استاندارد

انحراف
)
گرم
(

وزني

تغييرات
)
گرم
(

كنترل

پيشآزمون

14
/
4

±
14
/
230

57
/
47

پسآزمون

15
/
18

±
71
/
277

تمرين
+
دارونما

پيشآزمون

39
/
5
±

85
/
220

15
/
59

پسآزمون

11
/
10
±

280

تمرين
+
معمولي

دوز

پيشآزمون

37
/
10
±
57
/
230

28
/

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

61

پسآزمون

15
±

85
/
291

تمرين
+
بالا

دوز

پيشآزمون

85
/
5
±
57
/
232

71
/
54

پسآزمون

94
/
14
±
28
/
287

آماره

آزمايشي

هاي

گروه


دیدگاهتان را بنویسید