـب بـدنگروه هاي تجربي و كنترل در مراحل مختلف آزمون
-1706845882

متغير گروههاپيشآزمون (هفتةآزمون مياني(هفتة 6) پس آزمون
صفر) (هفتة12)
‡†*+ 39/9±1/82
‡†*+ 40/53±2/66
37/03 ±1/76 ‡†+ 37/93 ±1/15
‡†+ 38/32 ±1/82
35/84 ±2/12 35/83±2/35
36/64 ±1/61
36/84 ±1/83 گروه تجربي1 (تمرين صبحگاهي)گروه تجربي 2 (تمرين عصرگاهي)گروه كنترل1 (خونگيري در صبح) (
ml.kg/min
)
VO
2
max

(

ml.kg/min

)

VO

2

max


پاسخی بگذارید