شكل2 – مصرف مكمل در ورزشكاران تحت آزمون در زمان تحقيق

شكل 3 – سابقة مصرف مكمل در ورزشكاران تحت آزمون

جداول 3 و 4 بيانگر شيوع مصرف مكملها در ورزشكاران رشتههاي مختلف ورزشي در زمان تحقيق و يا قبل از آن، است. در جدول 4، مكملهاي مورد مصرف آزمودنيها بهصورت تعداد و درصد ارائه شده است.
جدول 2 – شيوع مصرف مكملهاي غذايي در ورزشكاران به تفكيك رشتههاي مختلف ورزشي
تعداد كل مصرف مكمل در زمان بررسي
خير بلي درصد تعداد درصد تعداد 15 60 9 40 6 پرورش اندام

اصلي

ورزشي

رشتة

اصلي

ورزشي

رشتة

39 59 23 41 16 دووميداني 23 61 14 39 9 كشتي 16 100 16 0 0 فول كنتاكت 10 30 3 70 7 سهگانه 16 56 9 44 7 قايقراني 30 23 7 77 23 وزنهابرد ري 149 54/4 81 45/6 68 تعداد كل
جدول 3 – سابقة مصرف مكملهاي غذايي در ورزشكاران به تفكيك رشتههاي مختلف ورزشي
تعداد كل سابقة مصرف مكمل
خير بلي درصد تعداد درصد تعداد 15 54 8 46 7 پرورش اندام

اصلي

ورزشي

رشتة

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اصلي


دیدگاهتان را بنویسید