منابع و مآخذ
1.هي وارد، ويويان. اچ. (1383). “اصول علمي و تمرين هاي تخصصي آمادگي جسماني”. ترجمة عباسعلي گائيني و همكاران، انتشارات نيروي انتظامي، صص 10 و 88.
Abramson Jl, Vaccarino V. (2002). “Relationship between physical activity and inflammation among apparently healthy middle-aged and older us adults”. Arch.Intern.Med.162:PP:1286-1292.
Bastard JP, Jardel C, Bruckert E, Vidal H, Hainque B . (2000). “Variations in plasma soluble tumor necrosis factor receptors after diet-induced weight loss in obesity”. Diabetes.Obes.Metab.2 :PP:323-325.
Castaneda C, Layne JE, Munoz-orians L, Gerdon PL, Walsmith J, Foldvari M, Roubenoff R,Tucker KL, Nelson ME.(2002). “A randomized controlled trial of resistace exercise training to improve glycemic control in older adults with type 2 diabetes”. Diabetes Care25 :PP:2335-2341.
Cuff DJ, Meneilly GS, Martin A, Ignaszewski A, Tildesley HD, Frohlich JJ. (2003). “Effective exercise modality to reduce insulin resistance in women with type 2 diabetes”. Diabetes Care. 26:PP:2977-2982.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

Dunstan DW, Daly RM, Owen N, Jolley D, De Courten M, Shaw J, Zimmet P. (2002). “High intensity resistance training improves glycemic control in older patients with type 2 diabetes”. Diabetes Care. 25:PP:1729-1736.
Ekoe JM.(1989). “Overview of diabetes mellitus and exercise”. Med. Sci.
Sports Exerc. 21:PP:353-355.
8.Eriksson J, Taimela S, Eriksson K, Parviainen S, Peltonen J, Kujala U. (1997). “Resistance training the treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus”. Int. J.Sports . Med.18 : PP:242-246.

Eriksson J, Taimela S, and Koivisto VA. (1997). “Exercise and the metabolic syndrome”. Diabetologia. 40 :PP:125-135.
Gilders RM, Malicky ES, Falke JE, Staron RS, Dudley GA. (1991). “The effect of resistance training on blood pressure in normotensive women”. Clin physiol. 11:PP:307-314.
Harris KA, Holly RG. (1987). “Physiological response to circuit weight training in borderline hypertensive subjects”. Med Sci Sports Exerc. 19: PP:246252.
Holten MK, Zacho M, Gaster M, Juel C, Wojtaszewski JFP, Dela F. (2004). “Strength training increases in insulin mediated glucose uptake, GLUT4, content, and insulin signaling in skeletal muscle in patients with type 2 diabetes”. Diabetes. 53 : PP:294-305.
Honkola A, Forsen T, Eriksson J. (1997). “Resistance training improves the metabolic profile of individuals with type 2 diabetes”. Acta.Diabetol. 34 :PP:254248.
Hotamisligil GS, Shargill NS, Spiegelman BM. (1993). “Adipose expression of tumor necrosis factor -α : direct role in obesity-linked insulin resistance”. Sciences. 259:PP:87-91.
Hsing AW, Gao YT, Chua S, Deng J, and Stanczyk FZ. (2003). “Insulin resistance and prostate cancer risk”. J.nati. Cancer Inst. 1: PP:67-71.
Huyrley B, Hagberg JM. (1998). “Optimizing health in older persons: aerobic or strength training? Ex Sports Sci Rev. 26 :PP:61-89.
Iung R. (1997). “Obesity as a disease”. Br.Med.Bull. 53:PP:307-321.
Kang J,Robertson RJ, Hagberg JM, Kelley DE, Goss FL, Da Silva SG, Suminski RR, Uttr AC. (1996). “Effect of exercise intensity on glucose and insulin metabolism in obese individuals and obese NIDDM Patients”. Diabetes Care. 19 :PP:341-349.
Kelley G, Kelley K. (2000). “Progressive resistance exercise and resting blood pressure : a meta-analysis or randomized controlled trials”. Hypertension.
35:PP:838-843.
Khaw K, Wareham N, Luben R, Bingham S, Oakes S, Welch A, Day N. (2001). “Glycated hemoglobin, diabetes and mortality in men in Norfolk cohort of European prospective investigation of cancer and Nutrition”. BMJ. 322: PP:1-6.
Kokkinos PF, Hurley BF, Smutok MA, Farmer C, Reece C, Shulman R, Charabogos C, Patterson J, Will S,Devane-bell J, Goldberg AP. (1991). “Strength training does not improve lipoprotein – lipid profiles in men at risk for CHD”. Med Sci Sports Exerc. 23 :PP:1134-1139.
Kopp HP, Kopp CW, Festa A, Krzyzanowska K, Kriwanek S, Minar E, Roka R, Schernthaner G.(2003).“Impact of weight loss on inflammatory proteins and their association with the insulin resistance syndrome in morbidly obese patients”. Arteriosclerosis. Thrombosis. And Vascular. Biology. 23 :PP:1042-1047.
Leen AS, Sanchez OA. (2001). “Response of blood lipids to exercise training alone or combined with dietary intervention”. Med Sci Sports Exerc. 33 :PP:S502S520.
24.Mayer – Davis EJ, D Agostino R, Karter AJ, Haffner SM, Rewers MJ, Saad M, Bergman RN. (1998). “Intensity and amount of physical activity in relation to insulin sensitivity”. JAMA . 279:PP:669-674.
25.Miller J, Pratley RE, Glodberg AP, Gordon P, Rubin M, Treuth MS, Ryan AS, Hurley BF. (1994). “Strength training increases insulin action in healthy 50-to 65-year old men”.J.Appl. Physiol. 77:PP:1122-1127.
Pan DA, Lillaja S, Kriketos AD, Milner MR, Baur LA, Bogardus C, Jenkins AB, Storlien LH. (1997). “Skeletal muscle triglycride levels are inversely reated to insulin action”. Diabetes. 46 :PP:983-988.
Ploug T, Stallknecht BM, Pedersen O, Kahn BB, Ohkuwa T, Vinten J and Galbo H. (1990). “Effect of endurance training on glucose transport capacity and glucose transporter expression in rat skeletal muscle”. AM J Physiology Endocrinol Metab”.259:PP:E778-E786.
Poehlman ET, Dvorak RV, DeNino WF, Brochu M, Ades PA. (2000). “Effect of resistance training and endurance training on insulin sensitivity in nonobese, young women :A controlled randomized trial”. J.Clin.Endocrino. Metab 85:PP:2463-2468.
Reaven G. (1988). “Role of insulin resistance in human disease”. Diabetes. 37:PP:1595-1607.
Rice B, Janssen I, Hudson R, Ross R. (1999). “Effects of aerobic or resistance exercise and or diet on glucose tolerance and plasma insulin levels in obese men”. Diabetes Care. 22:PP:684-691.
Stevens J, Cai J, Pamuk ER, Williamson DF, Thun MJ, Wood JL. (1998). “The effect of age on the association between body-mass index and mortality”. N.Engl.J.Med. 338:PP:1-7.
Tessier D, Menard J, Fulop T, Ardiouze J,Roy MA, Dubuc N, Dubois MF, Gauthier P. (2000). “Effects of aerobic physical exercise in the eldrly with type 2 diabetes mellitus”. Arch. Gerontol. Geriatr. 31 :PP:121-132.
UK Prospective Diabetes study Group. (1998). “Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risks of complications in patients with type 2 diabetes”. Lancet. 352:PP:837-853.


پاسخی بگذارید