روش آماري
با توجه به نتايج آزمون كولموگراف اسميرنوف كه نشان داد توزيع داده ها طبيعي نبوده است، براي تعيين تفاوت تماشاي تلويزيون و انجام بازي هاي رايانه اي در پسران چاق و كم وزن از آزمون هاي غير پارامتريك كروسكال واليس و آزمون يومن ويتني و براي تعيين همبستگي تماشاي تلويزيون و انجام بازي هاي رايانه اي با تركيب بدن، آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني، از ضريب همبستگي كندال استفاده شد. كلية مراحل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL صورت پذيرفت.

نتايج و يافته هاي تحقيق
مشخصات آزمودني هاي تحقيق، نتايج پرسشنامه و آزمون ها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي و كل دانش آموزان در جداول 1 تا 3 و نتايج آزمون هاي آماري در جدول 4 نشان داده شده است. با توجه به جداول 1 تا 3، مشاهده مي شود كه ميانگين قد، وزن، BMI و درصد چربي بدن آزمودني ها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي نزديك به هم است.
جدول 1 _ مشخصات آزمودني هاي تحقيق
شاخص آماري X ± SD
متغير كل آزمودني ها مدارس دولتي مدارس غيرانتفاعي (482=n=196) (n=286) (n)
سن (سال) 88/1 ±24/12 88/1 ±34/12 88/1 ±14/12 قد (سانتي متر) 1/13 ±149 14 ±149 12 ±150
12373-1306412

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وزن (كيلوگرم) 05/14 ±32/45 66/13 ±76/44 61/14 ±14/46 BMI (وزن بر مجذور قد) 04/4 ±85/19 91/3 ±77/19 23/4 ±98/19 چربي بدن (درصد) 15/8 ±01/18 13/8 ±58/17 15/8 ±62/18
تودة بدون چربي بدن (كيلوگرم) 68/9 ±53/36 18/9 ±23/36 38/10 ±97/36
جدول 2 نشان مي دهد ميانگين زمان صرف شدة آزمودني ها براي تماشاي تلويزيون و انجام بازي هايرايانه اي بيش از 4 ساعت در روز است. در انجام بازي هاي رايانه اي، بايد گفت ميانگين انجام بازي هاي رايانه اي (دقيقه در روز) در مدارس غيرانتفاعي بيشتر از مدارس دولتي است. همچنين، ميانگين سطح فعاليت بدني دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي بالاتر از دانش آموزان مدارس دولتي است.
جدول 2 _ ميزان تماشاي تلويزيون (ساعت در روز)، انجام بازي هاي رايانه اي و سطح فعاليت بدني متوسط و شديد آزمودني ها

در شكل هاي 1 و 2 ميزان تماشاي تلويزيون و انجام بازي هاي رايانه اي (ساعت در روز)، همچنين سطح فعاليت بدني متوسط و شديد آزمودني ها (ساعت در هفته) نشان داده شده است.
8.98
9.35
9.88
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10

ها

آزمودنی

کل

دولتی

غيرانتفاعی
(
هفته

در

ساعت
)


دیدگاهتان را بنویسید