هفته زمان )دقیقه( سرعت )متر/دقیقه(
21 91 روز اول اول
21 91 روز دوم
21 95 روز سوم
21 95 روزچهارم
21 41 روز پنجم
دوم 41 22
29 45 سوم
29 55 چهارم
25 55 پنجم
26 61 ششم
26 61 هفتم
26 61 هشتم

نتايج و يافتههای تحقيق
تمام موشهاي صحرايي در گروه تمريني توانستند هشت هفته تمرين هواي روي نوار گردان را انجام دهند.
تغييرات وزن بدني حيوانات در جدول 2 ارايه شده است. در شروع پژوهش تفاوت معناداري بين وزن حيوانات در
37
گروههاي تجربي و كنترل وجود نداشت. در پايان برنامة تمرينات بين ميانگين وزن گروههاي تجربي و كنترلاختلاف معناداري مشاهده شد )75/7 P<(. غلظتهاي سرمي سايتوكينهاي 6-IL و TNF-α در گروه تمرين نسبت به گروه كنترل كمتر بود، اما تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد. در گروه كنترل نسبت به گروه تمرين غلظت سرمي IL-1β بيشتر بود، اما تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد )جدول 3(. مقدار Hsp70 گروه تمرين بيشتر از گروه كنترل بود و اين تغييرات از نظر آماري معنادار بود )75/7 P<( )نمودار 0(.

جدول 2 – وزن بدنی موشهای صحرايی

ها

گروه

متغیر

کنترل

تجربی

P

وزن

اولیه

(
گرم
)

7
/
91

±
6
/
233

4
/
21

±
8
/
231

92
/
1

پايانی

وزن

91

±
4
/
916

8
/
25

±
9
/
237

*
15
/
1

ها

گروه

متغیر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کنترل

تجربی


پاسخی بگذارید