ميانگين تغييرات ضربان قلب استراحتي پس از 16 هفته تمرين در دو گروه تك جلسه اي (00/0=P) و دوجلسه اي (00/0 = P) به طور معني داري كاهش يافت. تأثير اصلي يا همسان تأثير گروه – زمان در مورد ضربان قلب معنيدار بود (34/18 =68و2F و 00/0 = P). به اين معني كه آثار كاهش ضربان قلب در دو گروه تا حدودي مشابه است.
0
20
40
60
80

ای

جلسه

تک

ای

جلسه

دو

کنترل

ای

جلسه

تک

ای

جلسه

دو

کنترل
)
کيلوگرم
(

وزن
(Kg/m2)
بدنی

توده

شاخص

آزمون

پيش

آزمون

پس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

0


پاسخی بگذارید