597405-15830

VEGF اندوستاتين

β Actin β Actin

شكل 1: آزمايش وسترن بلاتVEGF شكل 2: آزمايش وسترن بلات اندوستاتين

شكل 3 – ميانگين (± انحراف معيار) مقادير VEGF در گروه تمرين مقاومتي و گروه كنترل

شكل 4 – ميانگين (± انحراف معيار) مقادير اندوستاتين در گروه تمرين مقاومتي و گروه كنترل

جدول 1- ميانگين (± انحراف معيار) نسبت افزايش حجم تومور در گروه تمرين و كنترل

متغير

گروه

تومور

حجم

ميانگين

اندازه

در
اوليه

گيري

)
ميلي
م

متر
كعب
(

تومور

حجم

ميانگين

اندازه

در
پاياني

گيري

)
ميلي
مكعب

متر
(

نسبت

ميانگين
تومور

حجم

افزايش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغير

گروه


پاسخی بگذارید