گروه

سن (سال) 83/0 ±19/20 75/0 ±18/21
161± 23/5 162/59± 5/32 قد (متر)
54/5± 5/21 56/72± 8/78 وزن (كيلومتر)
21/05± 2/19 21/37± 2/44 شاخص تودة بدني (كيلوگرم بر مترمربع)
40/47± 5/06 41/02± 4/87 حداكثر اكسيژن مصرفي(ميلي ليتر كيلوگرم بر دقيقه)

نتايج آناليز واريانس دوراهة مربوط به مقادير پروستاگلاندين اي 2 سرم نشان داد كه تأثير گروه بر پروستاگلاندين اي 2 سرم معنادار نيست (13/0 = P). بهعبارت ديگر، صرف نظر از زمان اندازهگيري بين گروههاي مورد نظر در پژوهش تفاوت معناداري وجود ندارد. از طرفي، اثر زمان بر مقادير پروستاگلاندين اي 2 سرم معنادار بود (00/0 = P). به اين معني كه صرف نظر از عامل گروه مقدار پروستاگلاندين اي 2 تحت تأثير فعاليت بدني قرار گرفته و براساس آزمون تعقيبي بانفروني مقادير پروستاگلاندين اي 2 سرم پس از فعاليت بدني در همة گروهها افزايش داشته است.
بهمنظور بررسي دقيقتر، اثر تعامل گروه × زمان نيز ارزيابي شد. نتايج آناليز واريانس دوراهه معناداري اثر اين تعامل را نشان داد (04/0 = P). بهعبارت ديگر، اثر مكمل مصرفي در گروههاي مورد نظر ميتواند وابسته به زمان باشد. تجزيهوتحليل اثر متقابل با آزمون تعقيبي بانفرني و مقايسههاي دوتايي بينگروهي نشان داد كه در مرحلة پيشآزمون (پس از مكملسازي) اختلاف معناداري در پروستاگلاندين اي 2 سرم وجود ندارد (05/0P>). به اين معني كه مقدار مكمل مصرفشده توسط گروه مورد بررسي اثر معناداري بر ميزان استراحتي پروستاگلاندين اي 2 سرم نداشته است. مقايسة مقادير پروستاگلاندين اي 2 سرم بعد از فعاليت نشان داد كه تفاوت معناداري در مقادير بين گروهها در مرحلة پس از فعاليت وجود دارد كه اين اختلاف بين گروههاي مكمل و دارونما معنادار است (04/0 = P) (جدول 2 و شكل 1).

پس از مكمل سازي قبل از مكمل سازي

شكل 1 – تغييرات غلظت پروستوگالاندين اي 2 قبل و پس از فعاليت ورزشي
جدول 2 – نتايج آزمون تحليل واريانس دوراهه پروستاگلاندين اي 2 سرم
متغير

گروهي

بين

مقايسة

مجذورات

ميانگين

آزادي

درجة

ارزش
F

مقدار
P

متغير

گروهي

بين

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقايسة


دیدگاهتان را بنویسید