در ابتدا با ارائة پرسشنامة ویژة تحقیق به آزمودني ها و ارائة توضیحات لازم در خصوص روند اجرای آزمون ها، افرادی كه داوطلب شركت در آزمون بودند، مشخص شدند. سپس با ارائة پرسشنامة گزارش تندرستي و رضایت نامة شركت در تحقیق كه آزمودني ها در منزل به كمک افراد خانواده تکمیل كردند، اطلاعات لازم در خصوص سطح فعالیت و تندرستي نسبي آنها به دست آمده و موافقت كتبي آنها دریافت شد. در مرحلة دوم با ارجاع آزمودني های داوطلب به پزشک مربوط با هماهنگي قبلي، پزشک ضمن معاینة كلي آزمودني ها ،سطح فشار خون آنها را اندازه گیری كرد و درصورتي كه با توجه به اطلاعات حاصل از فرم های مربوط و معاینات پزشکي، فرد قادر به اجرای آزمون ها بود، در وقت مقرر و هماهنگي قبلي در ورزشگاه حضور مي یافت و براساس پروتکل های معین، آزمون ها انجام گردید. به دلیل محدودیت های موجود و هماهنگي كامل با آزمودني های تحقیق، اجرای آزمون ها در ماه های اردیبهشت و خرداد ،در ساعت 78-75 به اجرا درآمد، و سعي شد كلیة آزمون ها درشرایط یکسان به عمل آید. اطلاعات لازم در خصوص زمان صرف ناهار و تغذیة مناسب به آزمودني های تحقیق داده شده بود، اما كنترل نوع تغذیه ،مقدار خواب و فعالیت آزمودني ها به طور دقیق قابل كنترل نبود. در این تحقیق سعي شد از پروتکل هایي
115
كه برای تدوین هنجارهای آمادگي جسماني در تحقیقات و منابع موجود به كار گرفته شده بود، در اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شود، تا امکان مقایسة نتایج فراهم آید.
برای اندازه گیری استقامت قلبي – عروقي آزمودني ها از آزمون یک مایل راه رفتن راكپورت و معادله زیر برای تخمین استقامت قلبي – عروقي آنها استفاده شد.
)معادلة راكپورت برای تخمین استقامت قلبي – عروقي؛ وزن برحسب پوند، زمان= دقیقه و صدم ثانیه، جنسیت مرد=7، سن برحسب سال(
)زمان  7( – )5/8544576/5( + )سن 5833/5( – )وزنVO2max = 758/865 – )5/5354 )میلي لیتر/كیلوگرم/دقیقه(
)ضربان قلب  7656/5( – برای اندازه گیری قدرت و استقامت عضلات ناحیه شکم آزمون های درازونشسفت متعفددی بفا پروتکفل هفایخاص وجود دارد كه در این تحقیق با توجه به پیشینة تحقیقات موجود در زمینة سطوح آمادگي جسماني جوامع اروپایي و آمریکایي، از شیوه دراز و نشست در وضعیت پاها خمیده، دسفت هفا بفه شفکل ضفربدری روی سفینه ورساندن آرنج ها به زانوها استفاده شده است. قدرت و استقامت عضفلاني آزمفودني هفا در ناحیفة شفکم از طریفقشمارش تعداد دراز و نشست آزمودني ها در یک دقیقه برآورد شده است )84،57،47،77(. برای سنجش قدرت و استقامت عضلات ناحیة كمربند شانه ای از آزمون شنای سوئدی، استفاده شد و برای تعیین تركیب بدن و درصد چربي بدن ،با استفاده از كالیپر هارپندن در چهار ناحیه اندازه گیری لایه های زیر پوستي انجام گرفت و با استفاده از معادلة دورنین و مرسلي7، درصد چربي بدن آنها برآورد شد )83،67،6،7(. همچنین برای اندازه گیری انعطفاف بفدنيآزمودني ها از جعبة اندازه گیری انعطاف بدني استفاده شفد. در ایفن تحقیفق از آمفار توصفیفي و بفرای تحلیفل ومقایسه داده ها از روش آماری t مستقل استفاده شد)88،3(. داده ها با استفاده از نرم افزار آمفاری SPSS نسفخه6/75 تجزیه و تحلیل شد.

نتایج و یافته های تحقیق
در جدول7 اطلاعات توصیفي حاصل از اندازه گیری متغیرهای مورد بررسي نشان داده شده است.

1- Durnin & Womersley
116
جدول 1 – مشخصه های آماری و متغیرهای مورد اندازه گیری در آزمودنی های تحقیق )تعداد 985(

آماره

متغیرها

میانگین
±
SD

حداكثر

حداقل

آماره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

متغیرها

میانگین

±

SD

حداكثر


پاسخی بگذارید